2012

 Zasadnutia MsZ v r. 2012

13.12.2012

18. zasadnutie

 pozvánka    Videozáznam  pdf Uznesenia (270 - 292)  pdf Zápisnica  pdf Hlasovanie

Materiály na prerokovanie:

 Návrh VZN mesta Svidník č. 15/2012, ktorým sa mení VZN mesta Svidník č. 10/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Návrh VZN mesta Svidník č. 16/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 5/2011 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby
 Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na roky 2013-2015
 Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na roky 2013-2015
 Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2012
 Informatívna správa o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami za rok 2011 a kontroly plnenia opatarení z predchádzajúcej kontroly v meste Svidník vykonanej NKÚ SR v dňoch 9.8.2012 až 17.10.2012 a o prijatých opatreniach
 Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
 Návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení školských stredísk záujmovej činnosti pri základných školách v meste Svidník
 Návrh na zmenu sídla Centra voľného častu Karpatská 803/11, Svidník
 Návrh na schválenie Zadania územného plánu zóny (obytný súbor pri Pamätníku SA vo Svidníku)-I.časť materiálu
 Návrh na schválenie Zadania územného plánu zóny (obytný súbor pri Pamätníku SA vo Svidníku)-II.časť materiálu
 Návrh výstavby bytového domu "B6" vo Svidníku
 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta v 2. polroku 2012 (obdobie júl - november 2012)
 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2013
 Návrh na udelenie Ceny mesta Svidník PaedDr. Jozefovi Rodákovi
 Návrh plánu práce MsZ vo Svidníku na 1. polrok 2013

29.11.2012

17. neplanované zasadnutie

 pozvánka  Videozáznam  pdf Uznesenia (268-269)  pdf Zápisnica  pdf Hlasovanie

Materiály na prerokovanie:

 Informatívna správa o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami za rok 2011 a kontroly plnenia opatarení z predchádzajúcej kontroly v meste Svidník vykonanej NKÚ SR v dňoch 9.8.2012 až 17.10.2012 a o prijatých opatreniach

26.10.2012

16. neplanované zasadnutie

 pozvánka   Videozáznam  pdf Uznesenia (264-267)  pdf Zápisnica  pdf Hlasovanie

Materiály na prerokovanie:
 

8.10.2012

15. zasadnutie

 pozvánka   Videozáznam  pdf Uznesenia (248 - 262)  pdf Uznesenie č. 263/2012  pdf Zápisnica 
pdf Hlasovanie

Materiály na prerokovanie:
 Informatívna správa o Dokumente starostlivosti o dreviny v meste Svidník
 Dokument starostlivosti o dreviny
 Informatívna správa o údržbe a opravách tepelných zariadení a o príprave na vykurovaciu sezónu 2012/2013
 Informatívna správa o letnej údržbe miestnych komunikácií a o príprave na zimnú sezónu 2012/2013
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 14/2012, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 10/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Informatívna správa o činnosti mestskej polície za 1. polrok 2012
 Návrh 2. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2012
 Návrh na informačný systém mesta Svidník
 Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

04.09.2012

14. zasadnutie

 pozvánka   Videozáznam  pdf Zápisnica  pdf Hlasovanie  pdf Uznesenia (2019 - 247)

Materiály na prerokovanie:
 Informatívna správa o možnosti realizácie mestského informačno-navigačného systému v meste Svidník
 Informatívna správa o prevádzkovaní kúpaliska Vodný svet v roku 2012
 Informatívna správa o možnosti vysielania regionálnej televízie TV REGION do káblových rozvodov v meste Svidník
 Informatívna správa o zásobovaní pitnou vodou, o plánovanýcg investíciách a o zrážkových vodách v meste Svidník
 Informatívne správy o činnosti FK Drustav Svidník za súťažný ročník 2011/2012 a o pripravenosti na súťažný ročník 2012/2013 - Ing. Ján Ducár
 Informatívne správy o činnosti FK Drustav Svidník za súťažný ročník 2011/2012 a o pripravenosti na súťažný ročník 2012/2013 - Mgr. Alexander Hrico
 Informatívna správa o pripravenosti základných škôl a školských zariadení v meste Svidník na školský rok 2012/2013 - Mgr. Viera Dercová
 Informatívna správa o pripravenosti základných škôl a školských zariadení v meste Svidník na školský rok 2012/2013 - ZŠ Ul. Komenského
 Informatívna správa o pripravenosti základných škôl a školských zariadení v meste Svidník na školský rok 2012/2013 - ZŠ Ul. 8. mája
 Informatívna správa o pripravenosti základných škôl a školských zariadení v meste Svidník na školský rok 2012/2013 - ZŠ Ul. Karpatská
I nformatívna správa o pripravenosti základných škôl a školských zariadení v meste Svidník na školský rok 2012/2013 - ZUŠ
 Informatívna správa o pripravenosti základných škôl a školských zariadení v meste Svidník na školský rok 2012/2013 - CVČ
 Informatívna správa o pripravenosti základných škôl a školských zariadení v meste Svidník na školský rok 2012/2013 - MŠ Ul. Ľ. Štúra
 Informatívna správa o pripravenosti základných škôl a školských zariadení v meste Svidník na školský rok 2012/2013 - MŠ Ul. Gen. Svobodu
 Informatívna správa o pripravenosti základných škôl a školských zariadení v meste Svidník na školský rok 2012/2013 - MŠ Ul. 8. mája
 Informatívna správa o splnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov zodpovedných za tieto nedostatky a o uplatnení opatrení voči ním podľa osobitného predpisu
 Návrh VZN č. 13/2012 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
 Informatívna správa o plnení programového rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2012
 Návrh 1. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2012
 Návrh na zmluvné prevody vlatníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
 Informatívna správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok 2012

06.08.2012

13. zasadnutie

 pozvánka   Videozáznam  pdf Uznesenia (202 - 218)  pdf Zápisnica  pdf Hlasovanie

Materiály na prerokovanie:
 Vyhodnotenie 58. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska - Mgr. Viera Dercová
 Vyhodnotenie 58. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska - Ing. Marta Jacková
 Priebežná informácia o činnosti Denného centra
 Priebežná informácia o činnosti Jednoty dôchodcov
 Priebežná informácia o činnosti Klubu kresťanských dôchodcov
 Návrh VZN č. 12/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby
 Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

 28.06.2012

12. zasadnutie

 pozvánka   Videozáznam  pdf Uznesenia (182 - 201)  pdf Zápisnica  pdf Hlasovanie

Materiály na prerokovanie:
Návrh VZN mesta Svidník č. 8/2012, ktorým sa určuje Park Ludvíka Svobodu v meste Svidník 
 Návrh VZN mesta Svidník č. 9/2012 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou na území mesta Svidník
 Návrh VZN mesta Svidník č. 10/2012, ktorým sa mení VZN mesta Svidník č. 6/2011 o verejnom poriadku a ruší VZN mesta Svidník č. 5/2008 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
 Návrh VZN mesta Svidník č. 11/2012 o evidencii pamätihodností mesta Svidník
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 12/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 5/2011 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby
 Návrh na schválenie zámeru na dlhodobý prenájom areálu minigolfu
 Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2012
 Správa o výsledku kontroly na Základnej škole, Ulica 8. mája 640/39, 089 01 Svidník
 Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 2. polrok 2012
 Návrh na prenájom nehnuteľného majetku mesta Svidník

 23.04.2012

11.zasadnutie

pdf pozvánka  videzáznam  pdf Uznesenia (156 -181pdf Zápisnica 
pdf Príloha k zápisnici (interpelácia č. 1-3)  pdf Príloha k zápisnici (interpelácia č. 4)  pdf Hlasovanie

Materiály na prerokovanie:

pdf Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Svidník č. 7/2012 o rozhodovaní o opravnom prostriedku (odvolaní)proti rozhodnutiu riaditeľa základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
pdf Vyhodnotenie zimnej vykurovacej sezóny 2011/2012 a plán letnej údržby tepelného hospodárstva mesta Svidník na rok 2012
pdf Návrh investícií do tepelných zariadení mesta Svidník na rok 2012
pdf Vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácií a návrh plánu vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2012 v meste Svidník
pdf Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2012 v zmysle VZN mesta Svidník č. 5/2012
pdf Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
pdf Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 264 zo dňa 29.9.2009, okrem bodov 1a) a 3a)
pdf Návrh na zriadenie Centra voľného času vo Svidníku
pdf Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy a návrh záverečného účtu mesta Svidník za rok 2011
pdf Stanovisko hlavnéh kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2011
pdf Návrh na vyradenie a odpis majetku mesta Svidník
pdf Delegovanie zástupcov mesta Svidník do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
pdf Návrh na udelenie Ceny mesta Svidník Dr.h.C. Prof. Ing. Jánovi Jechovi, PhD. a Jánovi Gibejovi
pdf Návrh na prerokovanie výšky platu primátora mesta Svidník

20.02.2012

10.zasadnutie

pdf pozvánka  vodeozáznam  pdf Uznesenia (137 - 155)  pdf Hlasovanie  pdf Zápisnica

Materiály na prerokovanie:
pdf Návrh vstupu mesta Svidník do združenia Karpatský Euroregión Slovensko-sever a uzatvorenia dohody o spolupráci medzi združením Karpatský Euroregión Poľsko a Mestom Svidník
pdf Príloha č. 1
pdf Príloha č. 2
pdf Príloha č. 3
pdf Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 1/2012 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

pdf Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2012 o ochrane
drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene

pdf Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej činnosti, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na režijné nákladyv školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov
pdf Príloha č. 1
pdf Príloha č. 2
pdf Príloha č. 3
pdf Príloha č. 4
pdf Príloha č. 5
pdf Priebežná informácia o činnosti mestskej polície za rok 2011
pdf Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 4/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník

pdf Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Svidník
pdf Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2012 v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Svidník č. 4/2011

pdf Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 6/2012 o verejných kultúrnych podujatiach
Príloha č. 1
pdf Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta
pdf Zmena formy hospodárenia MŠ Ľ. Štúra 318/23, MŠ 8. mája 500/56 a MŠ Gen. Svobodu 744/33 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svidník
pdf Správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2011
pdf Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2011

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.