Archív zasadnutí

 Zasadnutia MsZ v r. 2011

Dátum /
pozvánka
Materiály na prerokovanie                          Materiály z priebehu rokovania

12.12.2011

pdf
9. zasadnutie pozvánka  372 kB

 

 

pdf Návrh na schválenie dodatku č. 8 k Zmluve o hospodárení s majetkom mesta Svidník uzatvorenej medzi Mestom Svidník a spoločnosťou SLUŽBYT, s.r.o. dňa 30.12.2011 v znení neskorších jej dodatkov  (100 kB)
pdf Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta
Svidník  (289 kB
)
pdf Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 10/2011
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  (489 kB
)
pdf Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 11/2011
o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných
prác právnických a fyzických osôb - podnikateľov, ktorých stavby,
objekty alebo zariadenia môžu byť postihnuté povodňou na území mesta
Svidník  (213 kB
)
pdf Návrh dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta  (224 kB)
pdf Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok dane
z nehnuteľností  (154 kB
)
pdf Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 12/2011,
ktorým sa vyhlasuje zmena č. 2 Územného plánu mesta Svidník
a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta
Svidník č. 2/2009 v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta
Svidník č. 2/2010, ktorými bola vyhlásená záväzná časť Územného
plánu mesta Svidník   (123 kB

pdf Návrh na schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie a poskytnutie
podpory na realizáciu stavby: Svidník, bytový dom B6, vrátane
technickej vybavenosti  (36,6 kB)
pdf Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na roky
2012-2014  (1911 kB)
pdf Stanovisko k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta
Svidník  (116 kB
)
pdf Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta v 2. polroku
roku 2011  (110 kB
)
pdf Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok
2012  (73 kB)

pdf Plán práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 1. polrok
2012  (83 kB
)

pdf Uznesenia
č. 118 -121 ( 1,5 MB)

pdf  Uznesenia
č. 122 -129 ( 1,4 MB)

pdf  Uznesenia
č. 130 -126 (1,2 MB)

 
pdf Hlasovanie (209 kB)

pdf Zápisnica (169 kB)

 Videozáznam

21.11.2011

pdf
8. zasadnutie
pozvánka

pdf Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta
      Svidník

pdf Návrh na schválenie zámeru uzatvoriť dodatok č. 8 k Zmluve o
      hospodárení s majetkom mesta Svidník uzatvorenej medzi Mestom
      Svidník a spoločnosťou SLUŽBYT, s.r.o. dňa 30.12.2000 v znení
      neskorších jej dodatkov

pdf Informácia o podpore budovania hnedých a zelených priemyselných
      parkov

pdf Priebežná informácia o činnosti Komisie MsZ pre otázky rómskej
      komunity

pdf Priebežná informácia o malých obecných službách,aktivačných prácach
      a prácach v rámci projektu Protipovodňových opatrení v roku 2011

pdf Priebežná informácia o pripravenosti Technických služieb na zimnú
       sezónu 2011/2012

pdf Návrh odmeny zástupcu primátora mesta Svidník za obdobie
      od 23. decembra 2010 do 7. júna 2011

pdf Uznesenia
č. 107 - 111 (1,9 MB)

pdf Uznesenia
č. 112 - 117 (1 MB)
pdf Zápisnic (144 kB)
pdf Hlasovanie (158 kB)

  Videzáznam

28.10.2011

pdf 
7. zasadnutie
(214 kB
)

pdf Návrh na schválenie zámeru uzatvoriť dodatok č. 8 k Zmluve o hospodárení s majetkom mesta Svidník uzatvorenej medzi Mestom Svidník
a spoločnosťou SLUŽBYT, s.r.o. dňa 30.12.2000 v znení neskorších jej
dodatkov (110 kB)

pdf Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník (365 kB)
 pdf Návrh na zmenu poskytovateľa úverového produktu (137 kB)

pdf Zapisnica(114 kB)
pdf Hlasovanie(144 kB)
 pdf Uznesenia
č. 100 - 106 (912 kB) Videozáznam

27.09.2011

 

 

Pozvánka.pdf
6. zasadnutie
(117 kB)

pdf Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012
v MŠ Ľ. Štúra 23 vo Svdníku (59 kB)

pdf Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012
v MŠ 8. mája 31 vo Svidníku (64 kB)

pdf Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012
v MŠ Gen. Svobodu 29 vo Svidníku (68 kB)

pdf Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012
na ZŠ Komenského 307/22 vo Svidníku (67 kB)

pdf Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012
na ZŠ 8.mája 640/39 vo Svidníku (60 kB)

pdf Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012
na ZŠ Karpatská 803/11 vo Svidníku (59 kB)

 Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012
na ZUŠ vo Svidníku (55 kB)

pdf Priebežná informácia o činnosti Mestskej polície vo Svidníku
za 1. polrok 2011

pdf (Návrh) VZN č. 6/2011 o verejnom poriadku (159 kB)
pdf Návr na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník (643 kB)
pdf (Návrh) Dlhodobý prenájom areálu minigolfu a budovy (42 kB) 
pdf (Návrh) VZN č. 7/2011 o usmernení ekonomickej činnoti na území mesta Svidník  (121 kB)
pdf (Návrh) VZN č. 8/2011, ktorým sa menia a dopĺňajú niektor VZN v súvislosti so zavedením meny euro (111 kB)
pdf (Návrh) VZN č. 9/2011 o verejných kultúrnych podujatiach (103 kB)
pdf (Návrh) VZN č. 10/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 1/2011 (129 kB)
pdf Správa o plnení rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2011 (1 MB)
pdf Delegovanie poslancov MsZ a zástupcov Mesta Svidník do rád škôl a školských zariadení (62 kB)
pdf (Návrh) 2. zmena programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011 (1,42  MB)
pdf Návrh na udelnie Ceny mesta Svidník Jozefovi Leľovi (64 kB)
 Komisia pre otázky rómskej komunity (56 kB)
pdf Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za
I. polrok 2011 (123 kB) 
 
 

pdf Hlasovanie 1-14(1,2MB)
pdf Hlasovanie15-28(1,1MB)
pdf Hlasovanie29-42(1,1MB)
pdf Zápisnica (229 kB)
pdf Uznesenia
č. 73-99/2011 (121 kB)

 Videozáznam

21.07.2011

Pozvánka.pdf
5. zasadnutie
(258 kB)

pdf (Návrh) Koncepcia rozvoja Základnej umeleckej školy vo Svidníku 
(145 kB)

pdf Správa o výsledku kontroly v Základnej umeleckej škole vo Svidníku
(75 kB)

pdf (Návrh) Komisia pre otázky rómskej komunity (76 kB)

pdf Hlasovanie (88 kB)
pdf Zápisnica (163 kB)
pdf Uznesenia č. 61-72/2011 (1,31 MB)

  Videozáznam zasadnutia

01.07.2011

Pozvánka.pdf
4. mimoriadne
zasadnutie
(38 kB)

 

pdf Hlasovanie (69 kB)
pdf Zápisnica (97 kB)
pdf Uznesenia č. 59-60/2011 (339 kB)
 

  Videozáznam zasadnutia

08.06.2011

Pozvánka.pdf
3. zasadnutie
(28 kB)

Pozvánka.pdf Návrh záverečného účtu Mesta Svidník za rok 2010 (1,25 MB)
Pozvánka.pdf Správa nezavislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky k 31.12.2010 Mesta Svidník (336 kB)
Pozvánka.pdf (Návrh) Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupitestva, zástupcu primátora mesta, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva a zboru pre občianske záležitosti mesta Svidník (133 kB)
Pozvánka.pdf 1. zmena programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011 (373 kB)
Pozvánka.pdf Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník (1,2 MB)
Pozvánka.pdf Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Svidník in memoriam
Alexandrovi Pavlovičovi (90 kB)

Pozvánka.pdf (Návrh) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta
na ll. polrok 2011 (73 kB)

Pozvánka.pdf (Návrh) Plán práce MsZ vo Svidníku na ll. polrok 2011 (71 kB)
Pozvánka.pdf Stanovisko k záverečnému účtu mesta Svidník za rok 2010 (70 kB)
Pozvánka.pdf Návrh na udelenie Ceny mesta Svidník MUDr. Aladarovi Šalátovi, CSc (30 kB)
Pozvánka.pdf Návrh na určenie platu primátorovi Mesta Svidník (75 kB)

pdf Hlasovanie (60 kB)
pdf Zápisnica (128 kB)
pdf Uznesenia č. 35-58/2011 (1,72 MB)

  Videozáznam zasadnutia

 

pdf Opravené uznesenie č. 56/2011

pdf Zápisnica z doplnenia materiálu - opravené uznesenie č. 56/2011

 10.03.2011

Pozvánka.pdf
2. zasadnutie
(77 kB)

Pozvánka.pdf Návrh na voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na volebné obdobie 2010-2014 (85 kB)

pdf Hlasovanie (137 kB)
pdf Zápisnica (225 kB)
pdf Uznesenia č. 11-34/2011 (1,6 MB)

  Videozáznam zasadnutia

 23.12.2011

Pozvánka.pdf
Ustanovujúce
zasadnutie
(26 kB)

 

 

pdf Hlasovanie (172 kB) 
pdf Zápisnica (196 kB)
pdf Uznesenia č. 1-10/2011 (967 kB)

  Videozáznam zasadnutia

 

Rok 2010

č. 362-375/2010 zo dňa 12. novembra 2010 hlasovanie 
č. 344-361/2010 zo dňa 20. septembra 2010 hlasovanie
č. 342-343/2010 zo dňa 29. augusta 2010 hlasovanie
č. 341/2010 zo dňa 26. augusta  2010 hlasovanie
č. 327-340/2010 zo dňa 17. júna 2010 hlasovanie
č. 311-326/2010 zo dňa 29. apríla 2010 hlasovanie
č. 308-310/2010 zo dňa 7. apríla 2010 hlasovanie
č. 298-307/2010 zo dňa 25. februára 2010 hlasovanie
Rok 2009  
č. 278-297/2009 zo dňa 18. decembra 2009 hlasovanie
č. 269-277/2009 zo dňa 21. októbra 2009 hlasovanie
č. 254-268/2009 zo dňa 29. septembra 2009 hlasovanie
č. 252-253/2009 zo dňa 7. augusta 2009 hlasovanie
č. 250-251/2009 zo dňa 13. júla 2009 hlasovanie
č. 238-249/2009 zo dňa 16. júna 2009 hlasovanie
č. 221-237/2009 zo dňa 16. apríla 2009 hlasovanie
č. 219-220/2009 zo dňa 16. marca 2009 hlasovanie
č. 207-218/2009 zo dňa 20. februára 2009 hlasovanie
Rok 2008  
č. 187-206/2008 zo dňa 15. decembra 2008 hlasovanie
č. 175-186/2008 zo dňa 23. októbra 2008 hlasovanie
č. 157-174/2008 zo dňa 27. augusta 2008 hlasovanie
č. 154-156/2008 zo dňa 31. júla 2008 hlasovanie
č. 139-153/2008 zo dňa 10. júna 2008 hlasovanie
č. 127-138/2008 zo dňa 10. apríla 2008

hlasovanie

č. 111-126/2008 zo dňa 13. februára 2008

hlasovanie

Rok 2007

č. 105-110/2007 zo dňa 16. decembra 2007

hlasovanie

č. 92-104/2007 zo dňa 14. decembra 2007 hlasovanie
č. 90-91/2007 zo dňa 27. novembra 2007 hlasovanie
č. 78-89/2007 zo dňa 19. októbra 2007 hlasovanie

č. 62-77/2007 zo dňa 20. augusta 2007

hlasovanie
č. 43-61/2007 zo dňa 20. júna 2007 hlasovanie
č. 39-42/2007 zo dňa 28. mája 2007 hlasovanie
č. 20-38/2007 zo dňa 23. apríla 2007 hlasovanie
č. 10-19/2007 zo dňa 22. februára 2007 hlasovanie
Rok 2006
č. 1-9/2006 zo dňa 28. decembra 2006 hlasovanie

č. 27/2006 zo dňa 27. novembra 2006

č. 26/2006 zo dňa 24. októbra 2006

č. 25/2006 zo dňa 24. augusta 2006

č. 24/2006 zo dňa 22. júna 2006

č. 23/2006 zo dňa 28. apríla 2006

č. 22/2006 zo dňa 23. februára  2006

Rok 2005

 č. 21/2005 zo dňa 15. decembra 2005

č. 20/2005 zo dňa 27. októbra  2005

č. 19/2005 zo dňa 24. augusta  2005

č. 18/2005 zo dňa 15. júna  2005

č. 17/2005 zo dňa 28. apríla  2005

č. 16/2005 zo dňa 24. februára  2005

Rok 2004

č. 15/2004 zo dňa 16. decembra 2004

č. 14/2004 zo dňa 27. októbra 2004

č. 13/2004 zo dňa 10. septembra 2004

č. 12/2004 zo dňa 16. júna 2004

č. 11/2004 zo dňa 28. apríla 2004

č. 10/2004 zo dňa 27. februára 2004 

Rok 2003

č. 9/2003 zo dňa 22. decembra 2003

č. 8/2003 zo dňa 30. októbra 2003

č. 7/2003 zo dňa 29. septembra 2003

č. 6/2003 zo dňa 26. augusta 2003

č. 5/2003 zo dňa 26. júna 2003

č. 4/2003 zo dňa 22. mája 2003

č. 3/2003 zo dňa 8. apríla 2003

č. 2/2003 zo dňa 11. marca 2003

Rok 2002

č. 1/2002 zo dňa 20. decembra 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.