Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Zasadnutie MsZ - 19.09.2013

 

24. zasadnutie MsZ, 1. časť

1.hodina zasadnutia, uznesenia 365 - 368:

 • 365/2013 - Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 • 366/2013 - Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, uznesenia – trvalé úlohy, uznesenia – úlohy v plnení, uznesenia – splnené úlohy
 • 367/2013 - Rokovania mestskej rady – informácia a závery
 • 368 - 377/2013 - Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

 

24.zasadnutie MsZ, 2.časť 

2. hodina zasadnutia, uznesenia 368 - 377:

 

24. zasadnutie MsZ, 3. časť

3. hodina zasadnutia, uznesenia 378 - 383:

 • 378/2013 - Voľba náčelníka Mestskej polície vo Svidníku
 • 379/2013 - Informatívna správa o vyhodnotení 59. Slávnosti kultúry Rusínov - Ukrajincov Slovenska
 • 380/2013 - Informatívna správa o vyhodnotení Dní Svidníka 2013
 • 381/2013 - Informatívna správa o pripravenosti základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník na školský rok 2013/2014
 • 382/2013 - Správa o plnení programového rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2013
 • 383/2013 - Návrh 3. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2013

24. zasadnutie MsZ, 4. časť 

4. hodina zasadnutia, uznesenia 384 - 385:

 • 384/2013 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 512013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi na území mesta Svidník
 • 385/2013 - Informatívna správa o údržbe a opravách tepelných zariadení vo vlastníctve mesta Svidník, o príprave na vykurovaciu sezónu 2013/2014 a o návrhu investícií do tepelných zariadení vo vlastníctve mesta Svidník

24 zasadnutie MsZ, 5. časť 

5. hodina zasadnutia, uznesenia 386 - 388:

 • 386/2013 - Informatívna správa o letnej údržbe miestnych komunikácií v meste Svidník a o príprave na zimnú sezónu 2013/2014
 • 387/2013 - Informatívna správa o činnosti Detského domova vo Svidníku

24. zasadnutie MsZ, 6.časť 

6. hodina zasadnutia, uznesenia 389 - 393:

 • 388/2013 - Informatívna správa o štúdii využitia priestorov Domu európskej kultúry Svidník
 • 389/3013 - Návrh na uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy na kúpu bytov v nájomnom bytovom dome na Ul. Sov. hrdinov 432 vo Svidníku
 • 390/2013 - Návrh na zápis do evidencie pamätihodností v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 11/2012 o evidencii pamätihodností mesta Svidník
 • 391/2013 - Návrh dohody o cezhraničnej spolupráci medzi mestom Svidník a mestom Jaroslaw
 • 392/2013 - Informatívna správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok 2013
 • 393/2013 - Interpelácie poslancov

24. zasadnutie MsZ, 7.časť 

6. hodina zasadnutia, uznesenia 394:

 • 394/2013 - Rôzne  

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.