2016

Zasadnutia MsZ v r. 2016

 

21.12.2016

24. zasadnutie

 

Pozvánka  Uznesenia Zápisnica Hlasovanie  Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
Návrh 5. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2016
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 a viacročného rozpočtu na roky 2018-2019
Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na roky 2017-2019
Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník
Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov v rozpočtových oraganizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
Návrh VZN mesta Svidník č. x/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 3/2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladaov na činnosť školského strediska záujmovej činnosti, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov
Návrh na vstup do Oblastnej organizácie CR "ŠARIŠ - BARDEJOV"
Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v Dome kultúry vo Svidníku
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Svidník na roky 2016-2022
Návrh na udelenie Ceny mesta Svidník Ing. Michalovi Bartkovi
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na 1. polrok 2017
Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 1. polrok 2017


 

22.11.2016

23. (neplánované) zasadnutie

 

Pozvánka  Uznesenia Zápisnica Hlasovanie  Videozáznam

Materiály na prerokovanie:
 

19.10.2016

22. zasadnutie

 

Pozvánka  Uznesenie Zápisnica Hlasovanie  Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
Informatívna správa o pripravenosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník na školský rok 2016/2017
Informatívna správa o plnení rozpoočtu mesta Svidník za 1. polrok 2016
Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016
Informatívna správa o údržbe a opravách tepelných zariadení a o príprave na vykurovaciu sezónu 2016/2017
Informatívna správa o letnej údržbe miestnych komunikácií a o príprave na zimnú sezónu 2016/2017
Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
Návrh na obstaranie Zmeny č. 8 Územného plánu mesta Svidník
Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
Informatívna správa o Dňoch Svidníka 2016
Návrh na schválenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry vo Svidníku
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok 2016


 

24.8.2016

21. (neplánované) zasadnutie

 

Pozvánka  Uznesenie Zápisnica Hlasovanie  Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 46/2015 z 2. apríla 2015
Návrh na uzatvorenie dodatku č. 2 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytových domoch nižšieho štandardu bloky B a C na Ul. Festivalovej, vrátane prislúchajúcej technickej vybavenosti
Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník


 

29.7.2016

20. (neplánované) zasadnutie

 

Pozvánka  Uznesenie Zápisnica Hlasovanie Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy, Ul. 8.mája 640/39


 

28.6.2016

19. zasadnutie

 

Pozvánka  Uznesenie Zápisnica Hlasovanie Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

Kontrola plnenia uznesení MsZ
Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy, návrh záverečného účtu za rok 2015 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2015
Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016
Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
Informatívna správa o poskytovaní zdravotníckych služieb v Nemocnici arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
Informatívna správa o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny a plán letnej údržby tepelného hospodárstva
Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy, Ul. 8.mája 640/39
Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov v rozpočtových organizácicách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
Informatívna správa o prípravách Dní Svidníka
Návrh VZN mesta Svidník č. 3/2016 o záväznej časti Územného plánu zóny Ladomírka Svidník
Návrh plánu práce MsZ vo Svidníku na 2. polrok 2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2016

 

13.6.2016

18. (neplánované) zasadnutie

 

Pozvánka  Uznesenia  Zápisnica Hlasovanie Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

Návrh na rekonštrukciu komunikácií a výstavbu parkoviska v meste Svidník
Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016
Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

 

26.5.2016

17. (neplánované) zasadnutie

 

 Pozvánka   Uznesenia   Zápisnica  Hlasovanie  Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

 Informatívna správa o pripravovanej investičnej výstavbe v meste Svidník
 Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016
 Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

 

17.5.2016

16. (neplánované) zasadnutie

 

 Pozvánka     Zápisnica  Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

Informatívna správa o pripravovanej investičnej výstavbe v meste Svidník
Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016
Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

28.4.2016

15. zasadnutie

 

 Pozvánka  Uznesenia   Zápisnica  Hlasovanie Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016
Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2016 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník
Informatívna správa o hygienicko-epidemiologickej situcáii v meste Svidník za rok 2015
Informatívna správa o stave trestnej činnosti a verejného poriadku v meste Svidník za rok 2015
Informatívna správa: AQUARUTHENIA, s.r.o. a cestovný ruch
Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácií 2015/2016 a návrh plánu vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svidník
Návrh na vyhlásenie obchodných verejných súťaží
      Príloha
Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov č. 3 na Ul. Nábrežnej 498/ vo Svidníku
      Príloha
Návrh na schválenie zámeru na prenájom nebytových priestorov č. 108 na Ul. Nábrežnej 498 vo Svidníku
      Príloha
Návrh na vstup mesta Svidník do Regionálneho združenia miest a obcí pod Duklou (RZMOD)
Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
Zámer na spracovanie Komunitného plánu mesta Svidník na roky 2016-2020
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2016 o nájme nájomných bytov v meste Svidník
Informatívna správa o činnosti Mestskej polície vo Svidníku za rok 2015
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2015
Informatívna správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2015

 

29.1.2016

14. (neplánované) zasadnutie

 

 Pozvánka  Uznesenia  Zápisnica Hlasovanie Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

 


 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.