Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Zasadnutie MsZ - 20.01.2012

 

10. zasadnutie MsZ, 1. časť

1. hodina zasadnutia, uznesenia 137 - 142:

 • 137/2012 - Otvorenie, schválenie programu rokovania,  voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 • 138/2012 - Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, uznesenia – trvalé úlohy, uznesenia – úlohy v plnení, uznesenia – splnené úlohy
 • 139/2012 - Rokovania mestskej rady - informácia a závery
 • 140/2012 - Návrh vstupu mesta Svidník do združenia Karpatský Euroregión Slovensko – Sever a uzatvorenie dohody o spolupráci medzi združením Karpatský Euroregión Poľsko a mestom Svidník
 • 141/2012 - Priebežná informácia o stave trestnej činnosti a verejnom poriadku v meste Svidník v roku 2011
 • 142/2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 1/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

 

10. zasadnutie MsZ, 2.časť 

2. hodina zasadnutia, uznesenie 142 - 146:

 • 143/2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2012 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene
 • 144/2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
  školského klubu detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej činnosti, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na
  úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov
 • 145/2012 - Priebežná informácia o činnosti mestskej polície za rok 2011 
 • 146/2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 4/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník

10. zasadnutie MsZ, 3. časť

3. hodina zasadnutia, uznesenia 146 - 150:

 • 147/2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník
 • 148/2012 - Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2012 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 4/2011
 • 149/2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 6/2012 o verejných kultúrnych podujatiach 
 • 150 - 151/2012 - Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

10. zasadnutie MsZ, 4. časť 

4. hodina zasadnutia, uznesenia 151 - 155:

 • 152/2012 - Zmena formy hospodárenia MŠ Ľ. Štúra 318/23, MŠ 8. mája 500/56 a MŠ Gen. Svobodu 744/33 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta SvidníkPriebežná informácia o činnosti Komisie MsZ pre otázky rómskej komunity 
 • 153/2012 - Správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2011
 • 154/2012 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2011
 • 154/2012 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2011
 • 155/2012 - Rôzne

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.