Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Neplanované zasadnutie MsZ - 15.1.2014

27. neplanované zasadnutie MsZ

 

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
  a) Schválenie programu rokovania mestského zastupitestva
  b) Voba návrhovej komisie
  c) Urenie overovateov zápisnice
  d) Urenie zapisovatea
  Predkladá: Ing. Ján Holodák, primátor mesta Svidník
   
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník . 1/2014 o urení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník
  Predkladá: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník
   
 3. Návrh na prerokovanie výšky mesaného platu primátora mesta Svidník
  Predkladá: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora mesta
   
 4. Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteného majetku mesta Svidník
  Predkladá: Ing. Nikolaj Vlinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník
   
 5. Návrh na zmenu uznesenia MsZ . 415/2013 zo da 11. decembra 2013 - schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník, bytový dom na Ul. Sov. hrdinov . 432 a zmenu uznesenia . 46/2007 zo da 20.6.2007 – schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Svidník na roky 2007-2013
  Predkladá: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník
   
 6. Návrh na zmenu uznesenia MsZ . 416/2013 zo da 11. decembra 2013 - schválenie žiadosti: Ubytova mesta Svidník - odstránenie systémových porúch – loggie
  Predkladá: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník
   
 7. Záver

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.