Integrovaný záchranný systém a linka tiesňového volania 112

Činnosť a organizáciu integrovaného záchranného systému upravuje zákon NR SR č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov. (Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho zložiek pri zabezpečovaní ich pripravenosti a pri vykonávaní činností a opatrení súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni.)

Linka 112 je jednotné európske číslo tiesňového volania, ktoré slúži na privolanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v prípade, keď je ohrozený ľudský život, zdravie, majetok alebo životné prostredie.

Volať na číslo tiesňového volania 112 možno bezplatne a nepretržite, 24 hodín denne z akéhokoľvek telefónu – pevnej linky, mobilu či telefónnej búdky.

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Obvodného úradu Prešov zabezpečuje prevádzku linky tiesňového volania 112 s územnou pôsobnosťou pre Prešovský kraj.

Prostredníctvom linky tiesňového volania 112 môže byť volajúcemu podľa potreby poskytnutá pomoc v tiesni všetkými zložkami zaradenými do integrovaného záchranného systému.

V integrovanom záchrannom systéme pôsobia

a) základné záchranné zložky (Hasičský a záchranný zbor, poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby, kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany, Horská záchranná služba, Banská záchranná služba),

b) ostatné záchranné zložky (Ozbrojené sily Slovenskej republiky, obecné (mestské) hasičské zbory, závodné hasičské útvary, závodné hasičské zbory, pracoviská vykonávajúce štátny dozor alebo činnosti podľa osobitných predpisov, jednotky civilnej ochrany, obecná polícia, útvary Železničnej polície, Slovenský Červený kríž, iné právnické osoby a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku),

c) útvary Policajného zboru.

Pri volaní na linku tiesňového volania 112 je potrebné:

  • zachovať pokoj, rozprávať pomaly, zrozumiteľne a nahlas,
  • hovor uskutočniť z bezpečného a pokiaľ možno aj čo najtichšieho miesta,
  • byť trpezlivý – počkať, kým operátor zodvihne telefón. Nezavesovať telefón!

Počas hovoru je nutné povedať operátorovi:

  • Čo sa stalo?
  • Kde sa to stalo?
  • Komu sa to stalo? (Aké sú následky udalosti?)
  • Informácie o Vás.
  • V prípade potreby odpovedať na doplňujúce otázky operátora.

Takto získane informácie slúžia na čo najrýchlejšie a najefektívnejšie poskytnutie pomoci v tiesni.

Dôležité upozornenie!

Za priestupok na úseku integrovaného záchranného systému môže obvodný úrad uložiť pokutu do výšky 1659 eur!
Priestupku sa dopustí okrem iného aj ten, kto zneužije linku tiesňového volania tým, že úmyselne vyžiada poskytnutie pomoci, ktorá nebola potrebná, alebo úmyselne blokuje linku tiesňového volania!

Oficiálna web stránka:

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.