Pamätihodnosti mesta

Zoznam pamätihodností mesta Svidník

 

Umiestnená hovoriaca mapa mesta - pešia zóna vo Svidníku

 

Mesto Svidník, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky, v súlade s § 4 ods. 3 písm. f), h) a o) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o
ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 11/2012
o evidencii pamätihodností mesta Svidník.

 

 

Cieľom tohto nariadenia je vyhlásiť pamätihodností mesta a schváliť ich evidenciu v
záujme ochrany kultúrnohistorickej hodnoty týchto pamätihodností, zachovania a
zlepšovania ich stavu pre budúce generácie.

 

Mesto vypracúva a vedie evidenciu pamätihodností mesta, ktorá pozostáva z:

 

 • hmotných nehnuteľných pamätihodností
 • hmotných hnuteľných pamätihodností 
 • nehmotných pamätihodností
 • vytvára podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a vhodné využívanie pamätihodností
 • poskytuje odbornú a metodickú pomoc vlastníkom pamätihodností
 • predkladá zoznam evidovaných pamätihodností na odborné a dokumentačné účely
 • prezentuje pamätihodnosti zapísané v evidencii ako súčasť svojho kultúrno-historického
  dedičstva, najmä prostredníctvom informačno-propagačných materiálov a internetovej
  stránky mesta.

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.