Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Neplanované zasadnutie MsZ - 20.11.2013

 

25. (neplanované) zasadnutie MsZ, 1. časť

1.hodina zasadnutia, uznesenia 395 - 396:

  • 395/2013 - Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
  • 396/2013 - Návrh na schválenie zámeru na zámenu nehnuteľného majetku medzi mestom Svidník a Prešovským samosprávnym krajom

 

25. (neplanované) zasadnutie MsZ, 2.časť 

2. hodina zasadnutia, uznesenie 397:

  • 397/2013 - Návrh na schválenie investícií do tepelných zariadení vo vlastníctve mesta Svidník - zámer

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.