Odbor školstva, kultúry, športu a mládeže

 

 

 

Vedúci odboru:

 

 

Mgr. Viera Dercová

   

Zamestnanci:

Mgr. Erika Červená, Mgr. Jana Micenková, Mgr. Jana Pirščová, Ivan Rudý

Kontakty  

Náplň práce:     
 • zabezpečuje hospodárne a efektívne využívanie rozpočtových prostriedkov na školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Svidník,
 • vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Svidník,
 • zabezpečuje pre výchovno-vzdelávací proces materiálno-technické vybavenie, didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese a hlavne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku, ktoré rozdeľuje a kontroluje ich využívanie,
 • rieši havarijné situácie a zabezpečuje starostlivosť o budovy, v ktorých sídlia školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Mesto Svidník,
 • zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Svidník,
 • vybavuje sťažnosti a petície občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Svidník, v prípade potreby spolupracuje pri ich prešetrovaní so štátnou školskou inšpekciou,
 • predkladá obecnej školskej rade na vyjadrenie informácie o organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Svidník,
 • prerokúva s radami škôl a s riaditeľmi škôl alebo školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Svidník, koncepciu rozvoja týchto škôl alebo školských zariadení, návrhy rozpisu finančných prostriedkov pridelených krajským školským úradom, personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov týchto škôl a školských zariadení a taktiež aj správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach týchto škôl a školských zariadeniach,
 • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení podľa pokynov MŠVVaŠ SR a KŠÚ,
 • predkladá návrhy MŠVVaŠ SR o zaradení škôl a školských zariadení do siete škôl a školských zariadení, alebo o ich vyradení zo siete škôl a školských zariadení,
 • vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú trvalé bydlisko v meste a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia,
 • vykonáva hodnotenie riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Svidník,
 • vykonáva kontrolnú činnosť, vrátane návrhov opatrení,
 • zabezpečuje výberové konania na menovanie riaditeľov škôl a školských zariadení,
 • určuje na základe všeobecne záväzného nariadenia výšku dotácie na dieťa materskej školy a školského zariadenia a na žiaka základnej umeleckej školy na príslušný kalendárny rok,
 • určuje na základe všeobecne záväzného nariadenia výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku v základnej umeleckej škole a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, školského strediska záujmovej činnosti, alebo centra voľného času,
 • určuje na základe všeobecne záväzného nariadenia školský obvod základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Svidník,
 • vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach neplnenia povinnej školskej dochádzky,
 • rozhoduje v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhoduje riaditeľ základnej školy, t. j. o prijatí žiaka do školy, o odklade povinnej školskej dochádzky, o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • organizuje a zabezpečuje kultúrne podujatia v meste,
 • podporuje iniciatívy mládeže v rámci kultúry a športu,
 • podieľa sa na súčinnosti pri výbere športových talentov,
 • podporuje iniciatívy a aktivity zdravotne postihnutých v rámci kultúry a športu,
 • zabezpečuje hlásenie v mestskom rozhlase,
 • zabezpečuje vylepovanie plagátov v zmysle všeobecne záväzného nariadenia,
 • zabezpečuje akcie v rámci zboru pre občianske záležitosti a zabezpečuje vedenie kroniky mesta a pamätnej knihy mesta Svidník.

   

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.