Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Nebytové priestory

Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzavreté od 1.1.2011 do 28.2.2013
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník

 Nakladanie s majetkom mesta
Nebytove priestory

Dátum
zverejnenia
Zverejnený zámer            Vyhodnotenie         
21.12.2017 Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru č. 8 v objekte budovy OD Vašuta  na Ul. Sov. hrdinov so súp. č. 413/54

17.1.2018

21.12.2017  Zámer na odpredaj časti miestností budovy rozostavaného Európskeho domu kultúry  
20.11.017 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na butiku č. 2 bez súpisného čísla, postavenom na Ul. Karpatskej  Nikto sa neprihlásil
20.11.017 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na priestory nachádzajúce sa v objekte výpravnej budovy na Ul. Centrálnej so súp. č. 849  Nikto sa neprihlásil
18.9.2017 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na odpredaj časti priestorov bývalej uhoľnej kotolne K6   10.10.2017
17.7.2017 Zámer prenájom nebytových priestorov č. 3 nachádzajúcich sa v objekte Malometrážne byty na Ul. Nábrežnej   2.10.2017
4.1.2017  Zámer na zámenu pozemku parc. KN C č. 1201/2 nebytových priestorov  
21.11.2016 Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov nachádzajúceho sa vobjekte budova na Ul. Stropkovskej so súp. č. 750/85   12.12.2016
3.11.2016 Obchodná verejná súťažo najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte výpravnej budovy na Ul. Centrálnej 24.11.2016
30.6.2016 Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom butiku č. 6 bez súpisného čísla, postavenom na Ul. Sov. hrdinov na parcele pozemku KNC č. 517/1 Nikto sa neprihlásil
5.5.2016 Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom butiku Č. 2 bez súpisného čísla, postavenom na Ul. Karpatskej Nikto sa neprihlásil
5.5.2016 Obchodná verejná súťažo najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte výpravnej budovy na Ul. Centrálnej 24.5.2016
5.5.2016 Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom butiku Č. 5, postavenom na Ul. Karpatskej Nikto sa neprihlásil
5.5.2016 Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov nachádzajúceho sa vobjekte budova na Ul. Stropkovskej so súp. č. 750/85 Nikto sa neprihlásil
5.5.2016 Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru č. 1, nachádzajúceho sa v objekte budova OD Vašuta na Ul. Sov. hrdinov so súp. č. 413/54 24.5.2016
5.5.2016 Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom objekt tenisového areálu
nachádzajúcich sa na pozemku v KÚ Svidník, KN 2753/6
24.5.2016
5.5.2016    Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru Č. 2, nachádzajúceho sa v objekte budova Prístavba DS, naUl. Centrálnej so súp. Č. 817/21 Nikto sa neprihlásil
5.5.2016 Obchodná verejná súťažo najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru č. 1 a nebytového priestoru č. 8 nachádzajúceho sa v objekte Malometrážne byty na Ul. Nábrežnej so súp. č. 498 24.5.2016
5.5.2016 Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru Č. 5 24.5.2016
8.3.2016 Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom butiku č. 6 04.04.2016
31.12.2015 Zámer na prenájom nebytových priestorov č. 3 nachádzajúceho sa v objekte Malometrážne byty na Ul. Nábrežnej so súp. číslom 498 04.05.2016
31.12.2015 Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom butiku č. 6 26.01.2016
31.12.2015 Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru č. 4 27.01.2015
31.12.2015 Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru č. 2  27.01.2016
5.10.2015

  Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej  zmluvy na nájom nebytového priestoru č.  6

  27.10.2015
5.10.2015 Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom butiku č. 5  nikto sa neprihlásil
5.10.2015 Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom butiku č. 3   27.10.2015
5.10.2015

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom butiku č. 2

 nikto sa neprihlásil
6.5.2015 pdf Zámer na priamy prenájom nebytových priestorov v objekte na Ul. Nábrežnej 498/13 20.07.2015
 7.4.2015    Zámer na prenájom káblového distribučného systému pre nájomcu SLUŽBYT s.r.o.  zámer zrušený
12.3.2015

Priamy prenájom nebytových priestorov v objekte výpravná budova SAD na Ul. Centrálnej 849/33 vo Svidníku na účely obchodných prevádzok a prevádzok služieb

  8.4.2015
12.01.2015  Obchodná verejná súťaž - časti skladu pri kotolni K2 s príslušenstvom na Ul. Pionierskej, s.č. 824, postavenej na pozemku parc. č. KN 549/6  nikto sa neprihlásil
12.01.2015  Obchodná verejná súťaž - časti skladu pri kotolni K2 s príslušenstvom na Ul. Pionierskej, s.č. 824, postavenej na pozemku parc. č. KN 549/5  nikto sa neprihlásil
16.11.2014

Priamy prenájom nebytových priestorov v objekte Prístavba DS, prevádzka elektro na Ul. Centrálnej817/21

08.01.2015

4.11.2014 pdf Obchodná verejná súťaž - nebytové priestory na 1. poschodí budovy OSK na ul. gen. Svobodu 752  nikto sa neprihlásil
4.11.2014 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na odpredaj priestorov Domu európskej kultúry (I. nadzemné podlažie – priestor 6 - 3, II. nadzemné podlažie – priestor 6 - 6 a III. nadzemné podlažie – priestor 6 - 8), a spoluvlastnícky podiel vo výške 1422/4533 na spoločných častiach a zariadeniach budovy a na pozemku parcela č. KN C 15/4 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 661 m2. Predaj nehnuteľností bol schválený uznesením MsZ č. 457/2014 zo dňa 29. apríla 2014 celkovo za kúpnu cenu minimálne 678 400,00 EUR.   nikto sa neprihlásil
4.11.2014 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na odpredaj časti priestorov bývalej uhoľnej kotolne K6   nikto sa neprihlásil
4.11.2014 pdf Obchodná verejná súťaž - budova s.č. 1414 pri kotolni K 6   nikto sa neprihlásil
4.11.2014 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností – kotolne K5 s príslušenstvom na Ul. Nábrežnej  nikto sa neprihlásil
30.9.2014 pdf Zámer na odpredaj za cenu 1,00 EURO pre Zväz Rusínov – Ukrajincov SR dvoch nebytových priestorov vo vchode 1 na 5. poschodí v administratívnej budove  
30.9.2014 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predajnehnuteľností – budova bývalej Materskej školy s príslušenstvom na Ul. Duklianskej, postavenej na parc. č. KN 202/271 a pozemku parc. č. KN 202/271 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 142 m2, kat. úz. Svidník.  17.10.2014
9.7.2014 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na odpredaj časti priestorov bývalej uhoľnej kotolne K6   nikto sa neprihlásil  
09.05.2014 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na odpredaj priestorov Domu európskej kultúry (I. nadzemné podlažie – priestor 6 - 3, II. nadzemné podlažie – priestor 6 - 6 a III. nadzemné podlažie – priestor 6 - 8), a spoluvlastnícky podiel vo výške 1422/4533 na spoločných častiach a zariadeniach budovy a na pozemku parcela č. KN C 15/4 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 661 m2. Predaj nehnuetľností bol schválený uznesením MsZ č. 457/2014 zo dňa 29. apríla 2014 celkovo za kúpnu cenu minimálne 678 400,00 EUR.  nikto sa neprihlásil  
04.04.2014 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov prevádzka č. 6 na UL. Nábrežná 498/13 vo Svidníku na účely obchodne a prevádzky služieb (158 kB) pdf 24.04.2014 (74 kB)
24.03.2014 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov predajný stánok (butik) č.6 na Ul. Sov. hrdinov vo Svidníku  pdf 10.04.2014 (128 kB)
06.03.2014 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov v areáli Duklastavu (objekt bývalejmliekárne) na Ul. Stropkovskej 750/85  pdf 28.03.2014 (126 kB)
05.03.2014 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predajnehnuteľností – časť skladu pri kotolni K2 s príslušenstvom na ul. Pionierskej, s.č. 824   pdf 28.3.2014 (188 kB)
27.02.2014 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov v objekte výpravná budova SAD  pdf 17.03.2014 (127 kB)
07.01.2014 pdf Prenájom nebytových priestorov - predajný stánok (butik) č.4 na Ul. Sov. hrdinov vo Svidníku  pdf 24.01.2014 (125 kB)
13.12.2013 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predajnehnuteľností – časť skladu pri kotolni K2 s príslušenstvom na ul. Pionierskej, s.č. 824  nikto sa neprihlásil
17.10.2013 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností – kotolne K5 s príslušenstvom na Ul. Nábrežnej  nikto sa neprihlásil
17.10.2013 pdf Obchodná verejná súťaž - budova s.č. 1414 pri kotolni K 6   nikto sa neprihlásil
17.10.2013 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predajnehnuteľností – kotolne OSP s príslušenstvom na ul. Stropkovskej,  nikto sa neprihlásil
17.10.2013 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predajnehnuteľností – časť skladu pri kotolni K2 s príslušenstvom na ul. Pionierskej, s.č. 824  nikto sa neprihlásil
17.10.2013 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predajnehnuteľností – sklad č. 5 a dielne pri kotolni K2 s príslušenstvom na Ul. Pionierskej, s.č. 824  nikto sa neprihlásil
17.10.2013 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predajnehnuteľností – nebytového priestoru č. 9 v rozsahu štyroch miestností s príslušenstvom o celkovej podlahovej ploche 100,99 m2 v podiele 1/1 na 1.nadzemnom podlaží budovy Malometrážne byty, na Ul. Nábrežnej, s.č. 498, číslo vchodu 13  nikto sa neprihlásil
17.10.2013  Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností – budova bývalej Materskej školy s príslušenstvom na Ul. Duklianskej  nikto sa neprihlásil
16.10.2013 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov v objekte výpravná budova SAD   12.11.2013 (122 kB)
27.09.2013 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov stavba príručné sklady č.1 ,2,3, na UL. 8.mája vo Svidníku na účely skladové (152 kB)   24.10.2013 (132 kB)
27.09.2013 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov prevádzka č. 7 na UL. Nábrežná 498/13 vo Svidníku na účely obchodne a prevádzky služieb (157 kB)   24.10.2013 (127 kB)
27.09.2013 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov na UL. Sovietskych hrdinov 413/54 vo Svidníku na účely obchodnej prevádzky (terajšia predajňa Elektro) (156 kB)   24.10.2013 (129 kB)
27.09.2013 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov na UL. Sovietskych hrdinov 413/54 vo Svidníku na účely obchodnej prevádzky - iba predajňa potravín (128 kB)   24.10.2013 (130 kB)
05.09.2013 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov v objekte výpravná budova SAD na UL. Centrálnej 849/33 vo Svidníku   26.09.2013 (129 kB)
28.08.2013 Priamy prenájom nebytových priestorov na Ul. Sov. hrdinov 629   (v areáli bývalého SOÚ strojárskeho)   20.09.2013 (126 kB)
08.08.2013 Priamy prenájom nebytových priestorov predajný stánok (butik) č.6 na Ul. 8. mája vo Svidníku   03.09.2013 (122 kB)
04.07.2013 Priamy prenájom nebytových priestorov číslo 8 v objekte OSK TREND na UL. Gen. Svobodu 752/3 vo Svidníku 31.07.2013 (126 kB)
20.06.2013

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností – budova bývalej Materskej školy s príslušenstvom na Ul. Duklianskej

  24.06.2013 (123 kB)
28.5.2013

Prenájom nebytových priestorov - sociálne zariadenia v areáli amfiteátra

 
3. 5. 2013 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností – nebytového priestoru č. 9 v rozsahu štyroch miestností s príslušenstvom o celkovej podlahovej ploche 100,99 m2 v podiele 1/1 na 1.nadzemnom podlaží budovy Malometrážne byty, na Ul. Nábrežnej, s.č. 498, číslo vchodu 13   nikto sa neprihlásil
3. 5. 2013 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností – sklad č. 5 a dielne pri kotolni K2 s príslušenstvom na Ul. Pionierskej, s.č. 824   nikto sa neprihlásil
3. 5. 2013 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností – budova bývalej Materskej školy s príslušenstvom na Ul. Duklianskej, postavenej na parc. č. KN 202/271 a pozemku parc. č. KN 202/271 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 142 m2, kat. úz. Svidník.
  nikto sa neprihlásil
3. 5. 2013 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností – časť skladu pri kotolni K2 s príslušenstvom na ul. Pionierskej, s.č. 824   nikto sa neprihlásil
3. 5. 2013 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností – kotolne OSP s príslušenstvom na ul. Stropkovskej,   nikto sa neprihlásil
3. 5. 2013 pdf Obchodná verejná súťaž - nebytové priestory na 1. poschodí budovy OSK na ul. gen. Svobodu 752   nikto sa neprihlásil
3. 5. 2013 pdf Obchodná verejná súťaž - budova s.č. 1414 pri kotolni K 6    nikto sa neprihlásil
3. 5. 2013 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností – kotolne K5 s príslušenstvom na Ul. Nábrežnej   nikto sa neprihlásil
28.03.2013 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov v objekte OD Vašuta na účel predajňa obuvi a koženej galantéri pdf 19.04.2013
19.03.2013 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov v objekte výpravná budova SAD na UL. Centrálnej 849/33 vo Svidníku  pdf 04.04.2013
01.03.2013 pdf Zámer na prenájom  nehnuteľnosti – časti nebytových priestorov objektu bývalého SOU-S na Ul. Sov. hrdinov 629/113 Schválené uznesením MsZ Svidník č. 320/2013 zo dňa 18.3.2013
01.03.2013 pdf Zámer na dlhodobý prenájom nebytových priestorov objektu Domu smútku Schválené uznesením MsZ Svidník č. 321/2013 zo dňa 18.3.2013
15.2.2013 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností – časť skladu pri kotolni K2 s príslušenstvom na ul. Pionierskej, s.č. 824   8.3.2013 (nikto sa neprihlásil)
21.12.2012 pdf Zámer na priamy prenájom časti objektu v areáli DUKLASTAV pdf 11.01.2013 (90 kB)
18.12.2012 pdf  Zámer na prenájom nehnuteľnosti – časti nebytových priestorov objektu bývalého SOU-S na Ul. Sov. hrdinov 629/113 Schválené uznesením MsZ Svidník č. 299/2013 zo dňa 5.2.2013
04.12.2012 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov v objekte Prístavba Domu služiebpriamy pdf 18.12.2012 (80 kB)
21.11.2012 pdf Priamy prenájom nebytového priestoru nachádzajú v budove Materskej školy Gen. Svobodu 744/33  pdf 11.12.2012 (70 kB)
30.10.2012 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností – kotolne K5 s príslušenstvom na Ul. Nábrežnej   7.12.2012 (nikto sa neprihlásil)
30.10.2012 pdf Obchodná verejná súťaž - nebytové priestory na 1. poschodí budovy OSK na ul. gen. Svobodu 752(30.10.2012)   7.12.2012 (nikto sa neprihlásil)
30.10.2012 pdf Obchodná verejná súťaž - budova s.č. 1414 pri kotolni K 6 (30.10.2012)   7.12.2012 (nikto sa neprihlásil)
30.10.2012 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností – kotolne OSP s príslušenstvom na ul. Stropkovskej,  7.12.2012 (nikto sa neprihlásil)
24.10.2012 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov v objekte výpravná budova SAD (104 kB) 08.11.2012 ( 86 kB)
06.08.2012 pdf Zámer na prenájom nehnuteľnosti – reštauračného zariadenia v Administratívnej budove nachádzajúcej sa na Ul. Sov. hrdinov 200/33

06.08.2012 pdf Zámer na prenájom časti všetkých podperných bodov (stĺpov) verejného osvetlenia a mestského rozhlasu vo Svidníku na trasu – Administratívna budova, Ul. Sov. hrdinov 200/33, smer ubytovňa mesta Svidník, Ul. Sov. hrdinov  
02.08.2012 pdf Priamy prenájom nebytového priestoru v Dome kultúry na Ul. Sov. Hrdinov 38 vo Svidníku. (110 kB)

  21.08.2012 (80 kB) 

17.07.2012 pdfObchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností – kotolne OSP s príslušenstvom na ul. Stropkovskej, postavenej na parc. č. KN 3452/16 a pozemku parc. č. KN 3452/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m2, kat. úz. Svidník.(246 kB)
   7.8.2012 ( 126 kB)
08.06.2012 pdf Priamy prenájom časti objektu v areáli DUKLASTAV na Ul. Stropkovskejč.750/85 vo Svidníku pdf 21.06.2012 (192 kB)
06.06.2012 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov, objekt Reštauračné zariadenie v objekte AB budovy pdf 22.06.2012 (71 kB)
03.05.2012 pdf Obchodná verejná súťaž - nebytové priestory na 1. poschodí budovy OSK na ul. gen. Svobodu 752 pdf 10.07.2012 (22 kB)
03.05.2012 pdf Obchodná verejná súťaž - budova s.č. 1414 pri kotolni K 6 pdf 10.07.2012 (22 kB)
27.04.2012 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností – kotolne OSP s príslušenstvom na ul. Stropkovskej, postavenej na parc. č. KN 3452/16 a pozemku parc. č. KN 3452/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m2, kat. úz. Svidník. pdf 21.05.2012 (126 kB)
19.04.2012 pdf Priamy prenájom - predajný stanok č. 2 na Ul. Karpatskej (96 kB) pdf 03.05.2012 (145 kB)
04.04.2012 pdf Priamy prenájom minigolfového ihriska v areáli Amfiteátra na Ul. Festivalovej (219 kB) pdf 19.04.2012 (69 kB)
03.04.2012 pdf Krátkodoby priamy prenájom verejného priestranstva v areáli amfiteátra na Ul. Festivalovej počas 58. slávnosti piesni a tancov Rusinov-Ukrajincov konaných 15. - 18.7.2012 (171 kB) pdf 16.04.2012 (149 kB)
26.03.2012 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov v objekte výpravná budova SAD, Ul. Centrálna 849/33 (181 kB) pdf 11.04:2012 (165 kB)
07.03.2012 pdf Priamy prenájom - predajný stanok č.3 na Ul Sov. hrdinov (806 kB) pdf 22.03.2012 (103 kB)
24.02.2012 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov v objekte výpravná budova SAD na Ul. Centrálnej 849/33 (21 kB) pdf 13.03.2012 (86 kB)
24.02.2012 pdf Obchodná verejná súťaž - Internet cáfe pdf 16.03.2012
08.02.2012 pdf Priamy prenájom nebytového priestoru v objekte výpravná budova SAD (22 kB) pdf 23.02.2012 (135 kB)
31.01.2012 pdf Priamy prenájom objektov v areáli Duklastav (34 kB) pdf 17.02.2012 (149 kB) 
03.01.2012 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov v objekte OD Vašuta, ul. Sov. hrdinov 413/54. Predajňa textil - galantéria (21 kB) pdf 23.01.2012 (145 kB)
07.12.2011 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov predajný stánok c.1, c.2 a c.5 na Ul. Karpatskej (22 kB) pdf 21.12.2011 (146 kB)
25.11.2011 pdf Priamy prenájom objektov v areáli Duklastav na Ul. Stropkovskej (22 kB) pdf 13.12.2011 (155 kB)
pdf Odstúpenie od zmluvy (122 kB)
09.11.2011 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov v AB,Sov. hrdinov 200/33 (21 kB) 09.12.2011
08.11.2011 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov v objekte SAD, prevádzka č.3 (192 kB) pdf 23.11.2011 (153 kB)
08.11.2011 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov v objekte SAD, prevádzka č.8 (193 kB) pdf 23.11.2011 (169 kB)
03.11.2011 pdf Obchodná verejná súťaž - Fitnes centrum (336 kB) 28.11.2011
13.10.2011 pdf Priamy prenájom minigolfového ihriska v areáli Amfiteátra (222kB)  02.11.2011 (173kB) 
 Vymenovanie komisie na vyhodnotenie ponuk (153 KB)
04.10.2011 pdf Obchodná verejná súťaž - priestory č.7,8,9,11 budovy OSK na Ul. gen. Svobodu (33 kB) 30.11.2011 nikto sa neprihlásil
30.09.2011 pdf Obchodná verejná súťaž -AT stanica (29 kB)

04.11.2011
nikto sa neprihlásil

29.09.2011 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov OD Vašuta na Ul. Sov. hrdinov 431/54 - knihkupectvo (21 kB)  07.10.2011(162 kB) 
26.09.2011 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov OD Vašuta na UL. Sov. hrdinov 431/54 (21 kB)  11.10.2011(159 kB) 
24.08.2011 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov v objekte výpravná budova SAD (33 kB)  pdf 07.09.2011(148 kB)
17.08.2011 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov na Ul. nábrežnej 498/13 (17 kB) pdf 26.08.2011 (32 kB) 
  13.06.2011 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov  OD Vašuta na Ul. Sov. hrdinov 413/54 (317 kB) pdf 04.07.2011 (264 kB)
06.06.2011 pdf  Prenájom nebytových priestorov prevádzky č. 4 v objekte budovy SAD na Ul. Centrálnej 849/33 (314 kB) pdf 21.06.2011 (283 kB) 
06.06.2011 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov predajného stanku č. 3 na Ul. Sov. hrdinov (372 kB)  pdf 21.06.2011 (257 kB)
16.05.2011 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov priestorov  - predajné stanky č. 2, č. 5 na Ul. Karpatskej a č. 6 na Ul. 8. mája (315 kB)  pdf 02.06.2011 (278 kB)
16.05.2011 pdf Priamy prenájom nebytových priestorov predajného stanku č. 3 na Ul. Sov. hrdinov (389 kB)  pdf 02.06.2011 (250 kB)
13.05.2011  pdf  Priamy prenájom nebytových priestorov  OD Vašuta na Ul. Sov. hrdinov 413/54 (318 kB) pdf 30.05.2011 (318 kB)
13.04.2011  pdf Priamy prenájom nebytových priestorov minigolfového ihriska v areáli Amfiteátra na Ul. Festivalovej (336 kB) pdf 02.05.2011 (298 kB)
08.04.2011 pdf Praiamy prenájom nebytových priestrov - predajný stanok č. 4 na Ul. Sov. hrdinov ( v areáli Mestského trhoviska) (369 kB) pdf 29.04.2011 (262 kB)
07.03.2011  pdf Priamy prenájom nebytových priestorov  OD Vašuta na Ul. Sov. hrdinov 413/54 (308 kB) pdf 23.03.2011 (283 kB)
28.02.2011   pdf Priamy prnájom nebytových priestorov v objekte Výpravná budova SAD (323 kB) pdf 17.03.2011 (305 kB)
28.02.2011  pdf Priamy prenájom nebytových priestorov - predajné stanky č. 1 a č. 5 na Ul. Karpatskej a predajný stanok č. 6 na Ul. 8. mája (363 kB) pdf 17.03.2011 (269 kB)
21.02.2011 pdf Priamy prenájom Tenisového areálu (331 kB) pdf 14.03.2011 (270 kB)
21.02.2011  pdf Priamy prenájom nebytových priestorov v objekte na Ul. Nábrežnej 498/13 (231 kB) pdf 09.03.2011 (288 kB)
24.01.2011  pdf Priamy prenájom nebytových priestorov v objekte na Ul. Nábrežnej 498/13 (300 kB) pdf 14.02.2011 (286 kB)

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.