Mestská polícia

Náčelník MsP: Ing. Jaroslav Antoník
   
Zástupca: Marián Mikita
   
Zamestnanci (príslušníci): Ing. Pavol Kobularčík, Jaroslav Kačmár, Ivan Guzy
   
Náplň práce: zabezpečovanie verejného poriadku; ochrana majetku obce a občanov; ochrana životného prostredia; dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach a iných verejne prístupných miestach; kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora; ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky , tiež priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a objasňuje priestupky; oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré nepatria do pôsobnosti obce; plní úlohy na úseku prevencie; plní ďalšie úlohy vymedzené obcou , ak to ustanovujú osobitné zákony
   
Stránkové dni: pondelok - piatok
8.00 - 15.00
   
Kontakt:

tel.: 159  
        054 75 223 98 
e-mail: policia@svidnik.sk

 

Existujúce odkazy a linky:

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.