Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Zasadnutie MsZ - 30.06.2014

30. zasadnutie MsZ

 

 

 

 

 

 Program rokovania:

 

1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
Predkladá: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník
2. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
a) Uznesenia – trvalé úlohy
b) Uznesenia – úlohy v plnení
c) Uznesenia – splnené úlohy
Referuje: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník
3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery
Referuje: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora mesta Svidník
4. Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
Predkladá: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník
5. Informatívna správa o obnove Domu kultúry vo Svidníku
Predkladá: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník
6. Návrh 3. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2014
Predkladá: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník
7. Informatívna správa o poskytovaní zdravotníckych služieb v Nemocnici arm. gen. Ludvíka Svobodu Svidník, n.o.
Predkladá: MUDr. Eugen Lešo, riaditeľ nemocnice
8. Návrh na obstaranie Zmeny č. 5 územného plánu mesta Svidník
Predkladá: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník
9. Informatívna správa o riešení obnovy verejného osvetlenia v meste Svidník
Predkladá: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník
10. Návrh na určenie rozsahu funkcie primátora mesta Svidník na volebné obdobie 2014-2018
Predkladá: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ
11. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov MsZ vo Svidníku na volebné obdobie 2014-2018
Predkladá: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník
12. Návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi mestom Svidník (Slovensko) a mestom Krivá Palanka (Macedónsko)
Predkladá: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník
13. Informatívna správa o prevencii kriminality na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
Predkladá: Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP Svidník
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2014
Predkladá: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta
15. Návrh plánu práce mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 2. polrok 2014
Predkladá: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník
16. Interpelácie poslancov
17. Rôzne
18. Záver
   

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.