Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Zasadnutie MsZ - 06.08.2012

 

13. zasadnutie MsZ, 1. časť

1. hodina zasadnutia, uznesenia 202 - 205:

  • 202/2012 - Otvorenie, schválenie programu rokovania,  voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
  • 203/2012 - Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, uznesenia - trvalé úlohy, uznesenia - úlohy v plnení, uznesenia - splnené úlohy 
  • 204/2012 - Rokovanie mestskej rady - informácie a závery
  • 205/2012 Vyhodnotenie 58. Slávností Rusínov - Ukrajincov Slovenska

 

13. zasadnutie MsZ, 2.časť 

2. hodina zasadnutia, uznesenie 205 - 218:

  • 206 - 208/2012 - Priebežná informácie o činnosti Denného centra, Jednoty dôchodcov a Klubu kresťanských dôchodcov
  • 209/2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 12/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie mesta Svidník č. 5/2011 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby
  • 210 -218/2012 - Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

13. zasadnutie MsZ, 3. časť

3. hodina zasadnutia, interpelácie poslancov:

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.