Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Zasadnutie MsZ - 13.12.2012

 

18. zasadnutie MsZ, 1. časť

1.hodina zasadnutia, uznesenia 270 - 273:

 

 • 270/2012 - Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 • 271/2012 - Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, uznesenia – trvalé úlohy, uznesenia – úlohy v plnení, uznesenia – splnené úlohy
 • 272/2012 - Rokovania mestskej rady – informácia a závery
 • 273/2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 15/2012, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 10/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

18.zasadnutie MsZ, 2.časť 

2. hodina zasadnutia, uznesenia 274 - 283:

 

 • 274/2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 16/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 5/2011 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách
  za poskytované sociálne služby
 • 275/2012 - Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na roky 2013-2015
 • 276/2012 - Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročnéh programového rozpočtu mesta Svidník na roky 2013-2015
 • 277/2012 - Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2012
 • 278 - 282/2012 - Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
 • 283/2012 - Informatívna správa o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami za rok 2011 a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste Svidník vykonanej NKÚ SR v dňoch 9. augusta 2012 až 17. októbra 2012 a o prijatých opatreniach

18. zasadnutie MsZ, 3. časť

3. hodina zasadnutia, uznesenia 283 - 284:

 

 • 284/2012 - Návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení školských stredísk záujmovej činnosti pri základných školách v meste Svidník

18. zasadnutie MsZ, 4. časť 

4. hodina zasadnutia, uznesenia 284 - 292:

 

 • 285/2012 - Návrh na zmenu sídla Centra voľného času Karpatská 803/11, Svidník
 • 286/2012 - Návrh na schválenie Zadania územného plánu zóny (obytný súbor pri Pamätníku SA vo Svidníku)
 • 287/2012 - Návrh výstavby bytového domu „B6“ vo Svidníku
 • 288/2012 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta v 2. polroku 2012 (obdobie júl – november 2012)
 • 289/2012 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2013
 • 290/2012 - Návrh na udelenie Ceny mesta Svidník PaedDr. Jozefovi Rodákovi
 • 291/2012 - Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidník na 1. polrok 2013
 • 292/2012 - Rôzne
 •  

18. zasadnutie MsZ, 5. časť 

5. hodina zasadnutia, uznesenia 292:

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.