Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Zasadnutie MsZ - 28.06.2012

 

12. zasadnutie MsZ, 1. časť

1. hodina zasadnutia, uznesenia 182 - 187:

 • 182/2012 - Otvorenie, schválenie programu rokovania,  voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 • 183/2012 -  Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, uznesenia – trvalé úlohy, uznesenia – úlohy v plnení, uznesenia – splnené úlohy
 • 184/2012 - Rokovania mestskej rady – informácia a závery
 • 185/2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 8/2012, ktorým sa určuje Park Ludvíka Svobodu v meste Svidník
 • 186/2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 9/2012 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou na území mesta Svidník
 • 187/2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 10/2012, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 6/2011 o verejnom poriadku a ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 5/2008 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov

 

12. zasadnutie MsZ, 2.časť 

2. hodina zasadnutia, uznesenie 187 - 199:

 • 188/2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 11/2012 o evidencii pamätihodností mesta Svidník
 • 189/2012 - Návrh na schválenie zámeru na dlhodobý prenájom areálu minigolfu
 • 190 - 197/2012 - Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
 • 198/2012 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2012
 • 199/2012 - Správa o výsledku kontroly na Základnej škole, Ulica 8. mája 640/39, 089 01 Svidník

12. zasadnutie MsZ, 3. časť

3. hodina zasadnutia, uznesenia 199 - 201:

 • 200/2012 - Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 2. polrok 2012
 • 201/2012 - Rôzne

12. zasadnutie MsZ, 4. časť 

4. hodina zasadnutia, uznesenie 201/2012:


 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.