Odbor všeobecnej vnútornej správy

 Vedúci odboru:
(poverený)

 Mgr. Vladimír Šandala

 
   
Zamestnanci:          Mária Žaková, Melánia Jurčišinová, Erika Krajňáková, Milan Piskorík, Ján Štefanišin, Mária Varcholíková, Alena Venglárová, Mgr. Adriana Zajarošová, Viera Závodová, Ján Zoščák
Kontakty:      
       

Matričný úrad

Zamestnanci: Bc. Lenka Šimková, Jarmila Miňová

 

Náplň práce:

 

 • zabezpečuje prípravu a priebeh rokovaní mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
 • vedie prehľad o komisiách mestského zastupiteľstva, zovšeobecňuje poznatky a skúsenosti z ich práce,
 • podieľa sa na príprave osláv významných výročí a udalostí, 
 • vedie evidenciu prijatých všeobecne záväzných nariadení mesta, 
 • zabezpečuje prípravu a priebeh volieb a referenda,
 • pripravuje návrhy na pomenovanie a premenovanie ulíc a iných verejných priestranstiev mesta,
 • pripravuje podklady pre rozhodnutia o číslovaní budov a objektov, 
 • dozerá na dodržiavanie predpisov upravujúcich používanie štátnych symbolov a vlajkovej výzdoby Mestom Svidník,
 • prijíma ohlásenie o usporiadaní zhromaždení občanov, rozhoduje o zákaze, prípadne rozpustení verejného zhromaždenia, manifestácie alebo sprievodu, 
 • potvrdzuje vyhlásenia občanov pre oslobodenie od súdnych poplatkov, 
 • vedie ohlasovňu pobytu občanov, prijíma oznámenia o prihlasovaní, zmene a odhlásení pobytu,
 • vydáva potvrdenia o trvalom pobyte pre uzavieranie manželstva v cudzine, 
 • plní úlohy súvisiace so sčítaním obyvateľov, domov a bytov,
 • prijíma hlásenia občanov o stratách a nálezoch vecí,
 • podáva informácie o občanoch orgánom oprávneným také informácie požadovať,
 • vedie centrálny register obyvateľov (REGOB),
 • vedie evidenciu Zbierky zákonov a všetkých tlačovín mestského úradu,
 • stará sa o vecné vybavenie mestského úradu, plní úlohy súvisiace s prevádzkovaním a údržbou budovy mestského úradu,
 • vykonáva osvedčovanie podpisov a fotokópií, (plnomocenstvo, čestné prehlásenia, zmluvy, vysvedčenia, diplomy, osvedčenia, atď.), vrátane vyberania správnych poplatkov,
 • vykonáva pokladničnú službu mestského úradu, vedie valutovú pokladnicu, vyberá dane a poplatky, vypláca dávky v hmotnej núdzi a rodinné prídavky, vyberá poplatky zaopatrovateľskú službu, vydáva majiteľom psov registračné štítky, 
 • zabezpečuje úlohy súvisiace s ochranou a bezpečnosťou pri práci, 
 • vypracováva nájomné zmluvy o prenajatých priestoroch v budove mestského úradu,
 • zabezpečuje revízie elektrických zariadení, bleskozvodov, hasiacich prístrojov a hydrantov v budove mestského úradu,
 • vykonáva kompletnú matričnú agendu.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.