Civilná ochrana

 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 11/2011o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorých stavby, objekty alebo zariadenia môžu byť postihnuté povodňou na území mesta Svidník (55 kB)

 
 
 
PRÍRUČKA PRE OBYVATEĽOV MESTA SVIDNÍK
 
 
 
 
 ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA
 
 
 
 
 
 
 
Vážení obyvatelia, v tejto príručke nájdete základné informácie ako postupovať pri ochrane života, zdravia alebo majetku v prípade ohrozenia haváriami, živelnými pohromami, katastrofami alebo v prípade ohrozenia teroristickými útokmi. Jej cieľom je podať vám i vaším rodinám a priateľom návod ako postupovať v prípade mimoriadnych udalosti , aby nedošlo k ujme na zdraví a životoch.
                                                                                                                                        Ing. Ján Holodnák
                                                                                                                                      primátor mesta Svidník

OBSAH:

1. Dôležité telefónne čísla tiesňového volania
1.1 Všeobecné zásady pri vyžadovaní pomoci
2. Všeobecné zásady činnosti pri ohrození
3. Varovanie obyvateľstva
4. Čo robiť, ked zaznie siréna
5. Činnosť v oblasti ohrozenej únikom nebezpečných látok
5.1 V prípade úniku nebezpečnej chemickej látky (alebo v prípade chemického terorizmu)
5.2 V prípade úniku nebezpečnej biologickej látky(alebo v prípade bioterorizmu)
5.3 V prípade úniku rádioaktívnej látky
6. Zásady správania sa pri dopravnej nehode vozidla prepravujúceho nebezpečnú látku
7. Čnnost pri vzniku mimoriadnej udalosti v dôsledku extrémnych poveternostných podmienok
7.1 Maximálna teplota
7.2 Minimálna teplota
7.3 Vietor
7.4 Snehové jazyky a záveje
7.5 Sneženie
7.6 Poľadovica
7.7 Búrky
7.8 Dážd
7.9 Hmla
8. Anonymné oznámenie
9. Prevzatie podozrivej zásielky
10. Činnost pri nutnosti urýchleného opustenia ohrozeného priestoru
11. Odporúčaná hmotnost a zloženie úkrytovej a evakuačnej batožiny
12. Zásady správania sa v úkrytoch
13. Improvizovaná ochrana dýchacích ciest a povrchu tela
14. Zásady prvej pomoci
15. Ohrozenie haváriami vodných stavieb a stacionárnymi zdrojmi ohrozenia
16. Kam ísť v prípade vyhlásenia evakuácie ?
17. Kde dostanete prostriedky individuálnej ochrany ?
18. Ukrytie


1. DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE CÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA

Pri ohrození života alebo zdravia, pri ohrození majetku vášho alebo iných občanov v dôsledku mimoriadnej udalosti, žiadajte o pomoc na nasledujúcich telefónnych císlach
tiesnového volania:
- v prípade požiaru, dopravnej nehody, pri príznakoch chemického alebo biologického terorizmu, ohrozenia následkom živelných pohrôm, pri doručení podozrivej zásielky, anonymnom oznámení o uložení bomby (nebezpečnej látky) a iných mimoriadnych udalostí volajte telefónne číslo tiesňového volania:

112 - Integrovaný záchranný systém

alebo:

150 - Hasicský a záchranný zbor

v prípade ohrozenia života a zdravia volajte:

155 - Zdravotnú záchrannú službu

v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia volajte:

158 - Políciu

159 - Mestskú políciu

(obsah)

1.1. Všeobecné zásady pri vyžadovaní pomoci

Ak vyžadujete pomoc v tiesni, alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uvedte:
· svoje meno a císlo telefónu, z ktorého telefonujete,
· druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povoden, trestný cin a pod.),
· miesto udalosti,
· rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, pola, ulice a pod.),
Po ukoncení hovoru pockajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície.

(obsah)


2. VŠEOBECNÉ ZÁSADY ČINNOSTI PRI OHROZENÍ

- Majte na vedomí, že prioritou je ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku.
- Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni.
- Rešpektujte informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a televízie.
- Nerozširujte poplašné a neoverené správy.
- Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu.
- Netelefonujte zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu siet.
- Pomáhajte ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľudom, postarajte sa o deti.
- Dodržiavajte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a Ďalších záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy.
čo je ohrozenie?
Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.
čo je mimoriadna udalosť?
Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária alebo katastrofa, ktorá ohrozuje život, zdravie alebo majetok.
Čo je mimoriadna situácia?
Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo na majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a počas ktorej sú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.
Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informacných prostriedkov.
Chemické ohrozenie?
Môže byt uskutočnené rozptýlením toxických chemických látok do životného prostredia v kvapalnom, plynnom, práškovom stave alebo použitím aerosólov, najmä v priestoroch vysokej koncentrácie obyvatelstva (dopravné uzly, obytné štvrte, futbalové štadióny, amfiteátre, nákupné strediská), alebo v objektoch a zariadeniach na hromadné zásobovanie (vodojemy, vodné zdroje, obilné silá, veľkosklady potravín, krmív a pod.). Vplyv toxických chemických látok na živé organizmy spôsobuje ich poškodenie alebo smrť. U ľudí dochádza najmä k vyradeniu ci poškodeniu centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov alebo zažívacieho traktu. Pľuzgierotvorné látky spôsobujú bolestivé, ťažko sa hojace rany a odumieranie zasiahnutého tkaniva.
Biologické ohrozenie?
Spôsobujú pôvodcovia hromadných prenosných ochorení – baktérie, rickettsie, vírusy, pliesne a proteinové toxíny, šírené
- nainfikovanými prenášacmi (hmyz, hlodavce, divožijúce zvieratá),
- kontaminovanými práškami, kvapalinami alebo gélmi – pastami, šírenými v tubách, ampulkách, listoch a balíkoch, injekciách, kontaminovaných potravinách, nápojoch a krmivách. Spôsobujú nákazlivé prenosné ochorenia ľudí a zvierat.
Aké sú príznaky chemického a biologického terorizmu?
Teroristické použitie toxických chemických látok a biologických prostriedkov je zákerné a ráta s oneskorenou reakciou na vzniknutú skutocnosť. Preto je dôležité včas rozpoznať príznaky použitia týchto prostriedkov.
Zvýšenú pozornost je potrebné venovat:
- počuteľným a viditeľným tlmeným výbuchom munície, po ktorých následne vzniká oblak aerosólu, šíriaci sa v smere prízemného vetra,
- drobným olejovitým kvapkám, jemnému poprašku, viditelným na teréne s vegetáciou a na rôznych materiáloch,
- zjavnému plošnému poškodeniu a zniceniu vegetácie (nápadná zmena farby, uschnutie),
- známemu aj neznámemu hmyzu (vši, blchy, muchy, kliešte), ktorý sa v teréne pohybuje a šíri v nezvyklom množstve a ročnej dobe, uhynutým hlodavcom, neznámym predmetom a neidentifikovatelným obalom,
- vode v otvorených vodných zdrojoch - riekach, potokoch a rybníkoch – ktorá je nezvykle číra, nakoľko pôsobením toxickej chemickej látky boli zničené bežné drobné organizmy (dafnie, vodomerky, larvy a pod.),
- náhlym hromadným prenosným ochoreniam, ktoré sa bez zjavnej príčiny šíria medzi obyvateľmi a zvieratami, prejavujú sa príznakmi otravy (intoxikácie), zapríčiňujú hromadné poškodenia zdravia, úmrtia obyvatelov a úhyn zvierat.

(obsah)

3. VAROVANIE OBYVATEĽSTVA

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne doplňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
Ak zaznie varovný signál:
- nastáva mimoriadna situácia,
- podla tónu signálu a dlžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje, počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením mestského rozhlasu.

Varovný signál:
VŠEOBECNÉ OHROZENIE

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ, ALEBO PRI VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI, AKO AJ PRI MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI

2 - minútový kolísavý tón sirén

Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenia územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz "VZDUŠNÝ POPLACH"

Varovný signál: OHROZENIE VODOU

VAROVANIE OBYVATELSTVA PRI OHROZENÍ NICIVÝMI ÚCINKAMI VODY

6 - minútový stály tón sirén

Signál: KONIEC OHROZENIA

KONIEC OHROZENIA ALEBO KONIEC PÔSOBENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI

2 - minútový stály tón sirén bez opakovania

! POZOR !
Každý druhý piatok v mesiaci sa o 12.00 hod. vykonáva preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania dvojminútovým stálym tónom sirén. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tohto termínu informujú rozhlas, televízia a tlač !

(obsah)
 

4. ČO ROBIŤ, KEĎ ZAZNIE SIRÉNA ?
     (mimo doby pravidelného preskúšania)

Pri pobyte mimo budovu - vyhladajte čo najrýchlejšie úkryt, poprípade vstúpte do najbližšej budovy.
· Ak sa nachádzate v domácnosti - zhromaždite celú rodinu a byt neopúštajte.
· Nesnažte sa vyzdvihnút deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané.
· Vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi). Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.
· Uhaste otvorený ohen a iné spalovacie zariadenia.
· Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riadte sa podla vysielaných pokynov.
· Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania.
· Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá.
·Čakajte doma na ďalšie pokyny.

POZNÁMKA:
Overte si, či vo vašej blízkosti nie sú ohrození starí ľudia, chorí, neschopní pohybu ! Postarajte sa o deti bez dozoru ! Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte pokoj a rozvahu !

(obsah)

5. ČINNOSŤ V OBLASTI OHROZENEJ ÚNIKOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnostami samostatne alebo v kombinácii môžu spôsobit ohrozenie života, zdravia alebo majetku. Všeobecne pod nebezpečnými látkami rozumieme chemické, rádioaktívne alebo biologické látky. Únik nebezpečných látok môže byt spôsobený deštrukciou stacionárneho zdroja nebezpečnej látky (výrobné zariadenie, sklad, zariadenie využívajúce nebezpečnú látku ako médium napr. chladiarenské zariadenie) alebo z mobilného zdroja pri preprave nebezpečnej látky (autá alebo železničné vagóny určené na prepravu nebezpečných látok).
Ohrozenie nebezpečnými látkami môže byt spôsobené aj teroristickým útokom.

(obsah)

5.1. V prípade úniku nebezpečnej chemickej látky
        (alebo v prípade chemického terorizmu)

Nebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože, alebo narušujú metabolizmus postihnutého. V prípade havárie spojenej s únikom nebezpečných chemických látok pôsobia na okolie v podobe plynu alebo výparov. V prípade teroristického útoku môžu byť použité vo forme aerosólov alebo plynu, prípadne môžu byť použité na zamorenie vodných zdrojov.
Keď zaznie varovný signál sirény:
pri pobyte v budove
· zostaňte vo vnútri, prípadne sa ukryte v úkryte (ak je dostupný), vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a 
   utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu,
· pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, ocí a odkrytých častí tela,
· zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie,
· riadte sa podľa vysielaných pokynov, nepodcenujte riziko,
· pripravte si evakuačnú batožinu,
· telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky,
· poskytnite pomoc chorým, postihnutým osobám, osobám neschopným pohybu, starším osobám, postarajte sa o deti 
   bez dozoru,
· zachovávajte rozvahu a pokoj,
· budovu opustite len na pokyn.

Ked zaznie varovný signál sirény:
pri pobyte mimo budovu
· zachovajte rozvahu, zorientujte sa podla situácie a rozhodnite sa pre opustenie priestoru ohrozeného nebezpečnou
  chemickou látkou,
· vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpecnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy; ak sa
   nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte ako pri pobyte
   v budove.

(obsah)


5.2 V prípade úniku nebezpečnej biologickej látky
      (alebo v prípade bioterorizmu)

Bakteriologické (biologické) nebezpečné látky môžu byť použité vo forme aerosólu (baktérie, vírusy) vytvoreného v ovzduší alebo uzatvorenom priestore priamo alebo prostredníctvom vetracích zariadení, vypustením infikovaného hmyzu (vši, blchy, muchy a podobne), infikovaním vodných zdrojov, potravín, alebo krmovín. Postihnutý použitie
biologických prostriedkov spravidla nezistí ihneď po ich použití. Pri podozrení ich použitia sa výskyt zistuje odberom vzoriek a následnou mikrobiologickou analýzou. Pri podozrení z úniku alebo pri úniku biologickej látky resp. pri použití biologických prostriedkov postupujte tak, ako pri úniku nebezpečnej chemickej látky. Zvlášt treba:
· dôsledne dodržiavať karanténne hygienické, protiepidemiologické, protiepizootické opatrenia,
· sledovať informácie o situácii poskytované miestnou samosprávou,
· pravidelne kontrolovať telesnú teplotu,
· hlásiť podozrenie z ochorenia, alebo zvýšený výskyt ochorení osôb a zvierat orgánom obce alebo spádovému 
  zdravotníckemu zariadeniu, prípadne orgánom civilnej ochrany,
· obmedzovať pohyb mimo budovu a budovu opúštať iba na nevyhnutný čas (napríklad nákup základných životných 
  potrieb),
· priebežne uskutočňovať v rámci svojich možností dezinfekciu vo svojich bytoch a v domoch.
Pri vyhlásení karantény platí zákaz zhromaždovania osôb a zákaz volného pohybu mimo uzatvorených priestorov bez nasadených ochranných prostriedkov.

(obsah)


5.3 V prípade úniku rádioaktívnej látky

Čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (najlepšie v pivnicných priestoroch),
· pokiaľ ste mohli prísť do styku s rádioaktívnymi látkami v čase, než ste sa stacili ukryť, potom:
- pred vstupom do budovy kontaminovaný vrchný odev a obuv odložte do neprievzdušného obalu a nepoužívajte ich,
- dôkladne si umyte ruky, tvár a vlasy, vypláchnite si oči, ústa, vyčistite si nos a uši,
- ak je to možné, osprchujte sa a vymente si bielizeň,
· uzavrite a utesnite okná a dvere, vypnite ventilačné a klimatizačné zariadenia,
· sledujte správy v hromadných informačných prostriedkoch,
· pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela,
· jódové prípravky užite po obdržaní varovného signálu o vzniku radiacnej havárie atómovej elektrárne. Dávkovanie a 
  spôsob použitia je uvedený v návode na krabicke alebo v informacnom letáčiku,
· zabezpečte svoje potraviny a zásoby vody pred možnou kontamináciou uložením do obalov, chladničky, mrazničky
   alebo komory. Nepoužívajte nechránené potraviny, ovocie a zeleninu,
· pripravte si evakuačnú batožinu,
· čakajte na ďalšie pokyny,
· postarajte sa o hospodárske zvieratá:
- zatvorte ich a dajte im zásobu krmovín a vody na dva dni,
- zásoby krmiva a vody zabezpečte pred kontamináciou prekrytím plachtou alebo fóliou z plastu a pod.

(obsah)


6. ZÁSADY SPRÁVANIA SA PRI DOPRAVNEJ NEHODE VOZIDLA PREPRAVUJÚCEHO
    NEBEZPEČNÚ LÁTKU

Ak ste účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej došlo k úniku nebezpečnej látky:
· odstavte vozidlo, podla možností mimo dosah pôsobenia nebezpecnej látky tak, aby zostala zachovaná priepustnost
   komunikácie pre príchod záchranných zložiek,
· ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia nebezpečnej látky zastavte motor vozidla a urýchlene opustite
  zamorený priestor, chránte si dýchacie cesty vreckovkou,
· bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo, v žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému dopravnému
   prostriedku,
· oznámte nehodu hasičskej a záchrannej službe, zdravotnej záchrannej službe alebo polícii,
· nedotýkajte sa nebezpečnej látky ani predmetov, ktoré by mohli byt nou kontaminované,
· po príchode záchranných zložiek sa riadte pokynmi velitela zásahu alebo polície.

VŽDY PLATÍ !!!
- Ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži iba na únik z ohrozeného priestoru.
- Nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra.
- Únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra.

(obsah)
 

7. ČINNOSŤ PRI VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI V DÔSLEDKU EXTRÉMNYCH 
    POVETERNOSTNÝCH VPLYVOV

7.1 Maximálna teplota

2. stupeň
Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 35ºC):
· vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
· nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
· dodržiavať pitný režim.

3. stupeň
Dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 40ºC):
· vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
· dodržiavať pitný režim,
· nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
· pri pobyte na priamom slnku používať ochranné prostriedky pred priamym slnečným
žiarením (pokrývka hlavy, ochranné krémy, slnečné okuliare a pod.).

(obsah)


7.2 Minimálna teplota

2. stupeň
Dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu (M2, < - 20ºC). Silný mráz:
· chrániť sa primerane teplým oblečením a obuvou,
· chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom,
· vykonať primerané opatrenia na ochranu hospodárskych plodín pred prízemnými mrazmi.

3. stupeň
Minimálnej teploty vzduchu (M3, < - 30ºC). Velmi silný mráz:
· urýchlene vyhladať teplé miesta (obytné zariadenia),
· vykonať primerané opatrenia v priemysle na ochranu pred silnými mrazmi (zateplenie...),
· chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom.

(obsah)


7.3 Vietor

2. stupeň
Výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlost (V2, priemer > 20 m/s alebo nárazy > 25 m/s):
· nezdržiavať sa na voľných plochách,
· nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
· zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
· odložiť z dvorov voľne položené predmety,
· nepúštať von deti,
· zabezpečiť domáce zvieratá,
· neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
· s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi obmedziť jazdu po otvorených veterných plochách,
· zabezpeciť okná, skleníky, voľne uložené predmety, pozbierať sušiacu sa bielizeň,
· pri jazde automobilom znížiť rýchlosť jazdy.

3. stupeň
Výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlost (V3, priemer > 25 m/s alebo nárazy > 35 m/s):
· keď nie je nutné, nevychádzať z domu,
· nezdržiavať sa na voľných plochách,
· zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
· nepúštať von deti,
· s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,
· zabezpečiť žeriavy.

(obsah)


7.4 Snehové jazyky a záveje

2. stupeň
Intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:
· vybaviť vozidlo zimnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové retaze, vlečné lano, lopata a pod.),
· zabezpeciť sa komunikačnými prostriedkami (mobilný telefón, PDA, vysielačka a pod.) pre prípad núdze.

3. stupeň
Mimoriadne intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:
· obmedziť pohyb vo vonkajšom prostredí,
· obmedziť jazdu vozidlom a inými prostriedkami.

(obsah)


7.5 Sneženie

2. stupeň
Silné sneženie pri ktorom spadne S2, > 20 cm nového snehu za 12h:
· na horách sledovať a dodržiavať pokyny horskej služby,
· vybaviť vozidlo príslušnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata a pod.),
· v prípade mokrého snehu a silného vetra obmedziť pohyb v lese a v blízkosti elektrických vedení.

3. stupeň
Mimoriadne silné sneženie pri ktorom spadne S3, > 30 cm nového snehu za 12h:
· obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri.

(obsah)


7.6 Poľadovica

2. stupeň
Intenzívna tvorba poľadovice:
· obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri,
· upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.

3. stupeň
Mimoriadne intenzívna tvorba poľadovice:
· obmedziť pobyt a pohyb i dopravnými prostriedkami v exteriéri,
· upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.

(obsah)


7.7 Búrky

2. stupeň
Výskyt silných búrok spojených s  prívalovými zrážkami s úhrnom (BD2, >30mm za 1h) a nárazy
vetra s rýchlostou (BV2, >25m/s):
· nezdržiavať sa na voľných plochách,
· nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
· zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
· odložiť z dvorov voľne položené predmety,
· zabezpečiť domáce zvieratá,
· neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
· s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,
· vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile, alebo vyhľadať nižšie polohy(pozor na ich prípadné zatopenie),
· nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch,
· opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

3. stupeň
Výskyt mimoriadne silných búrok spojených s prívalovými zrážkami s úhrnom (BD3, 40 mm za 1h) a nárazmi vetra s rýchlosťou (BV3, >35 m/s):
· keď nemusíte, nevychádzať z domu,
· nepúštať von deti,
· neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
· nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch,
· opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt),
· zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.

(obsah)


7.8 Dážď

2. stupeň
Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok (D2, > 50mm za 12h), v prípade kritického nedostatku casu:
Zanechať akékolvek činnosti a rýchlo sa odobrat na bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred urcené miesto.
pokiaľ máte dostatok času:
· vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
· premiestniť vybavenie domácností do vyšších poschodí,
· uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
· pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia obydlia,
· pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
· zobrať si nepremokavú obuv a odev,
· odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
· informovat svojich susedov,
· pripraviť evakuáciu zvierat,
· pripraviť si evakuacnú batožinu,
· opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

3. stupeň
Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom (D3, > 70mm za12h):
· dodržiavať pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledovať pokyny v hromadných
   informačných prostriedkoch,
· opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek ( aj vyschnutých korýt),
· odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
· uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
· vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu.

(obsah)


7.9 Hmla

2. stupeň
Výskyt silných hmiel s dohladnostou (H2, < 300m):
Ak viditeľnosť nepovoľuje íst rýchlejšie ako 20 km/hod. a keď nie je možné rozoznať okraj cesty odstavte vozidlo. Na diaľniciach vyhľadať najbližšie odpočívadlo a počkat kým sa hmla rozplynie.

3. stupeň
Výskyt mimoriadne silných hmiel (H3, < 100m):
Obmedziť jazdu vozidlom z bezpečnostných dôvodov. O povodniach a záplavách hovoríme vtedy, ked sa zvýšia hladiny vodných tokov, voda vystúpi zo svojich korýt a zaplaví priľahlé územie.

(obsah)

8. ANONYMNÉ OZNÁMENIE

Anonymné oznámenie o uložení bomby alebo nebezpečnej látky sa často zameriava na vyvolanie strachu a paniky. Ako objekt sú zvolené priestory s väčším sústredením ludí. Aj keď väčšinou ide o planý poplach, treba počítať s tým, že anonymná vyhrážka môže byť uskutočnená.
Čo robiť po anonymnom oznámení?
· okamžite oznámte udalosť na linku tiesňového volania 112, alebo na telefónne čísla 158 a 150,
· ak sa nachádzate v budove, ktorá je ohrozená, opustite budovu a vzdiaľte sa čo najďalej od tohto priestoru,
· do budovy sa vráťte až na pokyn príslušných orgánov.

(obsah)
 

9. PREVZATIE PODOZRIVEJ ZÁSIELKY

Po prevzatí listu, resp. balíka zvážte skutočnosti, ktoré vás vedú k názoru, že ide o podozrivú zásielku. Takou môže byť napríklad neočakávaná zásielka od neznámeho odosielateľa s podozrivým rukopisom, zapáchajúca zásielka alebo zásielka s podozrivým obsahom. Po otvorení môže podozrenie vyvolať sypká hmota, neznámy predmet alebo výhražný text.
Čo robiť po prevzatí podozrivej zásielky?
· podozrivú zásielku neotvárajte a netraste s ňou,
· zásielku uložte do igelitového alebo iného vhodného obalu,
· opustite miestnosť, umyte si ruky a udalost nahláste na linku tiesnového volania 112,
alebo na telefónne císla 158 a 150.

(obsah)
 


10. ČINNOSŤ PRI NUTNOSTI URÝCHLENÉHO OPUSTENIA OHROZENÉHO PRIESTORU

V prípade, ak musíte rýchlo opustiť priestor ohrozenia, alebo sa nachádzate v uzatvorených priestoroch, vykonajte nasledovné opatrenia:
· uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny,
· pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a pod.),
· uzamknite byt,
· presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii,
· v prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti, starí alebo nevládni ludia – pomôžte im,
· sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atď., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození,
· dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu,
· použite prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela,
· priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra,
· vždy zachovávajte rozvahu!

(obsah)
 


11. ODPORÚČANÁ HMOTNOSŤ A ZLOŽENIE ÚKRYTOVEJ A EVAKUAČNEJ BATOŽINY

Odporúčaná hmotnost úkrytovej batožiny: 10 - 15 kg
Odporúcaná hmotnost evakuacnej batožiny: do 25 kg pre deti, do 50 kg pre dospelých

Čo vám nemá chýbať v batožine?
· osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov,
· osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
· základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni,
· predmety osobnej hygieny a dennej potreby,
· náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
· prikrývka, spací vak,
· vrecková lampa, sviečka a zápalky,
· ďalšie nevyhnutné osobné veci podla potreby a uváženia (mobilný telefón),
· pre deti nezabudnite pribaliť hračku.

Zoznam vecí, ktoré je zakázané brať do úkrytu:
· zbrane všetkého druhu, alkohol a iné návykové látky, zapáchajúce a ľahko zápalné látky,
· objemné predmety, kočíky, periny a pod.,
· domáce zvieratá, psy, mačky a iné,
· zapalovače, cigarety, ponorné variče, jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu.)

(obsah)
 


12. ZÁSADY SPRÁVANIA SA V ÚKRYTOCH

Správajte sa zodpovedne a riaďte sa úkrytovým poriadkom, dbajte na pokyny obsluhy úkrytu,
· neplytvajte vodou a potravinami,
· udržujte čistotu a poriadok,
· nepohybujte sa zbytočne po úkryte a nehovorte hlasno,
· chovajte sa pokojne, vzájomne si pomáhajte,
· nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň a elektrické spotrebiče.

(obsah)


13. IMPROVIZOVANÁ OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST A POVRCHU TELA

Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sú určené na ochranu dýchacích ciest a očí,
ak neboli vydané ochranné masky a prostriedky na ochranu povrchu tela.

Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sa používajú najmä pri:
- presune osôb do úkrytov,
- úniku z priestoru zamoreného nebezpečnou látkou,
- prekonávaní zamoreného priestoru,
- evakuácii obyvateľstva.

Ochrana hlavy
Odporúča sa použiť čiapky, šatky, šály, cez ktoré je vhodné natiahnuť kapucňu, prípadne nasadiť ochrannú prilbu (najlepšie cyklistickú, pracovnú, lyžiarsku a podobne). Najvhodnejším spôsobom ochrany úst a nosa je prekrytie týchto častí kusom flanelovej tkaniny alebo froté uterákom mierne navlhčeným vo vode, vodnom roztoku sódy alebo kyseliny citrónovej. Oči chránime okuliarmi uzavretého typu. Vetracie prieduchy na okuliaroch prelepíme lepiacou páskou.

Ochrana trupu
Všeobecne platí zásada, že každý druh odevu poskytuje určitú mieru ochrany, pričom väčší počet vrstiev zvyšuje koeficient ochrany. Na ochranu môžete použiť dlhé zimné kabáty, bundy, nohavice, kombinézy, šuštiakové športové súpravy. Použité ochranné odevy je nutné dostatočne utesniť na krku, rukávoch a nohaviciach. Netesnené zapínanie a rôzne nežiaduce trhliny v odeve je nutné prelepiť lepiacou páskou. Ku všetkým ochranným odevom je vhodné použiť nepremokavý plášť (napr. plášť do dažďa) alebo plachtu prehodenú cez hlavu.

Ochrana rúk a nôh
Veľmi dobrým ochranným prostriedkom rúk sú gumené rukavice. Pre ochranu nôh sú najvhodnejšie gumené a kožené čižmy, kožené vysoké topánky. Pri použití nízkych topánok je vhodné zhotoviť si návleky z igelitových vrecúšok alebo tašiek.

Pri použití improvizovanej ochrany je potrebné dodržiavať nasledujúce zásady:
- celý povrch tela musí byť zakrytý,
- všetky ochranné prostriedky je nutné čo najlepšie utesniť,
- na dosiahnutie vyšších ochranných účinkov kombinujte viac ochranných prostriedkov, alebo použite odev v niekoľkých vrstvách.

(obsah)


14. ZÁSADY PRVEJ POMOCI

PRVÁ POMOC - je súbor jednoduchých opatrení, ktoré môžu byť použité v každom case, na každom mieste a ktoré môžu:
- zachrániť život,
- zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu,
- urýchliť zotavenie.

Ako postupovat?
- Bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo,
- ako prvého vždy ošetrite najviac postihnutého,
- zabezpečte privolanie sanitky, lekára, alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho
zariadenia.

Ako poskytnúť prvú pomoc?
- Zastavte život ohrozujúce krvácanie,
- pri bezvedomí - zaistite voľnost dýchacích ciest,
- pri zástave dýchania - poskytnite umelé dýchanie,
- pri zástave srdca - poskytnite nepriamu masáž srdca,
- venujte pozornost protišokovým opatreniam.

Pamätajte !
- Nepotrebujete osobitné vybavenie - improvizujte,
- nepreceňujte svoje sily, neohrozte samého seba,
- nehýbte s postihnutým viac, ako je nevyhnutné!

(obsah)

15. OHROZENIE STACIONÁRNYMI ZDROJMI OHROZENIA

Na území mesta Svidník môže dôjsť k ohrozeniu obyvateľstva a zvierat stacionárnym zdrojom, ktorými je chladiace zariadenie ľadovej plochy športového areálu Svidník. Na tomto zariadení sa používa nebezpečná látka /čpavok (NH3)/ ako chladiace médium v množstve 0,8 ton. Nakoľko bola pre prípad havárie stanovená zóna ohrozenia zdravia 248 m,
nebezpečnou látkou by mohli byt zasiahnuté letné kúpalisko a čast prevádzok na ul. Bardejovská.

(obsah)

16. KAM ÍSŤ V PRÍPADE VYHLÁSENIA EVAKUÁCIE

V prípade ohrozenia v dôsledku mimoriadnej situácie a vyhlásení evakuácie postupujtenasledovne:
· Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
· Pripravte si a vezmite so sebou evakuačnú batožinu podla bodu 11.
· Uzamknite byt.
· Presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
· V prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti, starí alebo nevládni ludia - pomôžte im.
· Sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atď., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození.
· Dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu.
· Vykonajte presun do evakuačného strediska podla príslušných usmernení orgánov.

V evakuačnom stredisku sa dozviete, kde je vaše miesto ubytovania.

(obsah)


17. KDE DOSTANETE PROSTRIEDKY INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY ?

Mesto uskladňuje, ošetruje a zabezpečuje výdaj prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstvu mesta, pre ktoré tieto prostriedky nezabezpečujú právnické osoby alebo podnikatelia, najmä počas vojny a vojnového stavu. Týmito prostriedkami sú ochranné masky, malé ochranné filtre, ochranné rúška a detské ochranné vaky. Pre ich plynulý výdaj zriaďuje výdajné stredisko v administratívnej budove Mestského úradu na ul. Sov. hrdinov 200.

UPOZORNENIE !
Malé ochranné filtre /MOF/ sú určené na ochranu pred účinkom rádioaktívnych látok, bojových otravných látok a pred účinkom bojových biologických prostriedkov. Nechránia vás pred účinkom nebezpečných látok ako je amoniak, chlór a pod. Okrem ochrany tváre a dýchacích ciest je potrebné chrániť aj povrch tela improvizovanými prostriedkami podľa bodu 17, nakoľko mesto neskladuje ochranné pláštenky.

(obsah)
 

18. UKRYTIE

Mesto podľa potreby určuje vhodné ochranné stavby použiteľné na ukrytie obyvatelstva a zabezpečuje ich potrebné úpravy. Na tieto účely eviduje úkryty, budované svojpomocne v zapustených alebo polozapustených objektoch (pivničných priestoroch) po vykonaní príslušných úprav. Ak nastane situácia potreby zabezpečenia ukrytia, každý vlastník určeného rodinného alebo bytového domu obdrží od člena úkrytovej komisie určovací list jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne /JÚBS/ a metodickú pomôcku s pokynmi na jeho dobudovanie. Pomôcka obsahuje aj pokyny, čo si máte vziať do úkrytu a taktiež zoznam, čo je zakázané brať do úkrytu. Požiadavky na materiál potrebný na dobudovanie JÚBS si uplatnite u Mestského úradu .

Obr. Grafické znázornenie možných úprav okien JÚBS

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.