2013

Zasadnutia MsZ v r. 2013:

 

11.12.2013

26.zasadnutie

 Pozvánka  Videozáznam  Uznesenia (398 - 421)   Zápisnica   Hlasovanie

Materiály na prerokovanie:
 Návrh kandidátov do funkcie prísediacich pre Okresný súd vo Svidníku na funkčné obdobie 2014-2018
 Návrh na schválenie investícií do tepelných zariadení vo vlastníctve mesta Svidník
 Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
 Návrh 4. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2013
 Návrh VZN mesta Svidník č. 6/2013, ktorým sa mení VZN mesta Svidník č. 10/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na roky 2014-2016
 Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na roky 2014-2016
 Návrh Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník do roku 2018
 Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník, bytový dom na Ul. Sov. hrdinov 432
 Návrh na schválenie žiadosti na stavbu: Ubytovňa mesta Svidník - odstránenie systémových porúch - loggie
 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník v 2. polroku 2013 (obdobie júl - november 2013)
 Návrh na udelenie Cien mesta Svidník Mons. Jánovi Babjakovi SJ a Jánovi Jurčišinovi
 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na 1. polrok 2014
 Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 1. polrok 2014

 20.11.2013

25. zasadnutie 

 Pozvánka  Videozáznam  Uznesenia (395 - 397)   Zápisnica   Hlasovanie

 Materiály na prerokovanie:
  Návrh na schválenie zámeru na zámenu nehnuteľného majetku medzi mestom Svidník a Prešovským samosprávnym krajom
 Návrh na schválenie investícii do tepelných zariadení vo vlastníctve mesta Svidník - zámer

 19.09.2013

24. zasadnutie

 Pozvánka   Videozáznam  Uznesenia (365 - 394)   Zápisnica   Hlasovanie

 Materiály na prerokovanie:
 Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
 Dodatok - Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
 Informatívna správa o vyhodnotení 59. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska
 Informatívna správa o vyhodnotení Dní Svidníka 2013
 Informatívna správa o pripravenosti základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník na školský rok 2013/2014
 Správa o plnení programového rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2013
 Návrh 3. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2013
 Návrh VZN č. 5/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi na území mesta Svidník
 Informatívna správa o údrzbe a opravách tepelných zariadení vo vlastníctve mesta Svidník, o príprave na vykurovaciu sezónu 2013/2014 a o návrhu investícií do tepelných zariadení vo vlastníctve mesta Svidník
 Inforamtívna správa o letnej údržbe miestnych komunikácií v meste Svidník a o príprave na zimnú sezónu 2013/2014
 Informatívna správa o činnosti Detského domova vo Svidníku
 Inforamatívna správa o štúdii využitia priestorov Domu európskej kultúry Svidník
 Návrh na uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy na kúpu bytov v nájomnom bytovom dome na Ul. Sov. hrdinov 432 vo Svidníku
 Návrh na zápis do evidencie pamätihodnosti v zmysle VZN mesta Svidník č. 11/2012 o evidencii pamätihodností mesta Svidník
 Návrh dohody o cezhraničnej spolupráci medzi mestom Svidník a mestom Jaroslaw
 Dodatok - Návrh dohody o partnerskej spolupráci medzi mestom Svidník a mestom Jaroslaw a Návrh dohody o cezhradničnej spolupráci medzi mestom Svidník a okresom Sanok
 Informatívna správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok 2013

 27.06.2013

23. zasadnutie

 Pozvánka  Videozáznam  Uznesenia (347 - 364)   Zápisnica   Hlasovanie

Materiály na prerokovanie:
 Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy a návrh záverečného účtu za rok 2012
 Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2012
 Návrh 2. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2013
 Návrh VZN mesta Svidník č. 4/2013 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
 Informatívna správa o príipravenosti kúpaliska Vodný svet na letnú sezónu 2013
 Informatívna správa o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny 2012-2013 a plán letnej údržby tepelného  hospodárstva
 Vyhodnotenie Rusínskeho festivalu (Stronček)
 Vyhodnotenie Rusínskeho festivalu (MsÚ)
 Informatívna správa o možnosti kúpy nájomného bytového domu, Sovietskych hrdinov 432
 Riešenie úspor elektrickej energie - LED osvetlenie
 Obnova verejného osvetlenia: Výsledky analýzy pre mesto Svidník
 Informatívna správa o možnosti spolupráce medzi mestom Svidník a VK Slavia Svidník, s.r.o.
 Návrh plánu práce MsZ vo Svidníku na 2. polrok 2013 
 Návrh plánu práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2013

 24.04.2013

22. zasadnutie

Pozvánka  Videozáznam  Uznesenia (325 - 346)   Zápisnica   Hlasovanie

Materiály na prerokovanie:
Informatívna správa o prípravách 59. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska
Návrh 1. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2013
Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
Návrh VZN mesta Svidník č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 1/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - výstavba bytového domu "B6"
Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácií a o návrhu plánu vysprávok miestnych komunikákcií a chodníkov v roku 2013
Informatívna správa o prístupení k implementácii grantu ELENA (European Local Energy Assistance)
Informatívna správa o prípravách Dní Svidníka a Svidníckeho kultúrneho leta 2013
Informatívna správa o prevencii kriminality na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
Návrh Dodatku č. 2 Štatútu mesta Svidník
Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva z 8. júna 2011

 18.3.2013

21. neplanované zasadnutie

 Pozvánka   Videozáznam  Uznesenia (319 - 324)   Zápisnica   Hlasovanie

Materiály na prerokovanie:
  Návrh na schválenie dlhodobého prenájmu časti nebytových priestorov bývalého SOU-S na Ul. Sov. hrdinov 629/113 vo Svidníku
 Návrh na schválenie dlhodobého prenájmu Domu smútku na Ul. Duchnovičovej 583/7 a prevádzkovanie pohrebísk vo Svidníku
 Návrh na zmenu rozdelenia dotácií na rok 2013 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2012
 Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

28.2.2013

20. neplanované zasadnutie

 Pozvánka  Videozáznam   Uznesenia (314 - 318)   Zápísnica   Hlasovanie

Materiály na prerokovanie:
 Návrh VZN mesta Svidník č. 1/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 3/2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákaldov na činnosť školského klubu detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej činnosti, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov
 Príloha k VZN č. 1/2013
 Návrh VZN mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník 
 Príloha k VZN č. 2/2013
 Návrh na schválenie zámeru na dlhodobý prenájom časti nebytových priestorov bývalého SOU-S na Ul. Sov. hrdinov 629/113 vo Svidníku
 Návrh na schválenie zámeru na dlhodobý prenájom Domu smútku na Ul. Duchnovičovej 583/7 a prevádzkovanie pohrebísk vo Svidníku

5.2.2013

19. zasadnutie

 Pozvánka  Videozáznam  Uznesenia (293 - 313)   Zápisnica   Hlasovanie

Materiály na prerokovanie:

  Informatívna správa o investičnom zámere výstavby splyňovacej elektrárne v meste Svidník
 Návrh VZN mesta Svidník č. 1/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej činnosti, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na úhradu nákaldov na nákup potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov
Príloha k VZN
Príloha k VZN
 Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
 Návrh na výstavbu Pomníka na "Pľaci" vo Svidníku
 Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2013 v zmysle VZN mesta Svidník č. 5/2012
 Návrh na obstaranie Zmeny č. 3 územného plánu mesta Svidník
 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - výstavba bytového domu "B6"
 Informatívna správa o činnosti mestskej polície za 2. polrok 2012
 Návrh na prerokovanie výšky mesačného platu primátora mesta Svidník
 Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012
 Informatívna správa o kontrole vybavovanie sťažností v roku 2012

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.