Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Zasadnutie MsZ - 27.09.2011

 

6. zasadnutie MsZ, 1. časť

1. hodina zasadnutia, uznesenia 73 - 77:

 • 73/2011 - Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie,určenie overovateľov
   zápisnice a určenie zapisovateľa
 • 74/2011 - Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, uznesenia – trvalé úlohy, uznesenia – úlohy
  v plnení, uznesenia – splnené úlohy
 • 75/2011 - Rokovania mestskej rady – informácia a závery
 • 76/2011 - Priebežná informácia o skládke komunálneho odpadu v katastri obce Šemetkovce
 • 77/2011 - Vyhodnotenie 57. slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska

6.zasadnutie MsZ, 2.časť 

2. hodina zasadnutia, uznesenie 77:

 •  77/2011 - Vyhodnotenie 57. slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska

6. zasadnutie MsZ, 3. časť

3. hodina zasadnutia, uznesenia 78 - 82:

 • 78/2011 - Návrh zmien Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcu primátora mesta,  
  členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva a zboru pre občianske záležitosti mesta Svidník 
  schválených uznesením Mestského zastupiteľstva č. 44/2011 z 8.júna 2011
 • 79/2011 - Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012 v MŠ Ľ. Štúra 23 vo Svidníku
 • 80/2011 - Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012 v MŠ 8. mája 31 vo Svidníku
 • 81/2011 - Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012 v MŠ Gen. Svobodu 29 vo Svidníku
 • 82/2011 - Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012 na ZŠ Komenského 307/22 vo Svidníku
 

6. zasadnutie MsZ, 4. časť 

4. hodina zasadnutia, uznesenia 83 - 87:

 • 83/2011 - Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012 na ZŠ 8. mája 640/39 vo Svidníku
 • 84/2011 - Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012 na ZŠ Karpatská 803/11 vo Svidníku
 • 85/2011 - Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012 na ZUŠ vo Svidníku
 • 86/2011 - Priebežná informácia o činnosti Mestskej polície vo Svidníku za 1. polrok 2011
 • 87/2011 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svidník č. 6/2011 o verejnom poriadku

 

6. zasadnutie MsZ, 5. časť 

5. hodina zasadnutia, uznesenia 87 -92:

 • 88 - 89/2011 - Návrh na zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta Svidník
 • 90/2011 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svidník č. 7/2011 o usmerňovaní ekonomickej činnosti mesta Svidník
 • 91/2011 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svidník č. 8/2011, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia v súvislosti so zavedením meny euro
 • 92/2011 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svidník č. 9/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svidník č. 1/2011 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením na činnosť školského klubu,o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školského strediska záujmovej činnosti, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

 

6. zasadnutie MsZ, 6. časť 

6. hodina zasadnutia, uznesenia 92 -93:

 •  93/2011 - Správa o plnení rozpočtu Mesta Svidník za 1. polrok 2011

 

6. zasadnutie MsZ, 7. časť 

7. hodina zasadnutia, uznesenia 93 -99:

 • 94/2011 - Delegovanie poslancov MsZ a zástupcov Mesta Svidník do rád škôl a školských zariadení
 • 95 - 96/2011 - Návrh 2. zmeny programového rozpočtu Mesta Svidník na rok 2011
 • 97/2011 - Návrh na udelenie Ceny mesta Svidník Lozefovi Leľovi
 • 98/2011 - Komisia pre otázky rómskej komunity
 • 99/2011 - Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra mesta Svidník za 1. polrok 2011

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.