Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Mimoriadne zasadnutie MsZ - 18.03.2013

 

21. mimoriadne zasadnutie MsZ

1.hodina zasadnutia, uznesenia 319 - 324:

  • 319/2013 - Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
  • 320/2013 - Návrh na schválenie dlhodobého prenájmu časti nebytových priestorov bývalého SOU-S na Ul. Sov. hrdinov 629/113 vo Svidníku
  • 321/2013 - Návrh na schválenie dlhodobého prenájmu Domu smútku na Ul. Duchnovičovej 583/7 a prevádzkovanie pohrebísk vo Svidníku
  • 322/2013 - Návrh na zmenu rozdelenia dotácií na rok 2013 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník
  • 323 - 324/2013 - Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.