Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Mimoriadne zasadnutie MsZ - 29.11.2012

 

17. mimoriadne zasadnutie MsZ

uznesenia 268 - 269:

  • 268/2012 - Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
  • 269/2012 - Podanie informácie o problematike vrátenia dotácie – zberný dvor
     

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.