2017

 

 

 

 

19.12.2017

34. (neplanované) zasadnutie

 

Pozvánka  Uznesenie Zápisnica Hlasovanie Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

 

 Návrh 6. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 za účelom zabezpečenia financovania chodu mestského úradu

  

13.12.2017

33. zasadnutie

 

Pozvánka  Uznesenia Zápisnica Hlasovanie Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

  Návrh kandidátov do funkcie prísediacich pre Okresný súd vo Svidníku na funkčné obdobie 2018-2022
Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
Infomatívna správa o vyhodnotení Programu rozvoja mesta Svidník za roky 2016 a 2017
Návrh 6. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Svidník na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2019-2020
Návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2018-2020
Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a zámer na prenájom nebytových priestorov
Návrh VZN mesta Svidník č. 5/2017, ktorým sa mení a doĺňa VZN mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník v znení jeho neskroších zmien
Návrhy na 4. zápis do Evidencie pamätihodnotí mesta Svidník
Návrh na zrušenie Zriaďovacej listiny TS mesta Svidník v znení neskorších dodatkov a návrh na vydanie nového znenia Zriaďovacej listiny TS mesta Svidník
Informatívna správa o dôvodoch neplatnosti VZN č. 1/2010 o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Svidník
Návrh plánu práce MsZ vo Svidníku na 1. polrok 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na 1. polrok 2018
 
 

 
 

 

21.11.2017

32. (neplánované) zasadnutie

 

Pozvánka  Uznesenia Zápisnica Hlasovanie Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

  Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 v programe 13.1 Správa obce

 

 
 

 

27.9.2017

31. zasadnutie

 

Pozvánka  Uznesenia Zápisnica Hlasovanie Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

 
Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2017
Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017
Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
Informatívna správa o pripravenosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník na školský rok 2017/2018
Informatívna správa o údržbe a opravách tepelných zariadení a o príprave na vykurovaciu sezónu 2017/2018
Informatívna správa o letnej údržbe miestnych komunikácií a o príprave na zimnú sezónu 2017/2018
Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov č. 3 na Ul. Nábrežnej 498 vo Svidníku
Informatívna správa o Dňoch Svidníka 2017
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok 2017
Návrh na schválenie úplného znenia Zriaďovacej listiny Technických služieb mesta Svidník
 
 

 
 

 

10.8.2017

30. (neplánované) zasadnutie

 

Pozvánka  Uznesenia Zápisnica Hlasovanie Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

 
Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017
Návrh na schválenie zámeru na výstavbu Futbalového ihriska s umelým povrchom
 

 
 

 

 6.7.2017

  29. zasadnutie 
 ( Pokračovanie )

                                Pozvánka    Uznesenia

29.6.2017

29. zasadnutie
( Zasadnutie prerušené, pokračovanie 6.7.2017 )

  Pozvánka   Uznesenia  Zápisnica Hlasovanie Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

 
Kontrola plnenie uznesení MsZ
Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy, návrh záverečného účtu za rok 2016 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2016
Návrh 3 zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017
Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
Informatívna správa o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny a plán letnej údržby tepelného hospodárstva
Informatívna správa o hygienicko-epidemiologickej situácii v meste Svidník za rok 2016
Informatívna správa o pripravenosti kúpaliska Vodný svet na letnú sezónu 2017
Informatívna správa o stave trestnej činnosti a verejného poriadku v meste Svidník za rok 2016
Informatívna správa o poskytovaní zdravotníckych služieb v Nemocnici arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
Návrh VZN mesta Svidník č. 5/2017, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 1/2010 o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Svidník
Návrh na schválenie zámeru na prenájom nebytových priestorov č. 3 na Ul. Nábrežnej 498 vo Svidníku
Informatívna správa o prípravách Dní Svidníka
Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácií 2016/2017 a návrh plánu vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2017
Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v Dome kultúry vo Svidníku
Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt: "Svidník-miestna občianska poriadková služba"
Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt: "Svidník - kompostéry pre rodinné domy"
  Návrh plánu práce MsZ vo Svidníku na 2. polrok 2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2017
 

 
 

 

13.4.2017

28. (neplánované) zasadnutie

 

Pozvánka  Uznesenia Zápisnica Hlasovanie Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

 

 
 

 

29.3.2017

27. zasadnutie

 

Pozvánka  Uznesenia Zápisnica Hlasovanie Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

Kontrolna plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej činnosti, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2017 o niektorých podmienkach držania psov v meste Svidník
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2017 o vyhradení miest o ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na území mesta Svidník a ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2011 o vylepovaní plagátov na výlepných plochách vo vlastníctve mesta
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník v znení jeho neskorších zmien
Informatívna správa o skládke pre nie nebezpečný odpad v Šemetkovciach
Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2017 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník
Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017
Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
Návrh na obstaranie Zmeny č. 8 Územného plánu mesta Svidník
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 330/2017 z 2. februára 2017
Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt: "Svidník - MŠ na Ul. Ľ. Štúra - zateplenie"
Informatívna správa o stave minigolfového areálu an návrh na odstúpenie od Zmluvy o nájme nebytového priestoru a pozemkov č. 155/2012 zo dňa 4.10.2012
Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt:"Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, 8. mája 640/39, Svidník"
Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt:"Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Ul. Komenského 307/22, Svidník"
Návrh na schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt:"Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Karpatská 803/11, Svidník"
Informatívna správa o činnosti Mestskej polície vo Svidníku za rok 2016
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2016
Informatívna správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2016 

27.2.2017

26. (neplánované) zasadnutie

 

Pozvánka  Uznesenia Zápisnica Hlasovanie Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

Návrh na schválenie kúpnej zmluvy na kúpu bytových domov nižšieho štandardu blok B a blok C a prislúchajúcej technickej vybavenosti na Ul. Festivalovej vo Svidníku

 

2.2.2017

25. (neplánované) zasadnutie

 

Pozvánka  Uznesenia Zápisnica Hlasovanie Videoznáznam

Materiály na prerokovanie:

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017
Schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ na ulici Ľudovíta Štúra vo Svidníku
Stanovisko MsZ vo Svidníku o vybudovanie objektu športovej haly v meste Svidník
 
 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.