Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Zasadnutie MsZ - 11.12.2013

 

26. zasadnutie MsZ, 1. časť

1. hodina zasadnutia, uznesenia 325 - 329:

 • 398/2013 - Otvorenie, schválenie programu rokovania,  voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 • 399/2013 -  Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, uznesenia – trvalé úlohy, uznesenia – úlohy v plnení, uznesenia – splnené úlohy
 • 400/2013 - Rokovania mestskej rady – informácia a závery
 • 401/2013 - Návrh kandidátov do funkcie prísediacich pre Okresný súd vo Svidníku na funkčné obdobie 2014 - 2018
 • 402/2013 - Návrh na schválenie investícií do tepelných zariadení vo vlastníctve mesta Svidník

 

26. zasadnutie MsZ, 2.časť 

2. hodina zasadnutia, uznesenie 330 - 339:

 • 403 - 409/2013 - Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
 • 410/2013 - Návrh 4. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2013
 • 411/2013 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 6/2013, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 10/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 412/2013 - Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na roky 2014-2016
 • 413/2013 - Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Svidník na rok 2014, k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2015 – 2016 a k návrhu programového rozpočtu
 • 414/2013 - Návrh Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník do roku 2018

26. zasadnutie MsZ, 3. časť

3. hodina zasadnutia, uznesenia 340 - 343:

 • 415/2013 - Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník, bytový dom na Ul. Sov. hrdinov 432
 • 417/2013 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník v 2. polroku 2013 (obdobie júl – november 2013)
 • 418/2013 - Návrh na udelenie Cien mesta Svidník Mons. Jánovi Babjakovi SJ a Jánovi Jurčišinovi
 • 419/2013 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na 1. polrok 2014
 • 420/2013 - Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 1. polrok 2014
 • 421/2013 - Rôzne

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.