Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Zasadnutie MsZ - 23.04.2012

 

11. zasadnutie MsZ, 1. časť

1.hodina zasadnutia, uznesenia 156-159:

 

 • 156/2012 - Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 
 • 157/2012 - Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, uznesenia – trvalé úlohy, uznesenia – úlohy v plnení, uznesenia – splnené úlohy
 • 158/2012 - Rokovania mestskej rady – informácia a závery
 • 159/2012 - Priebežná informácia o prípravách 58. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska

 

 

11.zasadnutie MsZ, 2.časť 

2. hodina zasadnutia, uznesenia 159-161:

 

 • 160/2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 7/2012 o rozhodovaní o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiu riaditeľa základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
 • 161/2012 - Vyhodnotenie zimnej vykurovacej sezóny 2011/2012 a plán letnej údržby tepelného hospodárstva mesta Svidník na rok 2012

11. zasadnutie MsZ, 3. časť

3. hodina zasadnutia, uznesenia 162-166:

 

 • 162/2012 - Návrh investícií do tepelných zariadení mesta Svidník na rok 2012
 • 163/2012 - Vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácií a návrh plánu vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2012 v meste Svidník
 • 164/2012 - Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2012 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2012
 • 165 - 171/2012 - Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník

11. zasadnutie MsZ, 4. časť 

4. hodina zasadnutia, uznesenia 166-175:

 

 • 172/2012 - Návrh na zriadenie Centra voľného času vo Svidníku
 • 173/2012 - Priebežná informácia o prípravách Dní Svidníka a Svidníckeho kultúrneho leta 2012
 • 174/2012 - Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy a návrh záverečného účtu za rok 2011
 • 175/2012 - Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2011

11. zasadnutie MsZ, 5. časť 

5. hodina zasadnutia, uznesenia 175-180:

 

 • 176/2012 - Návrh na vyradenie a odpis majetku mesta Svidník
 • 177/2012 - Delegovanie zástupcov mesta Svidník do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
 • 178/2012 - Návrh na udelenie Ceny mesta Svidník Dr.h.C. Prof. Ing. Jánovi Jechovi, PhD. a Jánovi Gibejovi
 • 179/2012 - Návrh na prerokovanie výšky platu primátora mesta Svidník
 • 180 - 181/2012 - Rôzne

11. zasadnutie MsZ, 6.časť 

6. hodina zasadnutia, uznesenia 180-181:

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.