2015

 Zasadnutia MsZ v r. 2015

 

30.12.2015

13. zasadnutie

 

Pozvánka  Uznesenia  Zápisnica Hlasovanie  Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
Návrh na schválenie programu rozvoja mesta Svidník na roky 2016-2022
Návrh zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015
Návrh VZN mesta Svidník č. x/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník v znení jeho neskorších zmien
Návrh VZN mesta Svidník č. x/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školách v meste Svidník
Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na roky 2016 - 2018
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na roky 2016-2018
Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku meta Svidník
Návrh VZN mesta Svidník č. x/2015, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Svidník a ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 2/2009 v znení všeobecne záväzných nariadení mesta Svidník č. 2/2010, 12/2011, 3/2014, 6/2014 a č. 7/2014, ktorými bola vyhlásená záväzná časť Územného plánumesta Svidník
Návrh na obstaranie Zmeny a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Svidník
Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník - bytový dom nižšieho štandardu, blok B na Ul. Festivalovej vrátane prislúchajúcej technickej vybavenosti
Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník - bytový dom nižšieho štandardu, blok C na Ul. Festivalovej vrátane prislúchajúcej technickej vybavenosti
Schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt: Svidník - MŠ na Ul. gen. Svobodu - zateplenie
Schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt: Svidník - MŠ na Ul. 8. mája - zateplenie
Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov Domu kultúry na Ul. Sov. hrdinov 354/38 vo Svidníku
Príloha
Návrh na vyhlásenie obchodných verejných súťaží
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Návrh na schválenie zámeru na prenájom nebytových priestorov č. 3 na Ul. Nábrežnej 498 vo Svidníku
Príloha
Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
Návrh na 3. zápis do Evidencie pamätihodností mesta Svidník
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na 1. polrok 2016
Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 1. polrok 2016 
Návrh na prerokovanie výšky mesačného platu primátora mesta Svidník

 

10.12.2015

12. ( neplánované ) zasadnutie

 

Pozvánka  Uznesenia  Zápisnica Hlasovanie  Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015
Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
Návrh na udelenie Ceny mesta Svidník Prof. Ing. Zoe Klusákovej-Svobodovej, CSc.
Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník - bytový dom nižšieho štandardu, blok B na Ul. Festivalovej vrátane prislúchajúcej technickej vybavenosti
Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník - bytový dom nižšieho štandardu, blok C na Ul. Festivalovej vrátane prislúchajúcej technickej vybavenosti
 

 

 

3.11.2015

11. ( neplánované ) zasadnutie

 

 Pozvánka  Uznesenia    Zápisnica  Hlasovanie  Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov v Základnej škole Ul. 8. mája 640/39 vo Svidníku
Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov v Základnej škole Ul. Komenského 307/22 Svidník
Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov v Základnej škole Ul. Karpatská 803/11 Svidník
Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015

 
 

25.9.2015

10. zasadnutie

 

 Pozvánka  Uznesenia č. 106-122 Uznesenia č. 123-147   Zápisnica  Hlasovanie  Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

Kontrola plnenia uznesení MsZ
Správa o plnení programového rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2015
Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015
Návrh na vstup do Agentúry regionálneho rozvoja PSK
Návrh na vstup do Oblastnej organizácie CR "ŠARIŠ - BARDEJOV"
Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
Návrh na schválenie Zadania pre spracovanie Územného plánu zóny "Obytný súbor Ladomírka"
Návrh VZN mesta Svidník č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 1/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
Návrh VZN mesta Svidník č. 5/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 3/2012 o výške mesačnéhjo príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej činnosti, o výške príspevku  v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov
Informatívna správa o pripravenosti základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník na školský rok 2015/2016
Informatívna správa o údržbe a opravách tepelných zariadení a o príprave na vykurovaciu sezónu 2015/2016
Informatívna správa o údržbe miestnych komunikácií a o príprave na zimnú sezónu 2015/2016
Návrh na schválenie zámeru na prenájom časti nebytových priestorov Domu kultúry na Ul. Sov. hrdinov 354/38 vo Svidníku
Príloha
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Návrh na obstaranie Zmeny č. 6 Územného plánu mesta Svidník
Informatívna správa o Dňoch Svidníka 2015
Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov v Základnej škole Ul. Komenského 307/22 vo Svidníku
Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov v Základnej škole Ul. 8. mája 640/39 vo Svidníku

Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov v Základnej škole Ul. 8. mája 640/39 vo Svidníku
Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov v Základnej škole Ul. 8. mája 640/39 vo Svidníku
Návrh na priamy prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Ul. 8. mája 640/39 vo Svidníku
Návrh na udelenie Ceny mesta Svidník JUDr. Štefanovi Jendrušovi
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník za 1. polrok 2015
 
 

26.6.2015

9. zasadnutie

 

 Pozvánka  Uznesenia (74 -105 )   Zápisnica  Hlasovanie  Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
Informatívna správa o pripravenosti kúpaliska Vodný svet na letnú sezónu 2015
Informatívna správa o poskytovaní zdravotníckych služieb v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu, a.s.

Informatívna správa o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny a plán letnej údržby tepelného hospodárstva
Informatívna správa o projekte: Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy v oblasti integračnej politiky
Prerokovanie výsledkov hospodárenia mesta Svidník za rok 2014
Stanovisdko hlavného kontrolóra mesta Svidník k záverečnému účtu za rok 2014
Návrh VZN mesta Svidník č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 1/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a koktrým sa zrušuje VZN mesta Svidník č. 7/2009 o vykonávaní deratizácie na území mesta Svidník
Návrh VZN mesta Svidník č. 3/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 4/2014 o nájme nájomných bytov v meste Svidník
Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015
Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
Schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt: Obnova verejného osvetlenia v mesta Svidník
  Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v Základnej škole Komenského 307/22 vo Svidníku
Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve za účelom kúpy bytových domoch nižšieho štandardu bloky B a C na Ul. Festivalovej, vrátane prislúchajúcej technickej vybavenosti
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na 2. polrok 2015
Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 2. polrok 2015
 


 

5.5.2015

8. ( neplánované ) zasadnutie

 

 Pozvánka  Uznesenia   Zápisnica  Hlasovanie  Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

 Informatívna správa o centre sociálnych služieb v priestoroch bývalej MŠ na Ul. Duklianskej vo Svidníku
 Informatívna správa o hygienicko-epidemiologickej situácii v meste Svidník
 Informatívna správa o stave trestnej činnosti a verejného poriadku v meste Svidník za rok 2014
 Informatívna správa o činnosti mestskej polície za rok 2014
 Návrh na prenájom káblového distribučného systému v meste Svidník
 Návrh na prenájom pozemku a odpredaj projektovej dokumentácie bytových domov nižšieho štandardu bloky B a C, na Ul. Festivalovej vo Svidníku

 

 

2.4.2015

7. ( neplánované ) zasadnutie

 

 Pozvánka  Uznesenia(43-60)   Zápisnica  Hlasovanie  Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

 Zámer na prenájom káblového distribučného systému v meste Svidník
 Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
 Návrh 1. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2015
 Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2015 v zmysle VZN mesta Svidník č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník
 Návrh VZN mesta Svidník č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 6/2011 o verejnom poriadku
 Zámer spracovania Programu rozvoja mesta Svidník na roky 2016-2022
 Informatívna správa o možnosti kúpy stavby: Svidník, bytový dom nižšieho štandardu, blok B a C, zámer na prenájom pozemku a odpredaj projektovej dokumentácie bytových domov nižšieho štandardu bloky B a C, na Ul. Festivalovej vo Svidníku
 Návrh na vstup do občianskeho združenia DUKLA
 Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2014
 Informatívna správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2014

 

 

 

11.3.2015

6. zasadnutie

 

 Pozvánka  Uznesenia   Zápisnica  Hlasovanie  Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

 Informatívna správa o káblovom distribučnom systéme v meste Svidník
 Informatívna správa o ponuke spoločnosti Antik Technology, s.r.o. Košice v meste Svidník
 Informatívna správa o ponuke firmy Vladimír Kočan ELKVANT
 Informatívna správa o ponuke firmy SLUŽBYT, s.r.o. Svidník
 Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
 Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015
 Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2015 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník
 Informatívna správa o hygienicko-epidemiologickej situácii v meste Svidník
 Informatívna správa o stave trestnej činnosti a verejného poriadku v meste Svidník za rok 2014
 Informatívna správa o činnosti mestskej polície za rok 2014
 Návrh VZN mesta Svidník č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 6/2011 o verejnom poriadku
 Zámer spracovania Programu rozvoja mesta Svidník na roky 2016 - 2022
 Informatívna správa o možnosti kúpy stavby: Svidník, bytový dom nižšieho štandardu, blok B18 a C18
 Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2014
 Informatívna správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2014
 Voľba hlavného kontrolóra mesta Svidník

 

 

 

12.2.2015

5. ( neplanované ) zasadnutie

 

 Pozvánka  Uznesenia   Zápisnica  Hlasovanie  Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

 

 

 

14.1.2015

4. ( neplanované ) zasadnutie

 

 Pozvánka  Uznesenia (34-39)  Zápisnica  Hlasovanie  Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

 Návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2015 - 2017
 Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Svidník na rok 2015 a viacročného rozpočtu na roky 2016 - 2017
 Návrh VZN mesta Svidník č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník

 

 

7.1.2015

3. ( neplanované ) zasadnutie

 

 Pozvánka  Uznesenia(30-33)  Zápisnica  Hlasovanie  Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

Návrh na voľby členov komisií mestského zastupiteľstva

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.