Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Mimoriadne zasadnutie MsZ - 28.02.2013

 

20. mimoriadne zasadnutie MsZ, 1. časť

1.hodina zasadnutia, uznesenia 314 - 316:

  • Vystúpenie pána Petra Pilipa v mene podnikateľov mesta Svidník
  • 314/2013 - Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
  • 315/2013 - Návrh na schválenie zámeru na dlhodobý prenájom Domu smútku na Ul. Duchnovičovej 583/7 a prevádzkovanie pohrebísk vo Svidníku
  • 316/2013 - Návrh na schválenie zámeru na dlhodobý prenájom časti nebytových priestorov bývalého SOU-S na Ul. Sov. hrdinov 6291113 vo Svidníku

 

20. mimoriadne zasadnutie MsZ, 2.časť 

2. hodina zasadnutia, uznesenie 316 - 318:

  • 317/2013 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 1/2013, ktorým sa mení a doplňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej
    činnosti, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov
  • 318/2013 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.