Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Zasadnutie MsZ - 24.04.2013

 

22. zasadnutie MsZ, 1. časť

1. hodina zasadnutia, uznesenia 325 - 329:

 • 325/2013 - Otvorenie, schválenie programu rokovania,  voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 • 326/2013 -  Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, uznesenia – trvalé úlohy, uznesenia – úlohy v plnení, uznesenia – splnené úlohy
 • 327/2013 - Rokovania mestskej rady – informácia a závery
 • 328/2013 - Informatívna správa o prípravách 59. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska
 • 329/2013 - Návrh 1. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2013

 

22. zasadnutie MsZ, 2.časť 

2. hodina zasadnutia, uznesenie 330 - 339:

 • 330 - 337/2013 - Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
 • 338/2013 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 1/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
 • 339/2013 - Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – výstavba bytového domu „B6“

22. zasadnutie MsZ, 3. časť

3. hodina zasadnutia, uznesenia 340 - 343:

 • 340/2013 - Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácií a o návrhu plánu vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2013
 • 341/2013 - Informatívna správa o pristúpení k implementácii grantu ELENA (European Local Energy Assistance)
 • 342/2013 - Informatívna správa o prípravách Dní Svidníka a Svidníckeho kultúrneho leta 2013
 • 343/2013 - Informatívna správa o prevencii kriminality na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník

22. zasadnutie MsZ, 4. časť 

4. hodina zasadnutia, uznesenie 344 - 346:

 • 344/2013 - Návrh Dodatku č. 2 Štatútu mesta Svidník
 • 345/2013 - Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva z 8. júna 2011
 • 346/2013 - Rôzne

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.