Hlavný kontrolór

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavný kontrolór:

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ivan Sagan

Stránkové dni: pondelok - piatok
7.30 - 15.30
Kontakt:

tel.: 054 4863 639
fax: 054 7522 394
mobil: 0908 688 751
e-mail: kontrolor@svidnik.sk

Činnosti: a) vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Uvedenú kontrolnú činnosť vykonáva:
- na mestskom úrade,
- v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených mestom,
- v právnických osobách, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a u iných osôb, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
- u osôb, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

e) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

f) vedie evidenciu sťažnosti a petícií a vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Dokumenty:

pdf Správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2010 (137 kB)  
pdf Správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2011 (86,9 kB)
pdf Správa o kontrole vybavovanie sťažností v roku 2012
pdf Správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2013
pdf Správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2014
pdf Správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2015
pdf Správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2016
pdf Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2010(230 kB)
pdf Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2011 (173 kB)
pdf Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012
pdf Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2013
 pdf Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2014
pdf Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2015
pdf Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2016
pdf Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2017

pdf Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na roky 2011 - 2013 
      (289 kB)
pdf Stanovisko k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na roky 2012-2014  (116 kB)
pdf Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na roky 2013-   2015
pdf Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na roky 2014-2016
pdf Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Svidník na rok 2015 a viacročného rozpočtu na roky 2016 - 2017
pdf Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Svidník na rok 2016 a viacročného rozpočtu na roky 2017-2018
pdf Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 a viacročného rozpočtu na roky 2018-2019
pdf Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Svidník na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2019-2020


pdf Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na I. polrok 2011 (127 kB)
pdf Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na II. polrok 2011 (37 kB)
pdf Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2012  (73 kB)
pdf Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2012 (73 kB)
pdf Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2013
pdf Plán práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2013
pdf Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na 1. polrok 2014
pdf Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2014
pdf Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2015
pdf Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2015
pdf Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2016
pdf Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2016
pdf Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2017
pdf Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2017
pdf Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2018
pdf Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2018

 

pdf Stanovisko k záverečnému účtu mesta Svidník za rok 2010 (69 kB)
pdf Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2011 (147 kB)
 Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2012
 Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2013
 Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2014
pdf Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2015
pdf Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2016
pdf Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2017

 


 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.