Odbor sociálny, zdravotný, podnikateľskej činnosti a obchodu

 

Vedúci odboru:

 

Ing. Marta Jacková

   
Zamestnanci:           Helena Hricenková, MVDr. Bohumil Kačmár, Mária Kandravá, Anna Marková, Pavol Piršč, Ing. Jana Kušnírová
   
Terénni sociálni pracovníci: Bc.Petr Sivák, Mgr. Jana Suchaničová, Bc.Ľuboslava Želizňáková
   
Denné centrum: Ing. Gabriela Suchaničová
   
Kontakty      
     

 

Náplň práce: 

     

 • zabezpečuje výkon opatrovateľskej služby,
 • zabezpečuje výkon odľahčovacej služby,
 • zabezpečuje prevádzku Denného centra pri mestskom úrade,
 • zabezpečuje výkon terénnej sociálnej práce,
 • vykonáva opatrenia v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o
  sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • vydáva rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a zabezpečuje poskytovanie ďalších
  sociálnych služieb u verejného resp. neverejného poskytovateľa sociálnej služby,
 • zabezpečuje poskytovanie jednorázových dávok sociálnej pomoci,
 • vykonáva úlohu náhradného príjemcu prídavkov na deti,
 • zabezpečuje poskytovanie príspevku na školské stravovanie a na školské potreby pre žiakov rodín v hmotnej núdzi,
 • zabezpečuje poskytovanie príspevku na stravu dôchodcom a vydávanie povolení na zriadenie
  neštátneho zdravotníckeho zariadenia,
 • vykonáva prenájom nebytových priestorov v majetku mesta podnikateľským subjektom,
 • vydáva súhlas na otvorenie obchodných prevádzok, prevádzok služieb a výrobných prevádzok na území mesta,
 • odsúhlasuje prevádzkovú dobu,
 • vedie evidenciu žiadateľov o nájomné byty a v zmysle VZN č.1/2007 zabezpečuje ich prideľovanie,
 • vydáva licencie na prevádzku výherných prístrojov,
 • vydáva osvedčenie samostatne hospodáriacim roľníkom a eviduje ich,
 • vykonáva evidenciu podnikateľských prevádzok na území mesta,
 • vykonáva odpisy spotreby elektrickej energie a vody u nebytových priestorov a ich rozúčtovanie nájomcom,
 • organizuje predajné trhy,
 • podieľa sa na príprave projektov zameraných na sociálnu sféru,
 • vykonáva inštitút osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi.
 • vykonáva inštitút osobitného príjemcu rodičovského príspevku a rodinných prídavkov

   

 Dokumenty a informácie

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.