Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Zasadnutie MsZ - 12.12.2011

 

9. zasadnutie MsZ, 1. časť

1. hodina zasadnutia, uznesenia 118 - 122:

 • 118/2011 - Otvorenie, schválenie programu rokovania,  voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 • 119/2011 - Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, uznesenia – trvalé úlohy, uznesenia – úlohy  v plnení, uznesenia – splnené úlohy
 • 120/2011 - Rokovania mestskej rady – informácia a závery
 • 121/2011 - Návrh na schválenie dodatku č. 8 k Zmluve o hospodárení s majetkom mesta Svidník uzatvorenej medzi Mestom Svidník a spoločnosťou SLUŽBYT, s.r.o. dňa 30.12.2000 v znení neskorších jej dodatkov
 • 122/2011 - Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

 

9.zasadnutie MsZ, 2.časť 

2. hodina zasadnutia, uznesenia 123 - 125:

 • 123/2011 - Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
 • 124/2011 - Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
 • 125/2011 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 10/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

9. zasadnutie MsZ, 3. časť

3. hodina zasadnutia, uznesenia 125 - 129:

 • 126/2011 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 11/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických a fyzických osôb – podnikateľov, ktorých stavby, objekty alebo zariadenia môžu byť postihnuté povodňou na území mesta Svidník
 • 127/2011 - Návrh dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
 • 128/2011 - Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok dane z nehnuteľností  
 • 129/2011 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 12/2011, ktorým sa vyhlasuje zmena č. 2 Územného plánu mesta Svidník a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2009 v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2010, ktorými bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu mesta Svidník

9. zasadnutie MsZ, 4. časť 

4. hodina zasadnutia, uznesenia 129 - 134:

 • 130 - 131/2011 - Návrh na schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie a poskytnutie podpory na realizáciu stavby: Svidník, bytový dom B6, vrátane technickej vybavenosti
 • 132/2011 - Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na roky 2012-2014
 • 133/2011 - Stanovisko k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta Svidník          
 • 134/2011 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta v 2. polroku 2011 (obdobie júl – november 2011)        

9. zasadnutie MsZ, 5. časť 

5. hodina zasadnutia, 135 - 136:

 • 135/2011 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2012
 • 136/2011 - Plán práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 1. polrok 2012

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.