Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Zasadnutie MsZ - 08.06.2011

 

3. zasadnutie MsZ, 1. časť

1.hodina zasadnutia, uznesenia 35 - 42:

 • 35/2011 - Otvorenie, schválenie programu,  voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice  a zapisovateľa mestského zastupiteľstva
 • 36/2011 - Informácia o realizácii uznesení z ostatného rokovania mestského zastupiteľstva
 • 37/2011 - Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy a návrh záverečného účtu za rok 2010
 • 38/2011 - Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2010
 • 39/2011 - Návrh na udelenie Ceny mesta MUDr. Aladárovi Šalátovi, CSc.
 • 40/2011 - Návrh na udelenie čestného občianstva in memoriam Alexandrovi Pavlovičovi
 • 41/2011 - Návrh Štatútu mesta Svidník
 • 42/2011 - Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

 

3.zasadnutie MsZ, 2.časť 

2. hodina zasadnutia, uznesenia 43-47:

 • 43/2011 - Návrh Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva vo Svidníku
 • 44/2011 - Návrh Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcu primátora mesta, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva a zboru pre občianske záležitosti mesta Svidník
 • 45/2011 - Návrh na určenie platu primátorovi Mesta Svidník
 • 46/2011 - Návrh na zaradenie Centra voľného času v meste Svidník do siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky
 • 47/2011 - Informácia o prípravách Dní Svidníka a Svidníckeho kultúrneho leta 2011

3. zasadnutie MsZ, 3. časť

3. hodina zasadnutia, uznesenia 48-49:

 • 48/2011 - Návrh 1. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011
 • 49/2011 - Návrh na obstaranie Zmeny č. 2 Územného plánu mesta Svidník

3. zasadnutie MsZ, 4. časť 

4. hodina zasadnutia, uznesenia 50-58:

 • 50/2011 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5 o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
 • 51-55/2011 - Návrh na zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta
 • 56/2011 - Návrh plánu práce mestského zastupiteľstva na II. polrok 2011
 • 57/2011 - Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2011
 • 58/2011 - Diskusia

 

3. zasadnutie MsZ, 5. časť 

5. hodina zasadnutia

 •  Interpelácie poslancov

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.