Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Zasadnutie MsZ - 27.06.2013

 

23. zasadnutie MsZ, 1. časť

1. hodina zasadnutia, uznesenia 347 - 351:

 • 347/2013 - Otvorenie, schválenie programu rokovania,  voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 • 348/2013 -  Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, uznesenia – trvalé úlohy, uznesenia – úlohy v plnení, uznesenia – splnené úlohy
 • 349/2013 - Rokovania mestskej rady – informácia a závery
 • 350/2013 - Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy a návrh záverečného účtu za rok 2012
 • 351/2013 - Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2012

 

23. zasadnutie MsZ, 2.časť 

2. hodina zasadnutia, uznesenie 352 - 355:

 • 352/2013 - Návrh 2. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2013
 • 353/2013 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 4/2013 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
 • 354/2013 - Informatívna správa o pripravenosti kúpaliska Vodný svet na letnú sezónu 2013
 • 355/2013 - Informatívna správa o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny 2012-2013 a plán letnej údržby tepelného hospodárstva

23. zasadnutie MsZ, 3. časť

3. hodina zasadnutia, uznesenia 356 - 358:

 • 356/2013 - Vyhodnotenie Rusínskeho festivalu
 • 357/2013 - Informatívna správa o možnosti kúpy nájomného bytového domu Sovietskych hrdinov 432
 • 358/2013 - Riešenie úspor elektrickej energie – LED osvetlenie. Obnova verejného osvetlenia: Výsledky analýzy pre mesto Svidník. Modernizácia verejného osvetlenia v meste Svidník

23. zasadnutie MsZ, 4. časť 

4. hodina zasadnutia, uznesenie 359 - 364:

 • 359/2013 - Informatívna správa o možnosti spolupráce medzi mestom Svidník a VK Slavia Svidník, s.r.o.
 • 360/2013 - Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 2. polrok 2013
 • 361/2013 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na 2. polrok 2013
 • 362 - 364/2013 - Rôzne

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.