Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Zasadnutie MsZ - 21.7.2011

 

5. zasadnutie MsZ, 1. časť

1. hodina zasadnutia, uznesenia 61 - 65:

 

 • 61/2011 - Otvorenie, schválenie programu rokovania,  voľba návrhovej omisie, určenie overovateľov zápisnice   a určenie zapisovateľ
 • 62/2011 - Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, uznesenia – trvalé úlohy, uznesenia – úlohy v plne, uznesenia – splnené úlohy
 • 63/2011 - Rokovania mestskej rady – informácia a záver
 • 64/2011 - Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta na Základnej umeleckej škole vo Svidníku 
 • 65/2011 - Priebežná informácia o prevádzkovaní letného kúpaliska Vodný svet
  

 

5.zasadnutie MsZ, 2.časť 

2. hodina zasadnutia, uznesenia 65 -66:

 

 • 65/2011 - Priebežná informácia o prevádzkovaní letného kúpaliska Vodný svet
 • 66/2011 - Priebežná informácia o prípravách TUNING ZRAZ Svidník 2011

 

5. zasadnutie MsZ, 3. časť

3. hodina zasadnutia, uznesenia 67,69:

 

 • 67/2011 - Vyhodnotenie vykurovacej sezóny 2010/2011 a príprava na vykurovaciu sezónu 2011/2012
 • 69/2011 - Návrh Koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy vo Svidníkukurovaciu sezónu 2011/2012
 

5. zasadnutie MsZ, 4. časť 

4. hodina zasadnutia, uznesenia 69,68,70,71:

 

 • 69/2011 - Návrh Koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy vo Svidníkukurovaciu sezónu 2011/2012
 • 68/2011 - Vyhodnotenie údržby miestnych komunikácií za I. polrok 201 a harmonogram ich údržby
                   na II. polrok 2011
 • 70/2011 - Priebežná informácia o vyhlásených výzvach, vypracovaných projektoch, podaných žiadostiach  
                  a o ich úspešnosti za obdobie od 1. januára do 30. júna 2011
 • 71/2011 - Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva pre otázky rómskej komunity 

5. zasadnutie MsZ, 5. časť 

5. hodina zasadnutia,uznesenie 71:

 

 • 71/2011 - Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva pre otázky rómskej komunity 
 • interpelácie poslancov

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.