Dr.h.c.prof.Ing. Ján Jech, PhD.

 

Dr.h.c. prof. Ing. Ján JECH, PhD.                                               
vedec a pedagóg

Kontakt:
tel.: 0903 169 371
email: Jan.Jech@uniag.sk

Životná cesta pedagóga a vedca, ale aj športovca, človeka so sociálnym cítením, ktoré sa prejavuje v práci pre iných, sa začala 22. septembra 1938 v Nižnej Písanej v okrese Svidník. Prežil veľmi ťažké povojnové detstvo. Po gymnáziu vo Svidníku študoval na Vysokej škole zemědělskej v Prahe odbor poľnohospodárska a lesnícka technika na Mechanizačnej fakulte. V r. 1971 získal titul kandidáta vied, v r. 1972 docenta a v r. 1989 vysokoškolského profesora. Za dlhoročnú spoluprácu v oblasti vedy a výskumu mu v roku 2003 Technická univerzita v bulharskom Ruse udelila čestný doktorát – Doctor honoris causa.

Celú svoju profesionálnu kariéru venuje Ján Jech práci v prospech Vysokej školy poľnohospodárskej (VŠP), dnes Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre. Začínal v roku 1962 ako vedecko-pedagogický pracovník so špecializáciou na stroje pre rastlinnú výrobu. V rokoch 1977 až 1990 vykonával funkciu prorektora, od r. 1995 do 1997 bol prodekanom Mechanizačnej fakulty a v rokoch 1997-2003 predsedom Akademického senátu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Svoje odborné znalosti uplatňoval ako pedagóg Mechanizačnej fakulty, vyučoval mechanizáciu rastlinnej výroby, stroje na spracovanie pôdy, sejbu a ochranu rastlín, na zber poľných plodín, na pozberovú úpravu, spracovanie a skladovanie rastlinných materiálov, viedol diplomové a študentské vedecké práce, vychovával 13 doktorandov. Venoval sa problematike konštrukcie strojov na zber a pozberovú úpravu zrnín, ovocia, zeleniny, chmeľu, liečivých rastlín a ich kvalite. Je spoluzakladateľom agrofyziky na Slovensku, spoluautorom vysokoškolských učebníc, 9 vynálezov, stoviek vedeckých a odborných prác, publikovaných doma a v zahraničí. Taktiež je členom redakčných rád, vedeckých a odborných časopisov a vedeckých rád univerzít a fakúlt doma a v zahraničí. V Slovenskej akadémii poľnohospodárskych vied je členom a bol predsedom odboru poľnohospodárskej techniky, energetiky a výstavby (1997-2004), je čestným členom Českéj akadémie zemědělských věd. Aktívne spolupracoval a spolupracuje s poľnohospodárskou praxou.


Ján Jech je jedným z generácie, ktorá v roku 1962 začala budovať a rozvíjať výučbu mechanizačného odboru na Vysokej škole poľnohospodárskej. Ako prorektor a prodekan sa výraznou mierou pričinil o modernizáciu vyučovacieho procesu na Mechanizačnej fakulte. Presadil a zabezpečil výstavbu viacerých laboratórnych objektov, ktoré výrazne prispeli k rozvoju tohto pracoviska. Ako prorektor vybudoval v Košiciach detašované pracovisko VŠP.

V roku 1995 založil prof. Jech Združenie výrobcov a predajcov poľnohospodárskej techniky - AGRION a stal sa jeho prezidentom.

Okrem pedagogicko-vedeckej činnosti treba spomenúť aj významný podiel Jána Jecha v oblasti športu. Bol veľmi všestranný, venoval sa cyklistike, lyžovaniu, džudu, orientačnému behu, lyžiarskemu biatlonu. Pôsobil ako aktívny športovec, ale aj ako tréner a organizátor športového života medzi deťmi, mládežou i dospelými. Veľa času venoval činnosti s deťmi zamestnancov VŠP, organizoval pre ne lyžiarske výcviky, zimné aj letné tábory.

Profesor Jech je už štvrté volebné obdobie poslancom Mestského zastupiteľstva v Nitre, je predsedom Komisie pre školstvo, mládež a šport. V roku 2008 mu bola udelená Cena mesta Nitra. Je nositeľom aj ďalších významných uznaní a ocenení. V súčasnosti ( od roku 2008) je emeritným profesorom na Katedre strojov a výrobných systémov, Technickej fakulty SPU v Nitre.

Hrdo sa hlási k svojmu rodnému kraju a veľmi rád ho navštevuje. Živo sa zaujíma o dianie pod Duklou a udržiava kontakty s rodákmi a so svojimi bývalými študentmi.

     

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.