2014

 Zasadnutia MsZ v r. 2014

 

30.12.2014

2. zasadnutie

 

 Pozvánka  Uznesenia(6-29)  Zápisnica  Hlasovanie  Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

 Poverenie zástupcu primátora mesta Svidník
 Návrh na zriadenie mestskej rady a voľby jej členov
 Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a voľby jej predsedov a členov
 Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta Svidník
 Návrh Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcu primátora mesta, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva a zboru pre občianske záležitosti mesta Svidník
 Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2014
 Návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2015-2017
 Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Svidník na rok 2015 a viacročného rozpočtu na roky 2016-2017
 Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
 Návrh VZN mesta Svidník č. x/2014, ktorým sa mení a doplĺňa VZN mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník
 Návrh VZN mesta Svidník č. x/2014 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
 Návrh VZN mesta Svidník č. x/2014 o ochrane a úprave podmienok podávania a požívania alkoholických nápojov
 Návrh na schválenie Dodatku č. 11 k Zmluve o hospodárení s majetkom mesta Svidník zo dňa 30.12.2010 v znení jej neskorších dodatkov
 Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník - bytový dom - blok B6 a zmenu uznesenia MsZ č. 505/2014
 Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Svidník
 Návrh Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva
 Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 1. polrok 2015
 Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2015

 

 

05.12.2014

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

 

 Pozvánka  Uznesenia  Zápisnica  Hlasovanie  Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

 

 

 

 

 15.11.2014

Voľby do orgánov samosprávy obcí
Výsledky volieb

 

29.09.2014

31. zasadnutie

 Pozvánka  Uznesenia(494-519/2014)  Zápisnica  Hlasovanie  Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

 Správa o plnení programového rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2014
 Návrh 4 zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2014
 Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
 Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník - bytový dom - blok B6
 Návrh VZN mesta Svidník č. 7/2014,  ktorým sa vyhlasuje zmena č. 4 ÚPN mesta Svidník a ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 2/2009 v znení všeobecne záväzných nariadení mesta Svidník č. 2/2010, č. 12/2011 a č. 3/2014, ktorými bola Vyhlásená záväzná časť ÚPN mesta Svidník
 Návrh VZN mesta Svidník č. x/2014, ktorými sa vyhlasujú zmeny a doplnky č. 5 ÚPN msta Svidník a ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 2/2009 v znení všeobecne záväzných nariadení mesta Svidník č. 2/2010, č. 12/2011, č. 3/2014 a 7/2014, ktorými bola Vyhlásená záväzná časť UPN mesta Svidník
 Návrh na schválenie žiadosti na stavbu: Ubytovňa mesta Svidník - odstránenie systémových porúch - loggie
 Informatívna správa o údržbe a opravách tepelných zariadení a o príprave na vykurovaciu sezónu 2014/2015
 Informatívna správa o letnej údržbe miestnych komunikácií a o príprave na zimnú sezónu 2014/2015
 Návrh VZN mesta Svidník č. 6/2014 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník v platnom znení
 Informatívna správa o pripravenosti základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník na školský rok 2014/2015
 Informatívna správa o Dňoch Svidníka 2014
 Návrh  na schválenie nadobudnutia obchodného podielu v spoločnosti VK Slávia Svidník, s.r.o.
 Informatívna správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010-2013, vykonanej NKÚ SR v dňoch 12. júna 2014 až 18. júla 2014 a o prijatých opatreniach
 Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za obdobie marec - august 2014
 Návrh na udelenie Ceny mesta Svidník "in memoriam" Jozefovi Baslárovi

 
 

 

30.06.2014

30. zasadnutie

 Pozvánka  Uznesenia(473 - 493)  Zápisnica  Hlasovanie  Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

 Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
 Informatívna správa o obnove Domu kultúry vo Svidníku
 Návrh 3. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2014
 Informatívna správa o poskytovaní zdravotníckych služieb v Nemocnici arm. generála L. Svobodu Svidník, n.o.
 Návrh na obstaranie Zmeny č. 5 územného plánu mesta Svidník
 Informatívna správa o riešení obnovy verejného osvetlenia v meste Svidník
 Návrh na určenie rozsahu funkcie primátora mesta Svidník na volebné obdobie 2014-2018
 Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov MsZ vo Svidníku na volebné obdobie 2014-2018
 Príloha k návrhu na určenie volebných obvodov
 Návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi mestom Svidník (Slovensko) a mestom Krivá Palanka (Macedónsko)
 Informatívna správa o prevencii kriminality na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2014
 Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 2. polrok 2014

 

29.04.2014

29. zasadnutie

 Pozvánka  Uznesenia (449 - 472) Zápisnica  Hlasovanie  Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

 Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy a návrh záverečného účtu za rok 2013
 Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2013
 Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
 Návrh 2. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2014
 Informatívna správa o pripravenosti kúpaliska Vodný svet na letnú sezónu 2014
 Návrhy na 2. zápis do Evidencie pamätihodností mesta Svidník
 Informatívna správa o stave trestnej činnosti a verejného poriadku v meste Svidník za rok 2013
 Informatívna správa o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny 2013-2014 a plán letnej údržby tepelného hospodárstva
 Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácií a návrh plánu vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2014
 Návrh na obstaranie Zmeny č. 5 územného plánu mesta Svidník
 Návrh Dodatku č. 1 k Dohode o medzinárodnej spolupráci medzi mestom Svidník - Slovenská republika a mestom Rachov - Ukrajina zo 6. septembra 2002
 Informatívna správa o prípravách Dní Svidníka a Svidníckeho kultúrneho leta 2014
 Návrh VZN mesta Svidník č. 5/2014 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 4/2013 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník

 

26.02.2014

28. zasadnutie

 Pozvánka  Uznesenia(228 - 248) Zápisnica  Hlasovanie  Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

 Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
 Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2014 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2012 o poskytovanídotácií z rozpočtu mesta Svidník
 Návrh 1. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/2014 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na území mesta Svidník
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/2014, ktorým sa vyhlasuje zmena č. 3 Územného plánu mesta Svidník a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2009 v znení všeobecne záväzných nariadení mesta Svidník č. 2/2010 a č. 12/2011, ktorými bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu mesta Svidník
 
Návrh na obstaranie Zmeny č. 4 Územného plánu mesta Svidník
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/2014 o nájme nájomných bytov v meste Svidník
 
Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Svidník „in memoriam“ Jurajovi Lažovi
 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2013
 
Správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2013
 Informatívna správa o hygienicko-epidemiologickej situácií v meste Svidník
 Informatívna správa o činnosti mestskej polície za rok 2013
 Informatívna správa o činnosti Hasičského a záchranného zboru Svidník v roku 2013

 

15.01.2014

27. neplanované zasadnutie

 Pozvánka   Uznesenia(422 - 427) Zápisnica  Hlasovanie  Videozáznam

Materiály na prerokovanie:
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Svidník č.2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník
 
Návrh na prerokovanie výšky mesačného platu primátora mesta Svidník
 
Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
 
Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 415/2013 zo dňa 11. deembra 2013 - schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník, bytový dom na Ul. Sov hrdinov č. 432 a zmenu uznesenia č. 46/2007 zo dňa 20.6.2007 - schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Svidník na roky 2007-2013
 
Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 416/2013 zo dňa 11. decembra 2013 - schválenie žiadosti: Ubytovňa mesta Svidník - odstránenie systémových porúch - loggie

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.