Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Zsadnutie MsZ - 26.02.2014

 

28. zasadnutie MsZ

 

 

 

 Program zasadnutia:
 

1. Otvorenie

a) Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľa

Predkladá: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník

2. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupitestva

a) Uznesenia – trvalé úlohy
b) Uznesenia – úlohy v plnení
c) Uznesenia – splnené úlohy

Referuje: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník

3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery

Referuje: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora mesta Svidník

4. Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

Predkladá: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník

5. Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2014 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník

Predkladá: MUDr. František Kruľ, predseda komisie na prerokovanie žiadostí o pridelenie dotácií

6. Návrh 1. zmeny programového rozpotu mesta Svidník na rok 2014

Predkladá: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/2014 o vymedzení miest na umiestovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na území mesta Svidník

Predkladá: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/2014, ktorým sa vyhlasuje zmena č. 3 Územného plánu mesta Svidník a ktorým sa mení a dopa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2009 v znení všeobecne záväzných nariadení mesta Svidník č. 2/2010 a č. 12/2011, ktorými bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu mesta Svidník

Predkladá: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník

9. Návrh na obstaranie Zmeny č. 4 Územného plánu mesta Svidník

Predkladá: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/2014 o nájme nájomných bytov v meste Svidník

Predkladá: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPaO MsÚ Svidník

11. Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Svidník „in memoriam“ Jurajovi Lažovi

Predkladá: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník

12. Informatívna správa o hygienicko - epidemiologickej situácii v meste Svidník

Predkladá: Mgr. Helena Hrebeňáková, riaditeka RÚVZ vo Svidníku

13. Informatívna správa o innosti Hasičského a záchranného zboru Svidník v roku 2013

Predkladá: pplk. PaedDr. Mgr. Viktor Hriseko, riaditeľ HaZZ Svidník

14. Informatívna správa o činnosti mestskej polície za rok 2013

Predkladá: Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP Svidník

16. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2013

Predkladá: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník

17. Informatívna správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2013

Predkladá: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník

18. Interpelácie poslancov

19. Rôzne

20. Záver

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.