Štátny archív

Názov: Štátny archív v Prešove - pracovisko Archív Svidník  
Vedúci archívu: Mgr. Veronika Novotná
tel.: 054 752 5008
e-mail: 
Hodiny pre verejnosť: pondelok - štvrtok
08.00 - 15.30
Matričné obvody: - Svidník, viac...[pdf, 21kB]
- Stropkov, viac... [pdf, 56kB]
Kontakt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Štátny archív v Prešove - pracovisko Archív Svidník
Partizánska 625/12
089 01 Svidník
tel.: 054 752 2302
e-mail:archiv.po.sk@minv.sk
Poloha/ mapy: zobrazit

Archív je odborné pracovisko. Pracovníci archívu preberajú, evidujú, ochraňujú a sprístupňujú predovšetkým písomné, obrazové a zvukové pamiatky, archívne dokumenty. Archívne dokumenty sú súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky, preto je štát povinný zabezpečiť ich zachovanie a ochranu a to prostredníctvom štátnych archívov.

Budova, v ktorej sa nachádza Štátny archív v Prešove, pobočka Svidník, je účelová, bola postavená pre archív a bola daná do užívania v roku 1981. Sú tu uložené písomnosti od roku 1895 až po súčasné.

Štátny archív v Prešove, pobočka Svidník, je pobočkou archívu s regionálnou územnou pôsobnosťou, nachádza sa tu cca. 1550 bežných metrov archívneho materiálu. Archívne dokumenty sú rozdelené do 407 fondov, teda súborov dokumentov, ktoré pochádzajú z činnosti jedného pôvodcu.

Medzi najvýznamnejšie fondy patria:

 • Okresný národný výbor vo Svidníku I., 1945 – 1960
 • Okresný národný výbor vo Svidníku II., 1968 – 1990
 • Okresný národný výbor v Stropkove, 1945 – 1960
 • Mestský národný výbor vo Svidníku 1948 – 1990
 • Mestský národný výbor v Stropkove, 1945 – 1990
 • Zbierka štátnych matrík 1895 – 1906
 • Obvodné úrady Miestnych národných výborov z okresov Stropkov a Svidník, 1945 – 1950
 • Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska vo Svidníku II., 1968 – 1990

Zaujímavé sú tiež fondy obvodných notárskych úradov do roku 1944, tiež Miestne národné výbory obcí v okresoch Stropkov a Svidník 1945 – 1990, Jednotné roľnícke družstvá, spoločenské organizácie, základné školy, stredné školy a školské inšpektoráty, či zbierka regionálnych fotografií.

Na orientáciu v takom množstve arch. dokumentov slúžia viaceré archívne pomôcky: inventáre.

Využívanie arch. dokumentov:

Archív poskytuje:

 • informácie /písomné i telefonické/ o arch. fondoch, o možnosti ich využitia pri spracúvaní konkrétnej témy,
 • konzultácie, teda odborné rady o práci s arch. Dokumentami,
 • správne informácie – potvrdenia, výpisy, odpisy, kópie arch. dokumentov, ktoré sa tiež spoplatňujú. /50-150,- Sk/,
 • osvedčovanie – na úradné účely sa potvrdenia, výpisy, odpisy, kópie arch. dokumentov osvedčujú osvedčovacou doložkou a odtlačkom úradnej pečiatky.

Kto všetko využíva arch. dokumenty?:

Každý má prístup k arch. dokumentom /iba ak bádateľ hrubo porušil bádateľský poriadok/. Prístup je umožnený: štúdiom v bádateľni archívu alebo vyhotovením odpisov, výpisov, potvrdení, kópií na základe písomnej žiadosti, a verejným vystavovaním.

bádateľni je nutné dodržiavať bádateľský poriadok:

Aby nedošlo k odcudzeniu arch. dokumentov je vstup možný len s perom a papierom. Aby nedošlo k poškodeniu arch. dokumentov nesmie sa v bádateľni jesť a piť. Aby neboli ostatní bádatelia rušení pri práci nesmie sa v bádateľni telefonovať a hlasno rozprávať. Fotiť s digitálnym fotoaparátom sa smie len so súhlasom riaditeľa. Je možné vyhotoviť určité množstvo xerokópií za príslušný poplatok.

bádatelia,

 • historici, ktorí využívajú písomnosti, arch. dokumenty pri štúdiu regionálnych dejín, dejín miest a obcí z okresov Stropkov a Svidník,
 • rovnako vyhľadávané sú písomnosti stredných škôl, kvôli vyhľadaniu stratených maturitných vysvedčení napr. pre dôchodkové účely, alebo pre prijatie do zamestnania,
 • žiadosti o vyhľadanie dokladov ku skonfiškovanej pôde.

Súčasťou práce archivárov aj predarchívna starostlivosť, ktorej účelom prebrať arch. dokumenty do archívu. Zabezpečiť, aby sa nové, budúce archívne dokumenty nezničili, aby neskončili v zbere starého papiera alebo nespálili, ale aby sa dostali do archívu.

Ochrana arch. dokumentov: pred požiarom, vodou, vlhkosťou (ideálna 50%), teplotou (ideálna 16 0C), prachom, škodcami, konzervovaním a reštaurovaním.

Súčasťou archívu je aj knižnica, ktorá má 3800 titulov a zbierka novín a časopisov.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.