Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Zasadnutie MsZ -10.03.2011

 

2. zasadnutie MsZ, 1. časť

1.hodina zasadnutia, uznesenia 11-14:

 

 • 11/10.03.2011 - K schváleniu programu, k zloženiu sľubu poslanca mestského zastupiteľstva, k voľbe mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, určeniu overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 • 12/10.03.2011 - K informácii o realizácii uznesení z posledného rokovania MsZ minulého volebného obdobia konaného 12. novembra 2010 a o realizácii uznesení ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 • 13/10.03.2011 - K informácii o prípravách 57. slávností kultúry Rusínov - Ukrajincov Slovenskej republiky
 • 14/19.03.2011 - K voľbe členov komisií mestského zastupiteľstva

 

 

2.zasadnutie MsZ, 2.časť 

2. hodina zasadnutia, uznesenia 15-18:

 

 • 15/10.03.2011 - K návrhu na delegovanie poslancov MsZ a zástupcov mesta Svidník do rád škôl a školských zariadení
 • 16/10.03.2011 - K informácii o realizácii Zmluvy a jej dodatkov o službách v mestskej autobusovej doprave na roky 2008 - 2012
 • 17/10.03.2011 - K návrhu komunitného plánu sociálnych služieb mesta Svidník
 • 18/10.03.2011 - K návrhu zásad rozpočtového hospodárenia mesta Svidník 

2. zasadnutie MsZ, 3. časť

3. hodina zasadnutia, uznesenia 19-25:

 

 • 19/10.03.2011 - K návrhu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník
 • 20/10.03.2011 - K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 1/2011 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením na činnosť školského klubu, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej činnosti, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 
 • 21/10.03.2011 - K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 6/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník
 • 22 - 24/10.03.2011 - K návrhu na zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta
 • 25/10.03.2011 - K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2011 o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta

2. zasadnutie MsZ, 4. časť 

4. hodina zasadnutia, uznesenia 26-27:

 

 • 26/10.03.2011 - K návrhu na rozdelenie dotácií na rok 2011 v zmysle VZN mesta Svidník č. 7/2005
 • 27/10.03.2011 - K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 4/2011 o podmienkach poskytovania dotácií

2. zasadnutie MsZ, 5. časť 

5. hodina zasadnutia, uznesenia 28-32:

 

 • 28/10.03.2011 - K informácii o prevádzkovaní bazéna pri ZŠ 8. mája
 • 29/10.03.2011 - K správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2010
 • 30/10.03.2011 - K správe o kontrole vybavovania sťažností v roku 2010
 • 31/10.03.2011 - K návrhu plánu práce MsZ vo Svidníku na I. polrok 2011
 • 32/10.03.2011 - K návrhu na zrušenie uznesenia MsZ č. 372 zo dňa 12.11.2010

2. zasadnutie MsZ, 6.časť 

6. hodina zasadnutia, uznesenia 33-34:

 

 • 33/10.03.2011 - K schváleniu odmeny za ll. polrok 2010 RNDr. Antonovi Berežňákovi, bývalému zástupcovi primátora mesta
 • 34/10.03.2011 -  K informácii o zmene organizačného poriadku MsÚ vo Svidníku
 • Interpelácie poslancov

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.