Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Mimoriadne zasadnutie MsZ - 26.10.2012

 

16. mimoriadne zasadnutie MsZ, 1. časť

1.hodina zasadnutia, uznesenia 264 - 266:

  • 264/2012 - Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
  • 265/2012 - Informatívna správa o uznesení MsZ vo Svidníku č. 263/2012 z 18. októbra 2012
  • 266/2012 - Informatívna správa o Dome európskej kultúry 

 

16. mimoriadne zasadnutie MsZ, 2.časť 

2. hodina zasadnutia, uznesenie 267:

  • 267/2012 - Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.