Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Zasadnutie MsZ - 29.04.2014

29. zasadnutie MsZ

 

 

 

 

 

Program rokovania:


1. Otvorenie

a) Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľa

Predkladá: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník

2. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva

a) Uznesenia – trvalé úlohy
b) Uznesenia – úlohy v plnení
c) Uznesenia – splnené úlohy

Referuje: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník

3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery

Referuje: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora mesta Svidník

4. Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy a návrh záverečného účtu za rok 2013

Predkladá: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník
Prítomný: Mgr. František Fejko, audítor

5. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2013

Predkladá: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník

6. Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

Predkladá: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník

7. Návrh 2. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2014

Predkladá: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník

8. Informatívna správa o pripravenosti kúpaliska Vodný svet na letnú sezónu 2014

Predkladá: Ing. Jozef Kráľ, konateľ KM-Systém, s.r.o. Prešov
Prítomný: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník

9. Informatívna správa o prípravách Rusínskeho festivalu vo Svidníku v roku 2014

Referuje: Mgr. Miloš Stronček, predseda OO Rusínskej obrody vo Svidníku

10. Návrhy na 2. zápis do Evidencie pamätihodností mesta Svidník

Predkladá: PhDr. Richard Pavlovič, PhD., predseda Komisie pre výber pamätihodností mesta Svidník
Prítomná: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník

11. Informatívna správa o stave trestnej činnosti a verejného poriadku v meste Svidník za rok 2013

Predkladá: mjr. Ing. Mikuláš Goban, riaditeľ Obvodného oddelenia PZ vo Svidníku
Prítomný: Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP Svidník

12. Informatívna správa o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny 2013 - 2014 a plán letnej údržby tepelného hospodárstva

Predkladá: JUDr. Gabriel Kaliňák, riaditeľ SLUŽBYT, s.r.o.
Prítomný: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník

13. Informatívna správa o možnosti výstavby rodinných domov v meste Svidník

Predkladá: Milan Pašeň-MIJA, Oľšavka 57
Prítomný: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník

14. Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácií a návrh plánu vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2014

Predkladá: Michal Pich, riaditeľ TS mesta Svidník
Prítomný: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník

15. Návrh na obstaranie Zmeny č. 5 územného plánu mesta Svidník

Predkladá: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník
Prítomný: Mgr. Miroslav Mahdalík, konateľ DEVELOPMENT, s.r.o. Bratislava

16. Návrh Dodatku č. 1 k Dohode o medzinárodnej spolupráci medzi mestom Svidník – Slovenská republika a mestom Rachov – Ukrajina zo 6. septembra 2002

Predkladá: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník

17. Informatívna správa o prípravách Dní Svidníka a Svidníckeho kultúrneho leta 2014

Predkladajú: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ vo Svidníku
                     Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník

18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2014 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 4/2013 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník

Predkladá: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ vo Svidníku
Prítomný: Mgr. Jozef Kurty, odborný zamestnanec školského úradu

19. Interpelácie poslancov

20. Rôzne

21. Záver

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.