2018

 

 

 

17.08.2018

40. (neplánované) zasadnutie

 

Pozvánka  Uznesenie Zápisnica Hlasovanie Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

 
 

  

22.6.2018

39. (neplanované) zasadnutie

 

Pozvánka  Uznesenie Zápisnica Hlasovanie Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

 
 

  

6.6.2018

38. zasadnutie

 

Pozvánka  Uznesenie Zápisnica Hlasovanie Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

 

Kontrola plnenia uznesení MsZ
Informatívna správa o pripravenosti kúpaliska Vodný svet na letnú sezónu 2018
Informatívna správa o vzájomných pohľadávkach medzi mestom Svidník a spoločnosťou KM-Systém, s.r.o.
Informatívna správa o poskytovaní zdravotníckych služieb v Nemocnici arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
Informatívna správa o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny 2017/2018 a plán letnej údržby tepelného hospodárstva
Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácií 2017/2018 a návrh plánu vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2018
Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy a návrh záverečného účtu za rok 2017
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2017
Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2018
Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
Návrh VZN mesta Svidník č. 3/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Návrh VZN mesta Svidník č. 4/2018 o vylepovaní plagátov na výlepných plochách vo vlastníctve mesta Svidník
Návrh VZN mesta Svidník č. 5/2018 o vyhradení meist a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na území mesta Svidník
Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcu primátora mesta, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva a zboru pre občianske záležitosti mesta Svidník
Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov
Návrh na určenie výšky príspevku na poskytované sociálne služby
Informatívna správa o prípravách Dní Svidníka 2018
Informatívna správa o prevencii kriminality na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
Návrh na určenie rozsahu funkcie primátora mesta Svidník vo volebnom období 2018-2022
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov MsZ vo Svidníku vo volebnom období 2018-2022
Návrh Vyhlásenia o vzájomnej spolupráci medzi mestom Svidník a mestom Krosno
Návrh plánu práce MsZ vo Svidníku na 2. polrok 2018
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2017
Návrh plánu práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2018
 

  

19.4.2018

37. (neplánované) zasadnutie

 

Pozvánka  Uznesenie Zápisnica Hlasovanie Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

 

Nastúpenie náhradníka na uprázdnený poslanecký mandát v Mestskom zastupiteľstve vo Svidníku
Návrh na doplnenie 2 členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta Svidník
Návrh na voľbu členov a predsedu Komisie na ochranu verejného poriadku
Bytový dom B6

  

7.3.2018

36. zasadnutie

 

Pozvánka  Uznesenie Zápisnica Hlasovanie Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

 

Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2018
Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2018 v zmysle VZN mesta Svidník č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník
Informatívna správa o hygienicko-epidemiologickej situácii v meste Svidník za rok 2017
Informatívna správa o stave trestnej činnosti a verejného poriadku v meste Svidník za rok 2017
Informatívna správa o činnosti mestskej polície za rok 2017
Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru
Návrh na vydanie VZN mesta Svidník č. 1/2018, ktorým sa ruší VZN mesta Svidník č. 6/2012 o verejných kultúrnych podujatiach
Návrh na vydanie VZN mesta Svidník č. 2/2018, ktorým sa ruší VZN mesta Svidník č. 7/2011 o usmerňovaní ekonomickej činnosti
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2017
Informatívna správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2017
Rôzne
 

  

7.2.2018

35. (neplánované) zasadnutie

 

Pozvánka  Uznesenie Zápisnica Hlasovanie Videozáznam

Materiály na prerokovanie:

 

Návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2018 - 2020

  

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.