Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Zasadnutie MsZ - 05.02.2013

 

19. zasadnutie MsZ, 1. časť

1.hodina zasadnutia, uznesenia 293 - 296:

 • 293/2013 - Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 • 294/2013 - Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, uznesenia – trvalé úlohy, uznesenia – úlohy v plnení, uznesenia – splnené úlohy
 • 295/2013 - Rokovania mestskej rady – informácia a závery
 • 296/2013 - Informatívna správa o hygienicko-epidemiologickej situácii v meste Svidník

 

19.zasadnutie MsZ, 2.časť 

2. hodina zasadnutia, uznesenia 296 - 297:

 • 297/2013 - Informatívna správa o investičnom zámere výstavby splyňovacej elektrárne v meste Svidník

19. zasadnutie MsZ, 3. časť

3. hodina zasadnutia, uznesenia 297 - 298:

 • 298/2013 - Informatívna správa o prípravách Rusínskeho festivalu vo Svidníku

19. zasadnutie MsZ, 4. časť 

4. hodina zasadnutia, uznesenia 298 - 299:

 • 299 - 303/2013 - Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

19 zasadnutie MsZ, 5. časť 

5. hodina zasadnutia, uznesenia 299 - 304:

 • 304/2013 - Návrh na výstavbu Pomníka na „Pľaci“ vo Svidníku

19. zasadnutie MsZ, 6.časť 

6. hodina zasadnutia, uznesenia 304 - 308:

 • 305/2013 - Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2013 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2012
 • 306 - 307/3013 - Návrh na obstaranie Zmeny č. 3 územného plánu mesta Svidník
 • 308/2013 - Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – výstavba bytového domu „B6“

19. zasadnutie MsZ, 7.časť 

6. hodina zasadnutia, uznesenia 309 - 313:

 • 309/2013 - Informatívna správa o činnosti mestskej polície za 2. polrok 2012
 • 310/2013 - Návrh na prerokovanie výšky mesačného platu primátora mesta Svidník
 • 311/2013 - Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012
 • 312/2013 - Informatívna správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2012
 • 313/2013 - Rôzne

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.