Odbor výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja

 

 

Vedúci odboru:

 

 

Ing. Ľuboš Čepan

   
Zamestnanci: Bc. Marta Haninová, Ing. Michal Kostik, Mgr. Jana Micenková, Ing. Ján Mihalik, Mgr. Miroslava Molčanyiová, Ing. Karol Richvalský
 
Kontakty  

 

Náplň práce:
 • zabezpečuje investičnú prípravu a realizáciu nových stavieb financovaných mestom, prípravu oprav a údržby objektov, ktoré sú vo vlastníctve mesta,
 • pripravuje a realizuje rozvojový program mesta v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta,
 • vyjadruje sa k investičnej činnosti v meste a dbá o to, aby sa rozvíjala v súlade s územným plánom a  Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta,
 • kontroluje splnenie podmienok vo vydaných rozhodnutiach,
 • obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu sídelného útvaru a zóny a predkladá na schválenie návrhy jej zmien a doplnkov,
 • zabezpečuje vypracovanie koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky,
 • odsúhlasuje žiadosti o úvery a dotácie na bytovú výstavbu vo vzťahu k ŠFRB a MDV a RR SR, koordinuje a kontroluje dodržiavanie podmienok za ktorých sa poskytujú,
 • vykonáva právomoci stavebného úradu v rozsahu zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva územné rozhodnutia, stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia, prijíma ohlásenia pri drobných stavbách, pri stavebných úpravách, ktorými sa nemení podstatne vzhľad stavby a pri niektorých udržiavacích prácach a vydáva k nim vyjadrenia, vydáva povolenie k umiestneniu informačných, reklamných a propagačných zariadení, ak sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a sú spojené so stavbou alebo pozemkom,
 • povoľuje malé zdroje znečistenia ovzdušia,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad na území mesta,
 • vyjadruje sa ku akejkoľvek činnosti v súlade s platnými zákonmi o ochrane životného prostredia,
 • rieši problematiku odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny, vodného hospodárstva a verejnej zelene mesta,
 • v cestnom hospodárstve vykonáva pôsobnosť stavebného úradu na úseku miestnych komunikácií,
 • vydáva rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácií - súhlas na umiestňovanie podzemných vedení, rozhodnutia o uzávierkach a obchádzkach, umiestnenie dopravných značiek, povoľovanie vyhradených parkovísk,
 • prešetruje a vybavuje sťažnosti občanov a právnických osôb v rozsahu svojej   pôsobnosti,
 • prešetruje a vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • vykonáva štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami na území mesta v súlade so smernicou MDPT SR č. 8/2006 zo dňa 20.4.2006,
 • vypracúva a priebežne aktualizuje dokumentáciu civilnej ochrany, koordinuje plnenie úloh civilnej ochrany na území mesta, navrhuje vyhlasovanie a odvolávanie mimoriadnej situácie na území mesta, pripravuje opatrenia na realizáciu režimových opatrení zameraných na ochranu obyvateľstva pri krízových a mimoriadnych udalostiach,
 • metodický riadi a usmerňuje činnosť Technických služieb mesta,
 • koordinuje a zabezpečuje činnosti spojené s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a služieb.
 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.