Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Zasadnutie MsZ - 18.10.2012

 

15. zasadnutie MsZ, 1. časť

1.hodina zasadnutia, uznesenia 248 - 252:

 

 • 248/2012 - Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 • 249/2012 - Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, uznesenia – trvalé úlohy, uznesenia – úlohy v plnení, uznesenia – splnené úlohy
 • 250/2012 - Rokovania mestskej rady – informácia a závery
 • 251/2012 - Informatívna   správa   o situácii   v  nezamestnanosti   v meste Svidník a predpokladaný vývoj
 • 252/2012 - Informatívna správa o  trestnej činnosti a verejnom poriadku v meste Svidník

 

 

15.zasadnutie MsZ, 2.časť 

2. hodina zasadnutia, uznesenia 252 - 254:

 

 • 253/2012 - Informatívna   správa o  Dokumente starostlivosti o  dreviny v  meste Svidník
 • 254/2012 - Návrh na informačný systém mesta Svidník
   

15. zasadnutie MsZ, 3. časť

3. hodina zasadnutia, uznesenia 255 - 258:

 

 • 255/2012 -  Informatívna správa o údržbe a  opravách   tepelných   zariadení   a  o príprave na vykurovaciu sezónu 2012/2013
 • 256/2012 - Informatívna správa o letnej údržbe miestnych komunikácií a o príprave na zimnú sezónu 2012/2013
 • 257/2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta   Svidník   č. 14/2012, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 10/2011 o  miestnych daniach a  miestnom   poplatku   za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 258/2012 -Informatívna správa o činnosti mestskej polície za 1. polrok 2012

15. zasadnutie MsZ, 4. časť 

4. hodina zasadnutia, uznesenia 259 - 263:

 

 • 259/2012 - Návrh 2. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2012
 • 260 - 263/2012 -  Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník 

15. zasadnutie MsZ, 5. časť 

5. hodina zasadnutia, uznesenia 263:

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.