Program rozvoja mesta Svidník na roky 2016 – 2022

Program rozvoja mesta Svidník na roky 2016 – 2022

.

 Vážení občania, po absolvovaní celého procesu prípravy a spracovania Programu rozvoja mesta sme dospeli k finálnej podobe, ktorá bola schválená mestským zastupiteľstvom 30.12.2015. Plán rozvoja mesta je živý materiál, ktorý sa môže meniť podľa potrieb samosprávy.


Program rozvoja mesta Svidník na roky 2016 - 2022

Finančný rámec pre realizáciu PRM mesta Svidník

Akčný plán na n+2 mesta Svidník

 

Zámer spracovania Programu rozvoja mesta Svidník na roky 2016 – 2022 (PRM Svidník) bol schválený dňa 2.apríla 2015 uznesením Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 55/2015.

PRM Svidnik na roky 2016 - 2022 je strednodobým rozvojovým dokumentom, ktorý bol vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a bude zohľadňovať ciele a priority ustanovené v Programe rozvoja Prešovského samosprávneho kraja.

Vychádzať z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov na území mesta.

Za riadenie procesu spracovania bol zodpovedný riadiaci tím zložený zo zástupcov mestského úradu a dodávateľa. Koordinátorom spracovania PRM Svidník bol Peter Pilip, zástupca primátora mesta Svidník.

Termíny spracovania PRM Svidník: 10. február 2015 - 30. november 2015

Proces spracovania PRM Svidník na roky 2016-2022 prebiehal v úzkej komunikácii s verejnosťou. Verejnosť bola pravidelne oboznamovaná s priebežnými výstupmi prostredníctvom webovej stránky mesta a ich názory boli zozbierané formou dotazníkového prieskumu.

 

Dotazník pre občanov mesta Svidník

Vyhodnotenie dotazníka

Rozhodnutie OÚ Odboru starostlivosti o životné prostredie

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.