Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Pozemky

Nakladanie s majetkom mesta
Pozemky

Dátum
zverejnenia
Zverejnený zámer            Vyhodnotenie         
20.8.2018  Zámer na odpredaj časti novovytvoreného pozemku parc. KN C 8/3  
14.6.2018

Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na "Dostavbu centra mesta Svidník" na ul. Dr. Goldbergera

 17.7.2018
15.3.2018 pdf Zámer na zámenu pozemku parc. KN C č. 772/4  
15.3.2018 pdf Zámer na odpredaj pozemku parc. KN C 1180/486  
15.3.2018 pdf Zámer na odpredaj časti pozemku parc. KN C 587  
21.12.2017 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku parcela KN C č. 1757/254  31.1.2018
9.10.2017 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom časti  pozemku parc. KN C 4506/9  27.10.2017
9.10.2017 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom časti  pozemku parc. KN C 649/1  27.10.2017
5.10.2017 pdf Zámer na odpredaj pozemku parc. KN C 983/368  
5.10.2017 pdf Zámer na odpredaj pozemku parc. KN C 3220/45  
18.7.2017 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku parcela KN C  č. 983/191  
18.7.2017 pdf Zámer na predaj  pozemkov parc. KN C 983/130 a KN C 983/372  
18.7.2017 pdf Zámer napredaj pozemku parc. KN C 983/371  
18.7.2017 pdf Zámer na predaj  pozemku parc. KN C 983/377  
18.7.2017 pdf Zámer na predaj  pozemku parc. KN C 983/373  
18.7.2017 pdf Zámer na predaj pozemku parc. KN C 983/374  
18.7.2017 pdf Zámer na predaj pozemku parc. KN C 983/283  
11.4.2017 pdf Zámer na prenájom časti pozemku vo výmere 30 m2, na Ul. Sov. hrdinov,  
4.1.2017 pdf Zámer na zámenu pozemku parc. KN C č. 1201/2  
4.1.2017 pdf Zámer na odpredaj  pozemku KN C 528/6 a samostatne stojacej garáže   
31.10.2016 pdf Zámer na zámenu pozemku parc. KN C č. 80/17  
31.10.2016 pdf Zámer na odpredaj  pozemku KN C 2/3  
2.9.2016 pdf Zámer na odpredaj  pozemku KN C 983/284  
2.9.2016 pdf Zámer na odpredaj  pozemku KN C 983/366  
2.9.2016 pdf Zámer na odpredaj  pozemku KN C 983/365  
2.9.2016 pdf Zámer na prenájom areálu tenisových kurtov  
4.7.2016 pdf Zámer na odpredaj  pozemku KN C 532/7 a samostatne stojacej garáže s.č. 1575   
6.5.2016 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku parcela KN C  č. 531/2   25.5.2016 
29.4.2016 pdf Zámer na odpredaj  pozemkov  KN 673/26 a KN 673/27  
29.4.2016 pdf Zámer na uzatvorenie dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci  
11.1.2016 pdf Zámer na odpredaj  pozemku KN 32/2  
11.1.2016 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku parcela KN C  č. 383/38  28.1.2016 
6.10.2015 pdf Zámer na odpredaj  pozemku KN 8/2  
6.10.2015 pdf Zámer na odpredaj časti pozemku KN 1230/5  
6.10.2015   pdf Zámer na odpredaj časti pozemku KN 202/1  
6.10.2015 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku parcela KN C  č. 202/629  23.10.2015  
6.10.2015 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku parcela KN C  č. 1180/477   23.10.2015 
6.10.2015 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku parcela KN C  č. 1757/251  23.10.2015 
1.7.2015 pdf Obchodná verejná súť až o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemku parc. KN C 4524/197 o výmere 111 m2 za minimálnu cenu 660,00 EUR. 21.7.2015
1.7.2015 pdf Zámer na uzatvorenie zmluvy o spolupráci, zmluvy o nájme a kúpnej zmluvy s odkladacou podmienkou s Kaufland Slovenská republika v.o.s. a DEVELOPMENT 3, s.r.o. postupom hodným osobitného zreteľa  nikto sa neprihlásil   
29.5.2015 pdf Obchodná verejná súť až o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku parcela KN C č. 1757/251 o výmere 464 m2, za kúpnu cenu minimálne 4 900,00 EUR. nikto sa neprihlásil 
29.5.2015 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku parcela KN C č. 1757/253, pozemku parcela KN C č. 1757/164 a odpredaj dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby „Inžinierske siete IBV nad SPP Svidník, II. etapa“, za kúpnu cenu minimálne 132 000,00 EUR.  16.6.2015  
10.4.2015 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj novovytvoreného pozemku parc. KN C 202/628  5.5.2015 
10.4.2015 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku parcela KN C  č. 1757/251 nikto sa neprihlásil 
10.4.2015 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj novovytvoreného pozemku parc. KN  C 1180/476 nikto sa neprihlásil 
10.4.2015 pdf  Zámer na priamy prenájom časti pozemku parc. č. KNC 847/4 o výmere 106 m2 na ul. Centrálnej  5.5.2015 
 8.4.2015  pdf Zámer na prenájom pozemku a na odpredaj projektovej dokumentácie pre združenie spoločností H.K.K.mont, s.r.o. a JUMI-STAV, s.r.o.  
12.01.2015 pdf Obchodná verejná súť až o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku parcela KN C č. 1757/251 o výmere 464 m2, za kúpnu cenu minimálne 4 900,00 EUR. nikto sa neprihlásil 
20.11.2014 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku parcela KN C č. 1757/253, pozemku parcela KN C č. 1757/164 a odpredaj dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby „Inžinierske siete IBV nad SPP Svidník, II. etapa“, za kúpnu cenu minimálne 132 000,00 EUR.  nikto sa neprihlásil 
4.11.2014 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku parcela KN C č. 1757/253, pozemku parcela KN C č. 1757/164 a odpredaj dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby „Inžinierske siete IBV nad SPP Svidník, II. etapa“, za kúpnu cenu minimálne 132 000,00 EUR.  nikto sa neprihlásil  
4.11.2014 pdf Verejná obchodná súťaž "Dostavba centra mesta Svidník" ul. Dr. Goldbergera(152 kB)  
4.11.2014 pdf Obchodná verejná súť až o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku parcela KN C č. 1757/251 o výmere 464 m2, za kúpnu cenu minimálne 7 000,00 EUR. nikto sa neprihlásil  
17.10.2014 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku parcela KN C č. 1757/253, pozemku parcela KN C č. 1757/164 a odpredaj dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby „Inžinierske siete IBV nad SPP Svidník, II. etapa“, za kúpnu cenu minimálne 132 000,00 EUR.  nikto sa neprihlásil  
30.9.2014 pdf Zámer na zámenu nehnuteľného majetku medzi mestom Svidník a Ivetou Ľos - Božíkovou, bez vzájomného finančného vyrovnania  
30.9.2014 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku parcela KN C č. 1757/253, pozemku parcela KN C č. 1757/164 a odpredaj dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby „Inžinierske siete IBV nad SPP Svidník, II. etapa“, za kúpnu cenu minimálne 132 000,00 EUR.  17.10.2014 
30.9.2014 pdf Obchodná verejná súť až o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku parcela KN C č. 1757/251 o výmere 464 m2, za kúpnu cenu minimálne 7 000,00 EUR. nikto sa neprihlásil   
14.08.2014 pdf Obchodná verejná súť až o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku parcela KN C č. 1757/251 o výmere 464 m2, za kúpnu cenu minimálne 7 000,00 EUR. nikto sa neprihlásil   
14.08.2014 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku parcela KN C č. 1757/253, pozemku parcela KN C č. 1757/164 a odpredaj dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby „Inžinierske siete IBV nad SPP Svidník, II. etapa“, za kúpnu cenu minimálne 132 000,00 EUR.  nikto sa neprihlásil   
28.07.2014 pdf Obchodná verejná súť až o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku parcela KN C č. 1757/251 o výmere 464 m2, za kúpnu cenu minimálne 7 000,00 EUR. (28.7.2014) nikto sa neprihlásil  
28.07.2014 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku parcela KN C č. 1757/253, pozemku parcela KN C č. 1757/164 a odpredaj dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby „Inžinierske siete IBV nad SPP Svidník, II. etapa“, za kúpnu cenu minimálne 132 000,00 EUR. (28.7.2014)  nikto sa neprihlásil 
9.7.2014 pdf Obchodná verejná súť až o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku parcela KN C č. 1757/251 o výmere 464 m2, za kúpnu cenu minimálne 7 000,00 EUR.
nikto sa neprihlásil 
9.7.2014 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku parcela KN C č. 1757/253, pozemku parcela KN C č. 1757/164 a odpredaj dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby „Inžinierske siete IBV nad SPP Svidník, II. etapa“, za kúpnu cenu minimálne 132 000,00 EUR.
 nikto sa neprihlásil
13.05.2014 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku parcela KN č. 928/11  – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 709 2. Predaj nehnuteľností bol schválený uznesením MsZ č. 459/2014 zo dňa 29. apríla 2014 celkovo za kúpnu cenu minimálne 19 000,00 EUR.   2.6.2014 
09.05.2014 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemku parc. č. KN C 847/44 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 11 996 m2, vytvoreného GP č. 72/2013 zo dňa 12. septembra 2013, kat. úz. Svidník spolu s vybudovanými podzemnými a nadzemnými stavbami, za účelom výstavby objektu s funkciou obchodov a služieb. Predaj nehnuteľností bol schválený uznesením MsZ č. 368/2013 zo dňa 19. septembra 2013 a č. 468/2014 zo dňa 29. apríla 2014 celkovo za kúpnu cenu minimálne 579 600,00 EUR.  nikto sa neprihlásil  
09.05.2014 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku parcela KN č. 1180/465 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 76 m2. Predaj nehnuteľností bol schválený uznesením MsZ č. 456/2014 zo dňa 29. apríla 2014 celkovo za kúpnu cenu minimálne 1 520,00 EUR.  2.6.2014 
30.4.2014 pdf Zámer na prenájom pozemku KN 928/1  
5.3.2014  pdf Zámer na prenájom pozemku KN 4530/2  
5.3.2014 pdf Zámer na odpredaj pozemku KN 84/2  
12.12.2013 pdf Zámer na odpredaj pozemku KN 202/624  
17.10.2013 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemku parc. č. 130/20 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 378 m2, vytvoreného GP č. 70/2013 zo dňa 6. septembra 2013 z parc. č. KN 130/1 a parc. č. KN 130/12, kat. úz. Svidník. Predaj nehnuteľností bol schválený uznesením MsZ č. 374/2013 zo dňa 19. septembra 2013 celkovo za kúpnu cenu minimálne 19 400,00 EUR.  12.11.2013 
23.9.2013 pdf Zámer na odpredaj pozemku KN 1206/10  
23.9.2013 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemku parc. č. 130/20 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 378 m2, vytvoreného GP č. 70/2013 zo dňa 6. septembra 2013 z parc. č. KN 130/1 a parc. č. KN 130/12, kat. úz. Svidník. Predaj nehnuteľností bol schválený uznesením MsZ č. 374/2013 zo dňa 19. septembra 2013 celkovo za kúpnu cenu minimálne 19 400,00 EUR.  17. 10. 2013 
23.9.2013 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemku parc. č. KN C 847/44 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 11 996 m2, vytvoreného GP č. 72/2013 zo dňa 12. septembra 2013, kat. úz. Svidník spolu s vybudovanými podzemnými a nadzemnými stavbami, za účelom výstavby objektu s funkciou obchodov a služieb. Predaj nehnuteľností bol schválený uznesením MsZ č. 368/2013 zo dňa 19. septembra 2013 celkovo za kúpnu cenu minimálne 828 000,00 EUR.   17. 10. 2013
29.6.2013 pdf Zámer na priamy prenájom časti pozemku parc. č. KNC 84/1 o výmere 24 m2 na ul. 8.mája, kat. úz. Svidník, za účelom umiestnenia skladu 14. 8. 2013(128kB)
3. 5. 2013 pdf Obchodná verejná súťaž - pozemok na výstavbu rodinného domu v laokalite IBV nad SPP   13. 6. 2013(130kB)
3. 5. 2013 pdf Verejná obchodná súťaž "Dostavba centra mesta Svidník" ul. Dr. Goldbergera(152 kB)   nikto sa neprihlásil
30.4.2013 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom pozemku – časť parcely KN-C 1180/1 o výmere 4800,00 m2, v k.ú. Svidník a kúpnej zmluvy na kúpu projektovej dokumentácie č.: 11044 projektanta Stavoprojekt, s.r.o. Prešov a v prípade záujmu navrhovateľa aj zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy na odkúpenie vystavaných bytov v budúcom skolaudovanom bytovom dome z prostriedkov úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, za účelom výstavby bytového domu „B6“ na ulici Karpatskej, sídlisko Dukla, II. stavba a prislúchajúcej technickej vybavenosti. pdf 28.5.2013 (177 kB) 
26.2.2013 pdf  Zámer na priamy prenájom časti pozemku parc. č. KNC 517/1 o výmere 24 m2 pri Dome kultúry na ul. Sov. hrdinov, kat. úz. Svidník, za účelom umiestnenia predajného stánku.  zrušené
18.2.2013 pdf  Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom pozemku – časť parcely KN-C 1180/1 o výmere 4800,00 m2, v k.ú. Svidník a kúpnej zmluvy na kúpu projektovej dokumentácie č.: 11044 projektanta Stavoprojekt, s.r.o. Prešov a v prípade záujmu navrhovateľa aj zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy na odkúpenie vystavaných bytov v budúcom skolaudovanom bytovom dome z prostriedkov úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, za účelom výstavby bytového domu „B6“ na ulici Karpatskej, sídlisko Dukla, II. stavba a prislúchajúcej technickej vybavenosti.
 zrušená
18.2.2013 pdf  Zámer na priamy prenájom časti pozemku parc. č. KNC 130/1 o výmere 60 m2 na ul. Sov. hrdinov, kat. úz. Svidník, za účelom umiestnenia predajného stánku.   8. 3. 2013(127 kB)
18.12.2012 pdf  Zámer na priamy predaj pozemku parc. KN č. 202/623 – ostatné plochy o výmere 216 m2 schválené MsZ 5. 2. 2013
30.10.2012 pdf Verejná obchodná súťaž "Dostavba centra mesta Svidník" ul. Dr. Goldbergera(152 kB)  nikto sa neprihlásil
30.10.2012 pdf Obchodná verejná súťaž - pozemok na výstavbu rodinného domu v laokalite IBV nad SPP(30.10.2012) nikto sa neprihlásil
03.05.2012 pdf Obchodná verejná súťaž - pozemok na výstavbu rodinného domu v laokalite IBV nad SPP  10.07.2012 (22 kB)
03.05.2012 pdf Verejná obchodná súťaž "Dostavba centra mesta Svidník" ul. Dr. Goldbergera(301 kB)
12.09.2012 (126 kB)
27.04.2012 pdf Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemku parc. č. KN 221/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2, kat. úz. Svidník.  21.05.2012 (125 kB)
03.11.2011 pdf Priamy predaj pozemku na ul. Sov. hrdinov (317 kB)
pdf 23.11.201 (122 kB)
04.10.2011 pdf Verejná obchodná súťaž "Dostavba centra mesta Svidník" ul. Dr. Goldbergera (33 kB) nikto sa neprihlásil
04.10.2011  pdf Priamy predaj pozemku na ul. Lipovej (27 kB) pdf 21.10. 2011 (151 kB)

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.