Odbor finančný a správy majetku

 

 

Vedúci odboru:

 

 

Ing. Nikolaj Vlčinov

Zamestnanci:     Helena Ducárová, Ing. Stanislav Fek, Oľga Hanasová, Mgr. Marián Panko, Milana Patlevičová, Ľuba Rišková, Helena Škrabová
Kontakty  

 

Náplň práce:
 • v spolupráci s jednotlivými odbormi mestského úradu zostavuje návrh rozpočtu na príslušný rok a tento predkladá na rokovanie a schválenie mestskému zastupiteľstvu,
 • zabezpečuje kontrolu plnenia rozpočtu mestskej samosprávy,
 • vedie a bežne doplňuje prehľady o plnení rozpočtu,
 • zabezpečuje finančné usporiadanie hospodárenia mestskej samosprávy a organizácií riadených mestom,
 • vykonáva správu majetku a daní,
 • sleduje a dozerá nad uskutočnením inventarizácie majetku mestského úradu, materských škôl, príspevkovej  a jednotlivých rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, zabezpečuje jej odsúhlasenie na účtovný stav, zabezpečuje vypracovanie záverečných správ o vykonaní inventarizácie ,
 • navrhuje odpredanie nehnuteľnosti a uzatvára kúpne zmluvy,
 • vedie účtovníctvo podľa platnej účtovnej osnovy a zostavuje účtovné zostavy a zabezpečuje podklady pre záverečný účet mestskej samosprávy, zabezpečuje vypracovanie záverečného účtu,
 • vedie evidenciu žiadosti o sprístupňovanie informácií,
 • zabezpečuje úpravu rozpočtu  prostredníctvom rozpočtových opatrení,
 • pripravuje podklady pre komplexnú úpravu rozpočtu na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • zverejňuje došlé faktúry, objednávky a zmluvy na webovej stránke mesta,
 • odsúhlasuje predkladanie objednávok a faktúr v zmysle rozpočtových pravidiel, vystavuje krycie listy,
 • zabezpečuje denné zúčtovanie finančných operácií v účtovníctve za jednotlivé bankové ústavy, bartrových jednotiek a interných dokladov,
 • účtuje sociálny fond mestského úradu a školstva, projekty a dotácie, prenesené a originálne kompetencie školstva
 • zabezpečuje štvrťročné, polročné a ročné spracovanie účtovnej závierky, zohranie s príspevkovou a rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a jej predkladanie na Daňový úrad, zostavuje konsolidovanú ročnú uzávierku,
 • zabezpečuje vymáhanie pohľadávok formou výziev a exekúcií, spracováva návrhy na vykonanie exekúcií a postupuje ich exekučným úradom,
 • vykonáva správu a evidenciu majetku mestského úradu, ich prírastky a úbytky,
 • vykonáva mesačné odpisy majetku a ich odsúhlasenie na účtovný stav,
 • pripravuje materiály na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • zabezpečuje mzdovú a personálnu agendu,
 • vedie evidenciu miestnych daní a poplatkov (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje a poplatky za komunálny odpad),
 • pripravuje VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva. 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.