Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Zasadnutie MsZ - 21.11.2011

 

8. zasadnutie MsZ, 1. časť

1. hodina zasadnutia, uznesenia 107 - 111:

 • 107/2011 - Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov
                    zápisnice a určenie zapisovateľa
 • 108/2011 - Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, uznesenia - trvalé úlohy, uznesenia -
                    úlohy v plnení, uznesenia - splnené úlohy
 • 109/2011 - Rokovania mestskej rady - informácia a závery
 • 110/2011 - Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
 • 111/2011 - Návrh na schválenie zámeru uzatvoriť dodatok č. 8 k Zmluve o hospodárení s majetkom mesta
                    Svidník uzatvorenej medzi Mestom Svidník a spoločnosťou SLUŽBYT, s.r.o. dňa 30.12.2000 v znení
                    neskorších jej dodatkov 

 

8.zasadnutie MsZ, 2.časť 

2. hodina zasadnutia, uznesenie 111:

 •  111/2011 - Návrh na schválenie zámeru uzatvoriť dodatok č. 8 k Zmluve o hospodárení s majetkom mesta
                     Svidník uzatvorenej medzi Mestom Svidník a spoločnosťou SLUŽBYT, s.r.o. dňa 30.12.2000 v znení
                     neskorších jej dodatkov

8. zasadnutie MsZ, 3. časť

3. hodina zasadnutia, uznesenia 111 - 113:

 • 111/2011 - Návrh na schválenie zámeru uzatvoriť dodatok č. 8 k Zmluve o hospodárení s majetkom mesta
                    Svidník uzatvorenej medzi Mestom Svidník a spoločnosťou SLUŽBYT, s.r.o. dňa 30.12.2000 v znení
                    neskorších jej dodatkov
 • 112/2011 - Informácia o podpore budovania hnedých a zelených priemyselných parkov
 • 113/2011 - Priebežná informácia o činnosti Komisie MsZ pre otázky rómskej komunity 

8. zasadnutie MsZ, 4. časť 

4. hodina zasadnutia, uznesenia 113 - 117:

 • 113/2011 - Priebežná informácia o činnosti Komisie MsZ pre otázky rómskej komunity 
 • 114/2011 - Priebežná informácia o malých obecných službách, aktivačných prácach a prácach v rámci
                    projektu Protipovodňových opatrení v roku 2011
 • 115/2011 - Priebežná informácia o pripravenosti Technických služieb na zimnú sezónu 2011/2012
 • 116/2011 - Návrh odmeny zástupcu primátora mesta Svidník za obdobie od 23. decembra 2010 do 7. júna 2011
 • 117/2111 - Rôzne

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.