Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Zasadnutie MsZ - 04.09.2012

 

14. zasadnutie MsZ, 1. časť

1.hodina zasadnutia, uznesenia 219 - 223:

 

 • 219/2012 - Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov
 • 220/2012 - Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, uznesenia - trvalé úlohy, uznesenia - úlohy v plnení, uznesenia - splnené úlohy
 • 221/2012 - Rokovania mestskej rady - informácia a závery
 • 222/2012 - Informatívna správa o možnosti realizácie mestského informačnonavigačného systému v meste Svidník
 • 223/2012 - Informatívna správa o zásobovaní pitnou vodou, o plánovaných investíciách a o zrážkových vodách v meste Svidník

 

 

14.zasadnutie MsZ, 2.časť 

2. hodina zasadnutia, uznesenia 223 - 226:

 

 • 224/2012 - Informatívna správa o prevádzkovaní kúpaliska Vodný svet v roku 2012
 • 225 - 226/2012 - Informatívne správy o činnosti FK Drustav Svidník za súťažný ročník 2011/2012 a o pripravenosti na súťažný ročník 2012/2013

14. zasadnutie MsZ, 3. časť

3. hodina zasadnutia, uznesenia 226 - 236:

 

 • 227/2012 - Informatívna správa o možnosti vysielania regionálnej televízie TV REGION do káblových rozvodov v meste Svidník 
 • 228 - 236/2012 - Informatívne správy o pripravenosti základných škôl a školských zariadení v meste Svidník na školský rok 2012/2013

14. zasadnutie MsZ, 4. časť 

4. hodina zasadnutia, uznesenia 236 - 244:

 

 • 237/2012 -  Informatívna správa o splnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov zodpovedných za tieto nedostatky a o uplatnení opatrení voči ním podľa osobitného predpisu
 • 238/2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník Č. 13/2012 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
 • 239/2012 - Informatívna správa o plnení programového rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2012
 • 240/2012 - Návrh 1. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2012
 • 241 - 246/2012 - Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

14. zasadnutie MsZ, 5. časť 

5. hodina zasadnutia, uznesenia 244 - 247:

 

 • 247/2012 -  Informatívna správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok 2012

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.